Prop. 133 L (2021–2022)

Endringer i arbeidsmiljøloven (styrking av retten til heltid)

Til innholdsfortegnelse

1 Kildehenvisninger

Ingelsrud, M. H. mfl. (2020). Konsekvenser av atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid. Arbeidsforskningsinstituttet. Rapport 2020:8.

KS Heltids-/deltidsstatistikk. Tilgjengelig på: https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/statistikk-om-heltid--deltid/publisert-heltids-deltidsstatistikk/

Meld. St. 14 (2020–2021). Perspektivmeldingen 2021.

Moland, L. E. (2021). Mulige og umulige løsninger på veien mot heltidskultur. En kunnskaps- og eksempelsamling. Fafo-notat 2021:01.

Moland, L. E. og Bråthen, K. (2019). En ny vei mot heltidskultur. Resultater fra forprosjektering i åtte kommuner og en landsdekkende undersøkelse. Fafo-rapport 2019:15.

Moland, L. E. og Bråthen, K. (2021). Stillingsutlysninger, rekruttering og heltidskultur i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Fafo-rapport 2021:25.

NOU 2021: 2. Kompetanse, aktivitet og inntektssikring – Tiltak for økt sysselsetting.

Nergaard, K. (2018). Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv. Sluttrapport. Fafo-rapport 2018:38.

Til forsiden