Prop. 192 S (2020–2021)

Kommuneproposisjonen 2022

Til innholdsfortegnelse

5 Oversikt over øremerkede tilskudd

Overføringer til kommunene bevilges som hovedregel på postene 60–69 (60-poster) på statsbudsjettet. Tabell 5.1 inneholder samtlige 60-poster, med unntak av rammetilskuddene til kommuner og fylkeskommuner og kompensasjonsordningen for merverdiavgift. Bevilget beløp i saldert budsjett for 2021, som ble vedtatt i desember 2020, er oppgitt i tabellen. Senere endringer i statsbudsjettet for 2021 inngår ikke. Der én post inneholder flere tilskuddsordninger, er disse angitt i kursiv. For opplysninger om den enkelte post og/eller tilskuddsordning vises det til Prop. 1 S for ansvarlig departement.

Tabell 5.1 Tilskuddsordninger bevilget over 60-poster på statsbudsjettet

Kap.

Post

Navn

Saldert budsjett 2021 (i 1 000 kroner)

Kunnskapsdepartementet

225

Tiltak i grunnopplæringen

60

Tilskudd til landslinjer

243 207

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen

87 660

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

36 265

66

Tilskudd til skoleturer i forbindelse med handlingsplan mot antisemittisme

15 480

67

Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk

9 185

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

302 816

69

Tilskudd for fullføring av videregående opplæring

691 500

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

61

Tilskuddsordning til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere

61 919

64

Programfinansiering 0–24-samarbeidet

40 529

227

Tilskudd til særskilte skoler

63

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

43 502

231

Barnehager

63

Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

144 549

66

Tilskudd til økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn

17 342

240

Fagskoler

60

Driftstilskudd til fagskoler

1 025 451

61

Utviklingsmidler til fagskoler

44 543

286

Regionale forskningsfond

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning

194 982

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd

6 035 134

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

992 285

62

Kommunale innvandrertiltak

250 006

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 060 508

61

Kompetansekartlegging i mottak før bosetting

546

Kulturdepartementet

315

Frivillighetsformål

60

Tilskudd til frivilligsentraler

206 800

323

Musikk og scenekunst

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

23 000

Justis- og beredskapsdepartementet

430

Kriminalomsorgen

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv.

86 200

433

Konfliktråd

60

Tilskudd til kommuner

13 611

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

60

Refusjoner til kommunene

120 000

490

Utlendingsdirektoratet

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

149 329

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

541

IT- og ekompolitikk

60

Bredbåndsutbygging

264 082

553

Regional- og distriktsutvikling

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling

780 770

62

Kompetansepiloter

16 920

63

Interreg og Arktis 2030

104 548

Interreg

56 100

Arktis 2030

46 900

Sekretariat nordområdeforum Vadsø

1 500

65

Omstilling

99 046

Omstillingsprogrammer

55 000

Innovasjon Norge: nasjonalt kompetanseorgan

13 000

Ekstraordinnær omstilling Andøy

15 000

Statens hus

16 000

567

Nasjonale minoriteter

60

Rom

3 729

573

Kommunestruktur

60

Kommunesammenslåing

53 200

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning

11 023 904

590

Planlegging og byutvikling

65

Områdesatsing i byer

65 195

Arbeids- og sosialdepartementet

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte

152 085

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

152 085

Helse- og omsorgsdepartementet

714

Folkehelse

60

Kommunale tiltak

95 336

Tilskudd til Rustelefonen (Oslo kommune)

7 600

Folkehelse – områdesatstinger i Oslo

4 500

Nettverket av Sunne kommuner

800

Program for teknologiutvikling i vannbransjen

5 000

Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene

77 000

740

Helsedirektoratet

60

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

87 149

761

Omsorgstjeneste

60

Kommunale kompetansetiltak

9 273

61

Vertskommuner

932 308

63

Investeringstilskudd – rehabilitering

3 264 567

64

Kompensasjon for renter og avdrag

728 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene

2 625 071

67

Utviklingstiltak

75 269

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i kommunene

14 600

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

43 600

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming

7 500

Sekretariatsfunksjon for kommunene i helsefellesskap

9 500

68

Kompetanse og innovasjon

489 591

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

351 700

Implementering av velferdsteknologiske løsninger fra prosjekt til drift

20 700

Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund

10 100

Hospitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester

10 000

Forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i omsorgstjenestene

10 100

Økonomisk belønningsordning for kommuner som innfører fritt brukervalg

4 000

Modellutvikling Klinisk ernæringsfysiolog som ressurs for omsorgstjenesten

5 000

Aktivitetstilbud og besøksverter

78 000

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst

806 835

762

Primærhelsetjeneste

60

Forebyggende helsetjenester

420 961

Tilskudd til helsestasjon og skolehelsetjenesten

389 400

Områdesatsinger i og utenfor Oslo

8 400

Frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

18 200

Rehabiliteringsformål

4 961

61

Fengselshelsetjeneste

188 963

Tilskudd til helse- og omsorgstjenester og tannhelsetjenester til innsatte i fengsler

184 400

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

4 500

63

Allmennlegetjenester

854 787

Testing ved grenseoverganger

556 000

Alis-avtaler

102 000

Pilot primærhelseteam

51 900

Digital hjemmeoppfølging

12 000

Pilot oppfølgingsteam

8 500

Spesialistutdanning i allmennmedisin

63 600

Lønnstilskudd avansert klinisk sykepleie

10 000

Legevakt – oppfølging av akuttmedisinforskriften

8 000

Legevakt – pilotprosjekt

11 000

Alis-kontor

20 000

765

Psykisk helse, rus og vold

60

Kommunale tjenester

230 507

Rask psykisk helsehjelp

12 000

Tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatt oppfølging

3 000

Utvikling av tilbud til mennesker med behov for langvarig og sammensatt oppfølging

215 000

62

Rusarbeid

455 178

783

Personell

61

Tilskudd til kommuner

160 416

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter

475 000

Barne- og familiedepartementet

840

Tiltak mot vold og overgrep

61

Tilskudd til incest- og voldtektssentre

104 917

846

Familie- og oppveksttiltak

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

44 220

61

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

516 597

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

371 597

Forsøk med frikortordninger

145 000

62

Utvikling i kommunene

115 159

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

55 100

Foreldrestøttende tiltak i kommunene

35 400

Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

24 409

Pris for årets ungdomskommune

250

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

60

Kommunalt barnevern

820 000

61

Utvikling i kommunene

66 872

Tilskudd til å stimulere utviklingsprosjekter i kommunale læringsnettverk

31 750

62

Tilskudd til barnevernsfaglig videreutdanning

26 703

855

Statlig forvaltning av barnevernet

60

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak

385 036

882

Kirkebygg og gravplasser

61

Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg

59 320

Nærings- og fiskeridepartementet

919

Diverse fiskeriformål

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

1 000 000

Landbruks- og matdepartementet

1142

Landbruksdirektoratet

60

Tilskudd til veterinærdekning

174 945

Tilskudd klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid

136 800

Administrasjonstilskudd

5 800

Stimuleringstilskudd til kommuner med dårlig næringsgrunnlag for veterinærtjenester samt Svalbard

32 200

Samferdselsdepartementet

1320

Statens vegvesen

64

Utbedring på fylkesveier for tømmertransport

20 000

65

Tilskudd til fylkesveier

175 000

Tilskudd til fylkesveier som er viktige for næringstransport

100 000

Tilskudd til fv. 353 «Gassveien» i Bamble

75 000

1330

Særskilte transporttiltak

60

Utvidet TT-ordning for brukere med særskilte behov

300 600

1332

Transport i byområder mv.

63

Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter

2 630 000

65

Konkurransen Smartere transport

16 800

66

Tilskudd til byområder

2 805 300

Belønningsmidler for bedre kollektivtransport mv. i byene

363 000

Belønningsmidler i bymiljø-/byvekstavtaler

1 156 000

Reduserte billettpriser på kollektivtrafikk

309 000

Reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud

925 000

Fjerning av rushtidsavgift på Nord-Jæren

52 000

1360

Kystverket

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg

34 300

Klima- og miljødepartementet

1420

Miljødirektoratet

60

Tilskudd til ivaretakelse av naturmangfold i kommuneplanlegging

1 000

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing

224 244

Klimasats

217 844

Klimatilpasningstiltak

6 400

62

Tilskudd til grønn skipsfart

13 820

63

Returordning for kasserte fritidsbåter

1 000

64

Skrantesykeprøver fra fallvilt

1 200

65

Tiltak til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold

20 560

69

Oppryddingstiltak

92 962

1429

Riksantikvaren

60

Kulturminnearbeid i kommunene

8 600

Olje- og energidepartementet

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging

68 000

Til forsiden