Prop. 133 L (2022–2023)

Endringer i forsvarsloven mv. (militær disiplinærmyndighet)

Til innholdsfortegnelse

6 Endringer i andre lover

Departementet foreslår å gjøre tekniske endringer i andre lover for å oppdatere regelverket til endringene i forsvarsloven. I lov 21. november 1952 nr. 3 om tjenesteplikt i politiet (polititjenestepliktloven) § 6 må henvisningen til disiplinærloven endres til en henvisning til forsvarsloven kapittel 8. I lov 22. mai 1902 nr. 13 (Militær Straffelov) §§ 4 og 9 må ordlyden «det militære Retsvæsen ansatte Tjenestemænd» og «tjenestemenn som er ansatte ved det militære rettsvesen», som sikter til Generaladvokaten og krigsadvokatene, tas ut.

Departementet foreslår også å rette inkurier i lover Forsvarsdepartementet forvalter. Dette gjelder lov 29. juni 1951 nr. 19 om militære rekvisisjoner (rekvisisjonsloven) § 16 andre ledd, lov 26. juni 1953 nr. 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar (lov om forsvarsviktige oppfinnelser) § 10 og lov 13. juni 1997 nr. 42 om Kystvakten (kystvaktloven) § 9 første ledd bokstav c og § 35 femte ledd. Inkuriene består av henvisning til lover som er opphevet eller overgangsbestemmelser uten praktisk betydning.

Til forsiden