Prop. 133 L (2021–2022)

Endringer i arbeidsmiljøloven (styrking av retten til heltid)

Til innholdsfortegnelse

9 Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til ny § 14-1 b

Første ledd fastsetter en norm om at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid. Normen innebærer ikke i seg selv noe forbud eller rettslig begrensning i arbeidsgivers adgang til å ansette på deltid. Formålet med heltidsnormen skal derfor først og fremst være å fremme heltidskultur, bidra til bevisstgjøring i virksomhetene og motvirke unødvendig bruk av deltid. Med «heltid» menes det som er normal arbeidstid i vedkommende yrke, faggruppe eller bransje. Hva som er normal arbeidstid, kan følge av enten arbeidsmiljøloven § 10-4, praksis eller tariffavtaler. I mange tariffavtaler er det for eksempel avtalt en alminnelig arbeidstid på 37,5 timer per uke for full stilling.

Andre ledd første punktum fastsetter en dokumentasjonsplikt før ansettelse i deltidsstilling. Med «deltidsstilling» menes ansettelsesforhold med avtalt arbeidstid som er lavere enn normal arbeidstid i vedkommende yrke, faggruppe eller bransje. Dokumentasjonskravet innebærer at arbeidsgiver, i lys av heltidsnormen i første ledd, må vurdere behovet for likevel å benytte deltidsstilling før det tas en beslutning om slik ansettelse, og nedfelle denne vurderingen skriftlig. Både forhold på arbeidsgivers og arbeidstakers side kan utgjøre et «behov». Det forutsettes at arbeidsgiver i rimelig utstrekning også vurderer organisatoriske tiltak som kan muliggjøre bruk av heltidsstilling eller større stilling. Den skriftlige dokumentasjonen skal etter andre ledd andre punktum være tilgjengelig for de tillitsvalgte, og det følger videre at spørsmålet om deltidsansettelse skal drøftes med de tillitsvalgte. Bestemmelsen setter ikke rammer for hvordan den skriftlige dokumentasjonen skal tilgjengeliggjøres, dette spørsmålet ligger det til arbeidsgiver å vurdere.

Med «tillitsvalgte» legges samme forståelse til grunn som i arbeidsmiljøloven for øvrig. Det innebærer at for eksempel verneombud kan opptre som representanter for arbeidstakerne. Omfattet av begrepet er også representanter for en fast eller ad-hoc sammenslutning av to eller flere personer uten organisasjonsmessig tilknytning (husforening). Bestemmelsen vil altså komme til anvendelse selv om virksomheten ikke har tillitsvalgte i tariffrettslig forstand.

Kravet om drøfting etter andre ledd andre punktum forutsetter at dokumentasjonen gir tilstrekkelig informasjon til å sette partene i stand til å gjennomføre en reell drøfting av virksomhetens bruk av deltid. Informasjonen må gis på et tidspunkt som gjør det mulig for de tillitsvalgte å sette seg inn i saken, foreta en passende undersøkelse, vurdere saken og forberede drøftingen. Drøftingen skal gjennomføres før arbeidsgiver fatter beslutning om deltidsansettelse.

Pliktene etter andre ledd utløses ikke ved utøvelse av lovbestemt rett til deltid, for eksempel etter arbeidsmiljøloven § 10-2 fjerde ledd.

Til § 14-3

Fortrinnsretten etter første ledd utvides slik at den ikke bare skal gjelde fremfor ekstern ansettelse, men at den også skal gjelde fremfor at arbeidsgiver foretar innleie i virksomheten.

Andre ledd er nytt og innebærer at deltidsansatte også har fortrinnsrett til «ekstravakter og lignende» i virksomheten fremfor at arbeidsgiver ansetter eller leier inn arbeidstakere til dette arbeidet. Bestemmelsen begrenser arbeidsgivers adgang til å benytte ekstern arbeidskraft til å dekke opp behovet for ekstravakter og lignende, ved at deltidsansatte gis fortrinnsrett til dette arbeidet. Med «og lignende» i lovteksten synliggjøres at det avgjørende ikke er hva man kaller vakten eller arbeidet, men hva det reelt er. Grensen «oppad» for begrepet «ekstravakter og lignende» vil gå mot utvidet stilling, hvor arbeidstaker kan kreve fortrinnsrett etter § 14-3 første ledd. For øvrig vil det avgjørende være hvorvidt arbeidsgiver dekker det aktuelle arbeidet gjennom ekstern (midlertidig) ansettelse eller innleie. Fortrinnsrett utløses ikke dersom arbeidsgiver benytter annen intern arbeidskraft til å dekke arbeidskraftbehovet, for eksempel ansatte i en «bemanningsavdeling» eller lignende i virksomheten.

Fortrinnsretten etter andre ledd skal, som etter første ledd, være betinget av at det er en ekstravakt som har om lag de samme arbeidsoppgavene som den deltidsansatte utfører i sin deltidsstilling.

Arbeidsgiver kan etter drøftinger med tillitsvalgte avgrense virkeområdet for utøvelse av fortrinnsretten etter andre ledd til en eller flere enheter med til sammen minst 30 ansatte. Etter avtale med tillitsvalgte kan det fastsettes et annet eller snevrere virkeområde. Det vises i den forbindelse til vurderingene i punkt 7.2.3 ovenfor.

Nåværende andre ledd blir nytt tredje ledd. Ordlyden her er endret noe, ettersom vilkårene også skal gjelde for fortrinnsrett til ekstravakter og lignende etter den nye bestemmelsen i andre ledd. Det er ikke tilsiktet noen realitetsendring i relasjon til bestemmelsens første ledd. Når det gjelder vurderingen av «kvalifisert» og «vesentlig ulempe» i relasjon til nytt andre ledd, viser departementet til vurderingene i punkt 7.2.3 ovenfor.

Nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd og endres slik at det fremgår at drøftingsplikten kun gjelder fortrinnsrett etter bestemmelsens første ledd.

Nåværende fjerde ledd blir nytt femte ledd.

Nåværende femte ledd blir nytt sjette ledd og endres slik at det fremgår at Tvisteløsningsnemnda kun har kompetanse til å avgjøre tvister om fortrinnsrett etter § 14-3 første ledd.

Til § 17-2

På bakgrunn av at § 14-3 har fått nytt andre ledd, presiseres det i § 17-2 første ledd at Tvisteløsningsnemndas kompetanse etter § 14-3 er begrenset til tvister etter bestemmelsens første ledd.

Til § 18-6

Det tas inn i § 18-6 første ledd at arbeidsgivers dokumentasjons- og drøftingsplikt etter § 14-1 b andre ledd underlegges tilsynsmyndighetenes vedtakskompetanse. Endringen vil åpne for bruk av Arbeidstilsynets alminnelige reaksjonsmidler etter arbeidsmiljøloven for å gjennomføre bestemmelsen.

Myndigheten til å føre tilsyn gjelder de formelle kravene til dokumentasjon og drøfting i forbindelse med heltidsnormen i § 14-1 b. Arbeidstilsynet vil ikke kunne «overprøve» arbeidsgivers vurderinger av behovet for deltid eller kontrollere hva partene har drøftet innholdsmessig, eller resultatet av prosessen. Arbeidstilsynet kan for eksempel ikke gi pålegg om at drøftinger skal gjennomføres på nytt dersom arbeidsgiver eller arbeidstaker anfører at drøftingene ikke har hatt det rette innhold eller gitt et bestemt resultat. Det må imidlertid sannsynliggjøres på en eller annen måte at virksomhetens behov for deltidsstilling faktisk er vurdert av arbeidsgiver og har vært et tema for drøfting mellom partene. For å kunne kontrollere dokumentasjonskravet, vil Arbeidstilsynet om nødvendig kunne kreve den skriftlige dokumentasjonen fremlagt.

Det er ikke krav om at det skrives protokoll fra drøftingene. At det lages protokoll vil imidlertid kunne være en god måte å dokumentere overfor tilsynsmyndighetene at det er gjennomført en drøfting, og for partene hva som ble drøftet.

Ikraftsettelsesbestemmelsen

Det foreslås at loven skal gjelde fra den tiden Kongen bestemmer, og at Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

Til forsiden