Prop. 134 L (2021–2022)

Endringer i forsvarsloven (utvidet adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i forsvarsloven. I proposisjonen foreslås en utvidet adgang for Forsvaret til å inngå kontrakt om tjenesteplikt med personer uten verneplikt, og om utvidet tjenesteplikt for vernepliktige. Videre foreslås det å tydeliggjøre at Forsvarsdepartementet og underliggende etater kan inngå kontrakt om tjenesteplikt med sivil tilsatte i virksomheten. Det foreslås også at områdesjefer i Heimevernet kan tilsettes på åremål.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget