Prop. 133 L (2021–2022)

Endringer i arbeidsmiljøloven (styrking av retten til heltid)

Til innholdsfortegnelse

3 Høring

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte 17. januar 2022 forslag til endringer i arbeidsmiljøloven på høring, med høringsfrist 19. april 2022.

Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

 • Arbeidsretten

 • Datatilsynet

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Domstoladministrasjonen

 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

 • Finanstilsynet

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertilsynet

 • Forsvarsbygg

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Luftfartstilsynet

 • Petroleumstilsynet

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksmekleren

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Skatteetaten

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

 • Statens helsetilsyn

 • Statens seniorråd

 • Statistisk sentralbyrå (SSB)

 • Statsforvalterne

 • Sysselmesteren på Svalbard

 • Trygderetten

 • Tvisteløsningsnemnda

 • Utdanningsdirektoratet

 • Sametinget

 • Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (Sivilombudet)

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Oslo kommune

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord RHF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Innovasjon Norge

 • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) – OsloMet

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR – OsloMet

 • Handelshøyskolen BI Oslo

 • Høgskolen i Innlandet

 • Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

 • Høgskolen i Østfold

 • Høgskulen i Volda

 • Høgskulen på Vestlandet

 • Høyskolen Kristiania

 • Institutt for offentlig rett (UiO)

 • Institutt for privatrett (UiO)

 • Kunsthøgskolen i Oslo

 • Nord Universitet

 • Norges Handelshøyskole

 • Norges idrettshøgskole

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

 • Norges musikkhøgskole

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 • OsloMet – storbyuniversitetet

 • Sámi allaskuvla / Samisk høgskole

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Sørøst-Norge

 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

 • AFF

 • Akademikerne

 • ALT c/o Industri Energi

 • AOF Norge

 • Apotekforeningen

 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Arbeidsmiljøsenteret

 • Arbeidssamvirkenes Landsforening

 • Befalets Fellesorganisasjon

 • Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet (CMI)

 • Coop Norge SA Hovedkontor

 • De samarbeidende organisasjoner

 • Den Norske Advokatforening (Advokatforeningen)

 • Den norske jordmorforening

 • Den norske revisorforening

 • Elevorganisasjonen i Norge

 • Finans Norge

 • Forskningsstiftelsen Fafo

 • Frischsenteret

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • HR Norge

 • IKT-Norge

 • Institutt for samfunnsforskning (ISF)

 • Junit

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Jussbuss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

 • KS – Kommunesektorens organisasjon

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Lederne

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • Mental Helse

 • NORCE (Norwegian Research Centre AS)

 • Nordlandsforskning

 • Norges Bondelag

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Fleridrettsforbund

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kommunerevisorforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Lastebileier-Forbund

 • Norges Rederiforbund (Rederiforbundet)

 • Norges Røde Kors

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Taxiforbund

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norsk Brannvernforening

 • Norsk Flygelederforening

 • Norsk Flygerforbund

 • Norsk Flytekniker Organisasjon

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Kabinforening

 • Norsk kritikerlag

 • Norsk Kvinnesaksforening

 • Norsk Landbrukssamvirke

 • Norsk Lektorlag

 • Norsk Regnesentral

 • Norsk Sjøoffisersforbund

 • Norsk Skuespillerforbund

 • Norsk sosiologforening

 • Norsk yrkeshygienisk forening

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund

 • Norske Meierifolks Landsforening

 • Norskog

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

 • Oslo Economics

 • PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

 • Pensjonistforbundet

 • Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon

 • Rådgivende Ingeniørers Forening

 • Samfunns- og næringslivsforskning

 • Samfunnsbedriftene

 • Simployer

 • SINTEF

 • SMB Norge

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Stiftelsen Rogalandsforskning

 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon

 • Transportøkonomisk institutt

 • Uføres Landsorganisasjon

 • Ungt Entreprenørskap

 • Unio

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Velferdsalliansen

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Høringen ble også lagt ut på regjeringens nettsider, hvor det ble gjort oppmerksom på at høringer er åpne, og at alle kan sende innspill. Følgende høringsinstanser har inngitt merknader:

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

 • Direktoratet for Arbeidstilsynet

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Politidirektoratet

 • Regelrådet

 • Statistisk sentralbyrå (SSB)

 • Tvisteløsningsnemnda

 • Bodø kommune

 • Kvinnherad kommune

 • Midt-Telemark kommune

 • Oslo kommune

 • Helse Fonna HF

 • Helse Førde HF

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord RHF

 • Helse Stavanger HF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Sjukehusapoteka Vest HF

 • Handelshøyskolen BI

 • Høgskolen i Østfold

 • Høyskolen Kristiania

 • Norges musikkhøgskole

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Sørøst-Norge

 • Akademikerforbundet

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Coop Norge SA

 • Delta

 • Den Norske Advokatforening (Advokatforeningen)

 • Den norske jordmorforening

 • Det norske maskinistforbund

 • Fagforbundet

 • Finans Norge

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Industri Energi

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juristforbundet

 • Jussbuss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

 • Kabinansattes Forbund og Norsk Flygerforbund

 • KS – Kommunesektorens organisasjon

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • LO i Ytre Sogn

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • NHO Luftfart

 • NHO Transport

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Lastebileier-forbund

 • Norsk Arbeidsmandsforbund

 • Norsk Ergoterapeutforbund

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Sykepleierforbund

 • NTL Skatt

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Pensjonistforbundet

 • PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

 • Randstad Norway AS

 • SAFE

 • SAKO

 • Samfunnsbedriftene

 • Uloba Independent Living Norge - SA

 • Unio

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Følgende høringsinstanser har uttalt at de ikke har merknader:

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Arbeidsretten

 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

 • Domstoladministrasjonen

 • Petroleumstilsynet

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

 • Velferdsalliansen EAPN Norway

Til forsiden