Prop. 192 S (2020–2021)

Kommuneproposisjonen 2022

Til innholdsfortegnelse

2 Korrigerte inntekter i kommuner og fylkeskommuner

2.1 Frie inntekter

I dette vedlegget presenteres kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter i 2020, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Som frie inntekter regnes her rammeoverføringer og skatt på inntekt og formue fra personer, samt naturressursskatt. Det vises videre tall for frie inntekter inkludert eiendomsskatt og konsesjonskraft- og hjemfallsinntekter, også der havbruksinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift inkluderes i beregningene. Korrigerte frie inntekter i 2020 for kommunene er gruppert etter fylke (tabell 2.1) og etter innbyggertall (tabell 2.2). Tabell 2.3 inneholder tall for korrigerte frie inntekter for fylkeskommunene, mens tabell 2.4 viser tall for den enkelte kommune.

Oversiktene over korrigerte frie inntekter er utarbeidet med sikte på å vise sammenliknbare tall for kommunene for 2020, og er ikke utarbeidet med sikte på å vise utviklingen over tid. Tallene for 2020 er derfor ikke direkte sammenliknbare med tall for tidligere år.

2.2 Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Det er til dels store forskjeller mellom kommunene i befolkningssammensetning, geografi og kommunestørrelse. Dette gir variasjoner i hvilke tjenester innbyggerne har behov for, og hvilke utgifter kommunene har ved å gi disse tjenestene.

Når man skal sammenlikne inntektsnivået mellom kommunene, er det derfor relevant å ta hensyn til at kommunene har ulikt utgiftsbehov. I tabellene som blir presentert i dette vedlegget er nivået på de frie inntektene korrigert for variasjoner i utgiftsbehov.

I beregningen tas det utgangspunkt i summen av rammetilskudd og skatteinntekter, som sammen utgjør de frie inntektene. I 2020 utgjorde de frie inntektene over 70 prosent av de samlede inntektene i kommunesektoren. Den delen av de frie inntektene som inngår i utgiftsbehovet, blir korrigert ved hjelp av kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. Frie inntekter for 2020 er korrigert med kostnadsnøkkelen for 2020. Driftsutgifter til barnehage, skole, pleie og omsorg, helse- og sosialtjenester og administrasjon inngår i kommunenes utgiftsbehov, og det korrigeres for variasjonen i kostnadene til drift av disse tjenestene. De resterende inntektene blir deretter lagt til i beregningen.

Kommuner med et lavt beregnet utgiftsbehov – som er lite kostnadskrevende å drifte – vil få justert opp sine inntekter, mens kommuner med et høyt beregnet utgiftsbehov – som er kostnadskrevende å drifte – vil få justert ned sine inntekter.

Det er viktig å huske på at det er visse begrensninger knyttet til å bruke korrigerte frie inntekter når man sammenlikner inntektsnivået mellom kommuner. Viktige inntektskomponenter, som øremerkede tilskudd og gebyrer, er ikke med i beregningene.

For å få et mål på de korrigerte frie inntektene som er mest mulig sammenliknbart, er blant annet skjønnstilskudd til å dekke utgifter som følge av ekstraordinære hendelser som naturskader og lignende holdt utenom beregningen. I 2020 er også skjønnstilskudd og andre tilskudd relatert til covid-19 som for eksempel kompensasjon for redusert foreldrebetaling for SFO og barnehage, kompensasjon for merutgifter til smittevern med mere holdt utenfor.

Utgiftsutjevningen i inntektssystemet korrigerer i prinsippet for kostnadsforskjeller kommunene ikke selv kan påvirke, med hensyn til å tilby et likeverdig tjenestetilbud innenfor de nasjonale velferdstjenestene og tjenester av nasjonal karakter. Også etter utgiftsutjevningen er det elementer i inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren som fører til ulikt inntektsnivå mellom kommuner. Regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet og skjønnstilskuddet er ulikt fordelt mellom kommunene, og fører til forskjeller i inntektsnivå. Samtidig kommer en betydelig andel av kommunesektorens inntekter gjennom skatteinntekter, og forskjeller i skattenivå utjevnes kun delvis i inntektssystemet.

I beregningen av kommunenes utgiftsbehov for 2020 er det brukt innbyggertall per 1. juli 2019, siden det ble benyttet tilsvarende innbyggertall ved beregningen av utgiftsbehovet og fordelingen av rammetilskudd i 2020. Når vi beregner korrigerte frie inntekter per innbygger for 2020, er det brukt innbyggertall per 1. januar 2020.

For å få et mest mulig fullstendig bilde av kommunenes frie inntekter, er kommunenes korrigerte frie inntekter beregnet med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter. Eiendomsskatten er en frivillig skatt som den enkelte kommune kan velge å innføre i sin kommune. I 2020 hadde 319 kommuner inntekter fra eiendomsskatt. Se også rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) fra november 2020 for mer informasjon om kommunenes inntekter fra konsesjonskraft/hjemfall og eiendomsskatt.

Korrigerte frie inntekter inkludert havbruksinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift

I tabellene er det egne kolonner hvor havbruksinntekter og fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift er inkludert i tillegg.

I 2020 ble det utbetalt 2,25 mrd. kroner fra Havbruksfondet til kommuner og fylkeskommuner. Disse inntektene har de senere årene svingt fra år til år. Alle kommuner og fylkeskommuner som det fremgår av Akvakulturregisteret at har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, dess større andel av midlene som skal fordeles, vil tilfalle dem. Siden havbruksinntekter i prinsippet er frie inntekter, har vi derfor inkludert også disse inntektene i beregningen.

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å stimulere til vekst og verdiskaping i hele Norge. Kommuner hjemmehørende i soner med lavere sats på arbeidsgiveravgiften enn den ordinære satsen på 14,1 prosent, får isolert sett lavere lønnskostnader enn andre kommuner, noe som gir rom for økt tjenesteproduksjon. Lavere arbeidsgiveravgift har derfor tilsvarende virkning som økte frie inntekter. Alternativt kan man se på den lavere arbeidsgiveravgiften som et redusert utgiftsbehov som det ikke tas hensyn til i utgiftsutjevningen. Vi viser derfor også korrigerte frie inntekter der fordelene av differensiert arbeidsgiveravgift er inkludert.

Fordelen ved differensiert arbeidsgiveravgift er beregnet som differansen mellom beregnet arbeidsgiveravgift ved full sats, det vil si 14,1 prosent av avgiftsgrunnlaget, og faktisk innkrevd arbeidsgiveravgift for 2020. Datagrunnlaget er fra Skattedirektoratet. Denne fremgangsmåten beregner i utgangspunktet fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift for alle inntekter og utgifter, også gebyrer og øremerkede tilskudd. Som en tilnærming justerer vi derfor med den andelen som frie inntekter anslagsvis utgjør av samlede inntekter for hver kommune og fylkeskommune. Det er ikke justert for midlertidige lettelser i arbeidsgiveravgiften i 2. termin 2020.

Kommentarer til beregningsgrunnlaget

For eiendomsskatt har vi benyttet foreløpige 2020-tall som ble publisert 15. mars i år. Det er ikke rapportert inn foreløpige tall for eiendomsskatt for 17 kommuner, og for disse kommunene er det benyttet 2019-tall.

Kommunene Lillesand, Bjørnafjorden, Stjørdal og Selbu var i 2020 med i et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Disse kommunene fikk derfor et betydelig uttrekk fra rammetilskuddet i 2020. Med det skisserte beregningsopplegget for korrigerte frie inntekter ville disse kommunene fått et svært lavt nivå på korrigerte frie inntekter, og tallene ville ikke vært sammenliknbare med øvrige kommuner. Vi har valgt å korrigere for forsøket ved å legge trekket tilbake i rammetilskuddet i beregningene. Selv om forsøksmidlene egentlig ikke er frie inntekter, gir dette et rimelig bilde av nivået på korrigerte frie inntekter for disse kommunene. Det er ikke korrigert for andre forsøk eller saker med særskilt fordeling.

Oslo har foruten rent kommunale oppgaver også fylkeskommunale og delegerte statlige oppgaver. Inntektsnivået for Oslo fylkeskommune er ikke direkte sammenliknbart med inntektsnivået for de øvrige fylkeskommunene. Vi har derfor valgt ikke å presentere tall for korrigerte frie inntekter for Oslo som fylkeskommune i 2020. Inntektsnivået for Oslo i tabell 2.4 er beregnet med utgangspunkt i Oslos rent kommunale oppgaver.

2.3 Variasjon i korrigerte frie inntekter for kommunene

I tabell 2.1 vises de frie inntektene korrigert for variasjoner i utgiftsbehovet når kommunene er gruppert fylkesvis.

De korrigerte frie inntektene, eksklusiv eiendomsskatt, konsesjonskraftinntekter, havbruksinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift, varierer fra 96 prosent av landsgjennomsnittet for kommunene i Innlandet til 108 prosent av landsgjennomsnittet for kommunene i Troms og Finnmark (Alt. 1 i tabell 2.1). Når eiendomsskatt, konsesjonskraftinntekter, havbruksinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift er inkludert i beregningen, varierer korrigerte frie inntekter fra 95 prosent for kommunene i Vestfold og Telemark til 117 prosent for kommunene i Troms og Finnmark (Alt. 4 i tabell 2.1).

Tabell 2.1 Frie inntekter i 2020 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Kommuner gruppert fylkesvis. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnitt = 100.

Fylke

Antall kommuner

Alt. 1

«Eksklusiv»

Alt. 2

«Inklusiv»

Alt. 3

«Inklusiv + havbruk»

Alt. 4

«Inklusiv + havbruk og DAA»

03 Oslo

1

106

105

104

103

11 Rogaland

23

99

99

98

98

15 Møre og Romsdal

26

98

100

100

100

18 Nordland

41

100

104

106

110

30 Viken

51

99

97

96

96

34 Innlandet

46

96

99

98

99

38 Vestfold og Telemark

23

97

96

95

95

42 Agder

25

97

98

97

97

46 Vestland

43

99

102

103

102

50 Trøndelag

38

99

99

100

100

54 Troms og Finnmark

39

108

110

112

117

Hele landet

356

100

100

100

100

Alternativ 1: Korrigerte frie inntekter eksklusiv eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Alternativ 2: Korrigerte frie inntekter inklusiv eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Alternativ 3: Som i alternativ 2, pluss midler fra Havbruksfondet

Alternativ 4: Som i alternativ 3, pluss fordel av differensiert arbeidsgiveravgift

Tabell 2.2 Frie inntekter i 2020 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Kommuner gruppert etter innbyggertall. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnitt = 100.

Kommunegruppe

Antall kommuner

Alt. 1

«Eksklusiv»

Alt. 2

«Inklusiv»

Alt. 3

«Inklusiv + havbruk»

Alt. 4

«Inklusiv + havbruk og DAA»

< 2 072 innbyggere

69

109

114

120

125

2 072 – 4 005 innbyggere

68

102

107

109

112

4 005 – 7 905 innbyggere

68

99

102

103

105

7 905 – 20 000 innbyggere

68

98

98

99

99

> 20 000 innbyggere

58

99

97

96

96

Bergen, Stavanger, Trondheim

3

100

100

99

99

Kraftkommuner

21

106

155

156

157

Oslo

1

106

105

104

103

Hele landet

356

100

100

100

100

Alternativ 1: Korrigerte frie inntekter eksklusiv eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Alternativ 2: Korrigerte frie inntekter inklusiv eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Alternativ 3: Som i alternativ 2, pluss midler fra Havbruksfondet

Alternativ 4: Som i alternativ 3, pluss fordel av differensiert arbeidsgiveravgift

Tabell 2.2 viser frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehovet for kommuner gruppert etter innbyggertall. I tabellen er kommuner med færre enn 20 000 innbyggere (utenom kraftkommuner) fordelt i fire grupper. De mest folkerike kommunene er skilt ut i egne grupper: kommuner med flere enn 20 000 innbyggere eksklusiv de fire største kommunene; Bergen, Stavanger og Trondheim; og Oslo. I tillegg er 21 kommuner med høye inntekter fra eiendomsskatt, konsesjonskraft og hjemfall skilt ut som egen gruppe. Kraftkommuner er her definert som kommuner hvor inntektene fra eiendomsskatt, konsesjonskraft og hjemfall er høyere enn 70 prosent av landsgjennomsnittet for ordinær skatt.

Tabell 2.2 viser at sammen med kraftkommunene er det de minste kommunene som har det høyeste nivået på korrigerte frie inntekter.

2.4 Variasjon i korrigerte frie inntekter for fylkeskommunene

Tabell 2.3 viser nivået på fylkeskommunenes frie inntekter i 2020 (rammetilskudd og skatt på inntekt og naturressursskatt) korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, med og uten havbruksinntekter og fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift. Korrigerte frie inntekter varierer fra 94 prosent av landsgjennomsnittet for Rogaland til 120 prosent av landsgjennomsnittet for Troms og Finnmark, når en ikke inkluderer havbruksinntekter og fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift (Alt. 1). Fylkeskommunene i Nord-Norge ligger høyt sammenliknet med landsgjennomsnittet, og når havbruksinntekter og fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift inkluderes i beregningen forsterkes dette.

Fra og med 2020 er det innført nytt inntektssystem for fylkeskommunene, som gradvis fases inn over fire år. I justering for utgiftsbehovet i dette avsnittet er den nye kostnadsnøkkelen for 2020 benyttet, selv om nytt inntektssystem ikke er fullt ut innfaset. Tallene for fylkeskommunene må derfor ses i sammenheng med den gradvise innfasingen av nytt inntektssystem, og en ekstra tapskompensasjon til flere fylkeskommuner for endringer i inntektssystemet.

Tabell 2.3 Frie inntekter i 2020 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for fylkeskommunene. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnitt = 100.

Fylke

Alt. 1

Alt. 2

«Havbruk»

Alt. 3

«Havbruk og DAA»

11 Rogaland

94

94

94

15 Møre og Romsdal

102

102

101

18 Nordland

116

118

121

30 Viken

95

94

94

34 Innlandet

97

96

96

38 Vestfold og Telemark

98

97

97

42 Agder

100

99

99

46 Vestland

106

106

106

50 Trøndelag

96

97

97

54 Troms og Finnmark

120

121

125

Hele landet

100

100

100

Alternativ 1: Korrigerte frie inntekter i prosent av landsgjennomsnitt

Alternativ 2: Som i alternativ 1, pluss midler fra Havbruksfondet

Alternativ 3: Som i alternativ 2, pluss fordel av differensiert arbeidsgiveravgift

2.5 Tabell for enkeltkommuner

Dette avsnittet inneholder tall for enkeltkommuner. Tabell 2.4 viser den enkelte kommunes frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for 2020, både med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter (Alt. 1 og 2). I tillegg vises en kolonne (Alt. 4) for korrigerte frie inntekter der eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter samt havbruksinntekter og fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift er inkludert.

Tabell 2.4 Frie inntekter i 2020 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnitt = 100.

Kommune

Alt. 1

«Eksklusiv»

Alt. 2

«Inklusiv»

Alt. 3

«Inklusiv + havbruk»

Alt. 4

«Inklusiv + havbruk og DAA»

0301 Oslo

106

105

104

103

03 Oslo

106

105

104

103

1101 Eigersund

99

101

101

100

1103 Stavanger

104

101

101

100

1106 Haugesund

96

96

96

95

1108 Sandnes

97

94

93

93

1111 Sokndal

97

102

101

100

1112 Lund

97

97

96

96

1114 Bjerkreim

97

103

102

101

1119 Hå

95

90

89

89

1120 Klepp

96

92

91

90

1121 Time

96

91

91

90

1122 Gjesdal

95

94

93

93

1124 Sola

103

97

97

96

1127 Randaberg

100

98

97

97

1130 Strand

95

95

95

95

1133 Hjelmeland

105

136

140

141

1134 Suldal

103

172

174

175

1135 Sauda

102

130

129

130

1144 Kvitsøy

109

106

120

123

1145 Bokn

111

127

139

138

1146 Tysvær

98

119

120

119

1149 Karmøy

95

95

95

94

1151 Utsira

155

159

158

162

1160 Vindafjord

103

103

104

104

11 Rogaland

99

99

98

98

1505 Kristiansund

96

98

98

97

1506 Molde

98

101

101

100

1507 Ålesund

99

97

97

96

1511 Vanylven

100

96

98

103

1514 Sande

101

96

96

98

1515 Herøy

99

94

94

94

1516 Ulstein

98

95

95

94

1517 Hareid

95

93

93

92

1520 Ørsta

95

94

94

93

1525 Stranda

99

100

101

102

1528 Sykkylven

96

93

93

92

1531 Sula

95

91

91

90

1532 Giske

95

94

94

94

1535 Vestnes

98

98

99

100

1539 Rauma

96

100

100

102

1547 Aukra

95

210

213

211

1554 Averøy

95

99

101

100

1557 Gjemnes

98

98

100

99

1560 Tingvoll

98

99

101

102

1563 Sunndal

98

111

110

112

1566 Surnadal

98

103

102

106

1573 Smøla

100

104

130

134

1576 Aure

112

117

121

126

1577 Volda

99

97

98

97

1578 Fjord

114

125

127

128

1579 Hustadvika

98

100

100

100

15 Møre og Romsdal

98

100

100

100

1804 Bodø

100

102

102

104

1806 Narvik

102

107

107

110

1811 Bindal

105

126

147

152

1812 Sømna

102

101

104

109

1813 Brønnøy

98

99

101

106

1815 Vega

106

104

112

117

1816 Vevelstad

118

115

139

146

1818 Herøy

104

103

118

119

1820 Alstahaug

98

99

101

105

1822 Leirfjord

103

103

104

109

1824 Vefsn

98

101

100

104

1825 Grane

106

115

114

120

1826 Hattfjelldal

107

125

125

130

1827 Dønna

107

106

124

129

1828 Nesna

108

105

108

114

1832 Hemnes

98

125

124

129

1833 Rana

98

103

102

106

1834 Lurøy

114

114

134

141

1835 Træna

129

122

129

137

1836 Rødøy

108

120

151

158

1837 Meløy

101

118

120

125

1838 Gildeskål

104

119

138

143

1839 Beiarn

108

132

131

138

1840 Saltdal

98

99

100

105

1841 Fauske

99

108

108

112

1845 Sørfold

108

152

162

168

1848 Steigen

105

107

123

128

1851 Lødingen

104

101

109

115

1853 Evenes

109

108

109

114

1856 Røst

125

123

122

129

1857 Værøy

119

116

115

121

1859 Flakstad

108

108

110

115

1860 Vestvågøy

98

97

97

101

1865 Vågan

99

99

100

104

1866 Hadsel

98

99

103

107

1867 Bø

101

101

106

112

1868 Øksnes

98

96

102

106

1870 Sortland

98

98

100

104

1871 Andøy

97

98

98

103

1874 Moskenes

112

116

115

120

1875 Hamarøy

109

130

142

147

18 Nordland

100

104

106

110

3001 Halden

95

94

94

93

3002 Moss

96

97

96

96

3003 Sarpsborg

95

97

97

96

3004 Fredrikstad

95

96

95

94

3005 Drammen

97

92

92

91

3006 Kongsberg

98

97

96

96

3007 Ringerike

95

93

93

92

3011 Hvaler

98

107

106

105

3012 Aremark

102

102

101

101

3013 Marker

97

99

98

98

3014 Indre Østfold

98

94

94

93

3015 Skiptvet

95

96

96

95

3016 Rakkestad

95

96

95

95

3017 Råde

95

95

95

94

3018 Våler

96

96

96

95

3019 Vestby

97

96

95

94

3020 Nordre Follo

101

96

95

95

3021 Ås

97

95

95

94

3022 Frogn

101

96

96

95

3023 Nesodden

98

94

93

93

3024 Bærum

111

105

105

104

3025 Asker

105

100

99

98

3026 Aurskog-Høland

97

94

94

93

3027 Rælingen

98

93

93

92

3028 Enebakk

96

91

90

89

3029 Lørenskog

100

98

98

97

3030 Lillestrøm

99

96

95

94

3031 Nittedal

99

97

96

96

3032 Gjerdrum

101

96

95

94

3033 Ullensaker

98

93

93

92

3034 Nes

96

93

93

92

3035 Eidsvoll

96

92

92

91

3036 Nannestad

97

92

92

91

3037 Hurdal

97

96

95

94

3038 Hole

100

95

95

94

3039 Flå

103

120

120

121

3040 Nesbyen

99

107

107

108

3041 Gol

99

112

111

112

3042 Hemsedal

104

114

113

114

3043 Ål

103

110

110

111

3044 Hol

105

138

137

138

3045 Sigdal

97

100

99

99

3046 Krødsherad

102

104

103

103

3047 Modum

95

93

92

92

3048 Øvre Eiker

96

91

91

90

3049 Lier

100

95

94

94

3050 Flesberg

101

105

104

104

3051 Rollag

100

115

115

116

3052 Nore og Uvdal

105

137

136

137

3053 Jevnaker

95

94

93

93

3054 Lunner

95

94

94

93

30 Viken

99

97

96

96

3401 Kongsvinger

97

96

95

96

3403 Hamar

96

99

98

98

3405 Lillehammer

96

99

98

97

3407 Gjøvik

95

96

95

94

3411 Ringsaker

95

96

96

95

3412 Løten

95

94

94

93

3413 Stange

95

95

95

94

3414 Nord-Odal

98

97

96

98

3415 Sør-Odal

96

96

96

97

3416 Eidskog

97

96

95

97

3417 Grue

99

98

98

99

3418 Åsnes

98

96

95

97

3419 Våler

98

98

98

99

3420 Elverum

95

97

96

95

3421 Trysil

97

104

103

105

3422 Åmot

102

113

113

114

3423 Stor-Elvdal

99

102

102

106

3424 Rendalen

101

111

110

114

3425 Engerdal

105

107

106

112

3426 Tolga

102

101

101

105

3427 Tynset

97

101

100

104

3428 Alvdal

99

102

101

105

3429 Folldal

104

105

104

109

3430 Os

108

109

109

113

3431 Dovre

99

96

96

100

3432 Lesja

100

110

110

114

3433 Skjåk

100

116

116

119

3434 Lom

99

107

106

110

3435 Vågå

98

106

106

109

3436 Nord-Fron

97

107

106

107

3437 Sel

97

100

99

103

3438 Sør-Fron

99

115

115

116

3439 Ringebu

101

110

109

110

3440 Øyer

98

105

104

104

3441 Gausdal

96

98

98

97

3442 Østre Toten

96

95

94

94

3443 Vestre Toten

95

96

96

95

3446 Gran

95

91

91

90

3447 Søndre Land

97

92

92

93

3448 Nordre Land

96

102

102

103

3449 Sør-Aurdal

99

105

104

108

3450 Etnedal

105

108

107

112

3451 Nord-Aurdal

97

103

102

106

3452 Vestre Slidre

102

111

110

113

3453 Øystre Slidre

100

111

111

114

3454 Vang

103

112

111

116

34 Innlandet

96

99

98

99

3801 Horten

95

90

89

89

3802 Holmestrand

99

94

93

93

3803 Tønsberg

97

92

92

91

3804 Sandefjord

96

91

91

90

3805 Larvik

96

91

90

90

3806 Porsgrunn

96

99

99

98

3807 Skien

95

94

94

93

3808 Notodden

96

100

99

98

3811 Færder

101

96

95

94

3812 Siljan

99

99

98

98

3813 Bamble

97

101

100

99

3814 Kragerø

97

102

101

101

3815 Drangedal

99

100

100

101

3816 Nome

97

99

99

100

3817 Midt-Telemark

102

102

101

101

3818 Tinn

107

138

137

138

3819 Hjartdal

101

120

119

121

3820 Seljord

99

103

102

104

3821 Kviteseid

104

103

102

104

3822 Nissedal

102

119

119

121

3823 Fyresdal

103

121

120

121

3824 Tokke

106

145

145

146

3825 Vinje

103

144

143

144

38 Vestfold og Telemark

97

96

95

95

4201 Risør

97

97

97

98

4202 Grimstad

95

95

95

94

4203 Arendal

95

93

93

92

4204 Kristiansand

97

96

95

95

4205 Lindesnes

98

99

99

98

4206 Farsund

96

97

96

96

4207 Flekkefjord

96

98

100

100

4211 Gjerstad

100

100

99

101

4212 Vegårshei

102

102

101

101

4213 Tvedestrand

96

98

97

97

4214 Froland

95

96

95

95

4215 Lillesand1

95

93

93

92

4216 Birkenes

96

96

95

95

4217 Åmli

100

107

107

108

4218 Iveland

100

111

111

110

4219 Evje og Hornnes

95

92

91

93

4220 Bygland

103

118

117

119

4221 Valle

105

159

158

158

4222 Bykle

131

245

243

243

4223 Vennesla

95

97

96

95

4224 Åseral

106

144

143

143

4225 Lyngdal

101

96

95

95

4226 Hægebostad

99

94

94

94

4227 Kvinesdal

97

113

113

112

4228 Sirdal

115

199

198

197

42 Agder

97

98

97

97

4601 Bergen

99

100

99

98

4602 Kinn

102

103

106

106

4611 Etne

97

104

105

104

4612 Sveio

96

92

94

94

4613 Bømlo

96

96

99

98

4614 Stord

96

96

95

95

4615 Fitjar

98

102

106

106

4616 Tysnes

102

103

113

114

4617 Kvinnherad

97

111

114

115

4618 Ullensvang

106

141

141

142

4619 Eidfjord

116

225

224

224

4620 Ulvik

107

120

119

120

4621 Voss

98

102

101

101

4622 Kvam

98

114

116

115

4623 Samnanger

98

109

109

109

4624 Bjørnafjorden1

98

93

94

93

4625 Austevoll

111

106

116

115

4626 Øygarden

97

99

100

99

4627 Askøy

95

90

90

89

4628 Vaksdal

97

118

118

118

4629 Modalen

126

229

228

227

4630 Osterøy

96

97

99

98

4631 Alver

99

102

103

103

4632 Austrheim

103

106

108

107

4633 Fedje

120

121

125

128

4634 Masfjorden

102

135

140

142

4635 Gulen

105

118

137

138

4636 Solund

113

110

150

152

4637 Hyllestad

106

109

126

128

4638 Høyanger

99

149

153

153

4639 Vik

101

124

124

125

4640 Sogndal

103

109

109

109

4641 Aurland

108

186

185

185

4642 Lærdal

102

112

111

112

4643 Årdal

102

118

117

118

4644 Luster

98

118

118

119

4645 Askvoll

99

97

105

107

4646 Fjaler

99

98

101

103

4647 Sunnfjord

102

103

102

102

4648 Bremanger

99

122

129

130

4649 Stad

100

99

99

101

4650 Gloppen

97

98

98

100

4651 Stryn

95

94

93

95

46 Vestland

99

102

103

102

5001 Trondheim

98

99

99

98

5006 Steinkjer

97

97

97

96

5007 Namsos

103

103

105

109

5014 Frøya

128

124

150

154

5020 Osen

106

104

121

126

5021 Oppdal

98

105

105

107

5022 Rennebu

99

112

112

116

5025 Røros

98

103

102

105

5026 Holtålen

99

100

99

104

5027 Midtre Gauldal

94

94

93

93

5028 Melhus

95

93

92

92

5029 Skaun

96

95

94

94

5031 Malvik

95

94

94

93

5032 Selbu1

96

100

99

99

5033 Tydal

108

164

163

167

5034 Meråker

98

113

113

114

5035 Stjørdal1

96

91

90

90

5036 Frosta

98

96

96

95

5037 Levanger

95

94

93

93

5038 Verdal

95

95

94

94

5041 Snåsa

102

104

104

108

5042 Lierne

107

115

114

120

5043 Røyrvik

120

133

132

139

5044 Namsskogan

114

150

150

156

5045 Grong

102

110

109

114

5046 Høylandet

106

105

104

111

5047 Overhalla

101

101

100

104

5049 Flatanger

114

116

158

162

5052 Leka

115

113

160

166

5053 Inderøy

102

101

100

101

5054 Indre Fosen

101

96

95

95

5055 Heim

104

105

112

116

5056 Hitra

99

101

119

123

5057 Ørland

101

97

98

101

5058 Åfjord

107

119

131

135

5059 Orkland

101

97

98

98

5060 Nærøysund

102

102

114

118

5061 Rindal

99

104

103

107

50 Trøndelag

99

99

100

100

5401 Tromsø

104

103

103

105

5402 Harstad

102

103

104

108

5403 Alta

112

112

114

121

5404 Vardø

120

117

116

123

5405 Vadsø

111

109

108

115

5406 Hammerfest

115

142

149

156

5411 Kvæfjord

105

104

110

116

5412 Tjeldsund

111

107

111

117

5413 Ibestad

110

107

133

138

5414 Gratangen

113

110

122

127

5415 Lavangen

112

106

114

120

5416 Bardu

103

121

120

125

5417 Salangen

107

105

109

114

5418 Målselv

102

105

105

108

5419 Sørreisa

103

98

98

103

5420 Dyrøy

111

106

124

130

5421 Senja

109

107

114

119

5422 Balsfjord

100

103

102

107

5423 Karlsøy

112

117

138

146

5424 Lyngen

110

109

110

121

5425 Storfjord

116

127

126

136

5426 Kåfjord

114

122

123

133

5427 Skjervøy

110

107

123

131

5428 Nordreisa

102

101

102

111

5429 Kvænangen

122

139

159

169

5430 Kautokeino

118

115

115

124

5432 Loppa

135

130

166

178

5433 Hasvik

133

126

134

145

5434 Måsøy

131

127

154

163

5435 Nordkapp

111

109

118

125

5436 Porsanger

113

113

112

119

5437 Karasjok

119

113

112

121

5438 Lebesby

129

149

163

172

5439 Gamvik

136

131

131

141

5440 Berlevåg

138

146

145

153

5441 Tana

118

116

115

125

5442 Nesseby

134

129

138

151

5443 Båtsfjord

118

118

120

128

5444 Sør-Varanger

110

115

116

122

54 Troms og Finnmark

108

110

112

117

Hele landet

100

100

100

100

Alternativ 1: Korrigerte frie inntekter eksklusiv eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Alternativ 2: Korrigerte frie inntekter inklusiv eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Alternativ 3: Som i alternativ 2, pluss midler fra Havbruksfondet

Alternativ 4: Som i alternativ 3, pluss fordel av differensiert arbeidsgiveravgift

1 Kommunene Lillesand, Bjørnafjord, Stjørdal og Selbu var i 2020 med på et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Disse kommunene fikk som følge av dette et betydelig uttrekk i rammetilskuddet og ville med det skisserte beregningsopplegget for korrigerte frie inntekter fått et svært lavt nivå på korrigerte frie inntekter uten at dette ville vært sammenliknbart med kommuner som ikke er med i forsøket. Vi har derfor valgt å korrigere for forsøket ved å legge til forsøkstrekket til rammetilskuddet i beregningene, slik at korrigerte frie inntekter for disse kommunene blir som om de ikke var med i forsøket.

Til forsiden