Prop. 192 S (2020–2021)

Kommuneproposisjonen 2022

Til innholdsfortegnelse

1 Inntekter og utgifter i kommunesektoren 2018–2021

Tabell 1.1 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter 2018–2021. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før.

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2018

2019

20201

20212

20201

20212

A.

Inntekter i alt

577 103

604 213

621 034

647 188

2,8

4,2

Løpende inntekter

573 335

599 724

616 727

642 789

2,8

4,2

Gebyrer

79 558

84 247

79 797

86 136

-5,3

7,9

Bompenger

3 462

3 659

3 392

3 484

-7,3

2,7

Trygde- og pensjonspremier

3 813

3 817

2 867

2 975

-24,9

3,8

Renter og utbytte mv.

16 955

21 186

19 575

17 901

-7,6

-8,6

Eiendomsskatt

14 205

14 748

14 769

14 761

0,1

-0,1

Skatt på inntekt og formue

195 987

205 264

203 214

221 327

-1,0

8,9

Overføringer fra staten

253 998

260 770

286 206

288 929

9,8

1,0

Bompenger

1 429

2 459

2 078

2 159

-15,5

3,9

Andre innenl. overføringer

5 988

6 680

7 014

7 484

5,0

6,7

Bøter, inndragninger mv.

101

110

110

100

0,0

-9,1

Frie banktjenester

2 730

2 902

3 176

3 176

9,5

0,0

Kapitalinntekter

3 768

4 489

4 307

4 400

-4,1

2,1

Salg av fast realkapital

2 697

3 489

3 307

3 400

-5,2

2,8

Salg av fast eiendom

1 071

1 000

1 000

1 000

0,0

0,0

B.

Utgifter i alt

597 839

637 347

648 653

677 040

1,8

4,4

Løpende utgifter

515 267

543 748

554 119

580 263

1,9

4,7

Lønnskostnader

296 681

312 377

318 552

334 677

2,0

5,1

Produktinnsats

127 712

135 027

138 174

145 594

2,3

5,4

Produktkjøp husholdningene

27 112

28 321

29 622

30 939

4,6

4,4

Renter

12 189

14 027

12 688

11 587

-9,5

-8,7

Produksjonssubsidier mv.

8 997

9 982

11 843

12 369

18,6

4,4

Stønader til husholdningene

19 717

19 144

17 522

18 301

-8,5

4,4

Sosialhjelpsstønader

7 003

7 018

6 758

7 058

-3,7

4,4

Andre stønader

12 714

12 126

10 764

11 242

-11,2

4,4

Overføringer ideelle org.

19 872

21 650

22 624

23 630

4,5

4,4

Overføringer til staten

2 747

2 976

2 842

2 921

-4,5

2,8

Andre overføringer

240

244

252

246

3,3

-2,4

Kapitalutgifter

82 572

93 599

94 534

96 777

1,0

2,4

Anskaffelse fast realkapital

80 559

90 190

91 125

93 677

1,0

2,8

Kjøp av fast eiendom

458

1 000

1 000

1 000

0,0

0,0

Kapitaloverf. næringsv.

1 555

2 409

2 409

2 100

0,0

-12,8

C.

Nettofinansinvestering (A-B)

-20 736

-33 134

-27 619

-29 851

-

-

1 Foreløpige tall

2 Anslag

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet

Til forsiden