Prop. 24 L (2020–2021)

Endringer i sosialtjenesteloven (vilkår om norskopplæring for stønad til livsopphold)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn for lovforslaget

2.1 Bakgrunn

Sosialtjenesteloven skal fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og samfunnsdeltakelse. Det følger av loven at personer som ikke kan dekke sine levekostnader gjennom arbeid, egne midler eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad til livsopphold. Stønaden er en midlertidig inntektssikring som skal gi økonomisk trygghet når det ikke foreligger andre inntektsmuligheter.

Det kan stilles vilkår ved tildeling av stønad til livsopphold. Overfor stønadsmottakere som er under 30 år har kommunen en plikt til å stille vilkår om aktivitet, med mindre tungtveiende grunner taler imot. Vilkårene skal ha nær sammenheng med vedtaket; det forutsettes at vilkårene fremmer formålet om hjelp til selvhjelp. Vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad kan eksempelvis være vilkår om deltakelse i arbeidsmarkedstiltak, kvalifiseringstiltak, aktiv jobbsøking eller om å akseptere et konkret jobbtilbud. Et vilkår kan også være å delta i et norskopplæringstiltak. Vilkårene skal styrke stønadsmottakernes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget.

Det er en vedvarende tendens til at personer som er født i utlandet er mer avhengig av økonomisk sosialhjelp, sammenlignet med norskfødte med innvandrerforeldre og med befolkningen for øvrig. Det er et økende språkkrav i arbeidslivet. For en vellykket integrering er det av stor betydning at de som skal bo i Norge lærer seg norsk, noe som er viktig for å kunne komme i jobb eller utdanning. Regjeringen har i Granavolden-plattformen sagt at den vil stille krav om å delta i norskopplæring for mottakere av økonomisk sosialhjelp, som på grunn av manglende norskferdigheter ikke er selvhjulpne.

Forslaget om innføring av norskopplærings- og vurderingsplikt må ses i sammenheng med forslag til ny integreringslov fra Kunnskapsdepartementet som ble sendt på offentlig høring høsten 2019. Et av målene for dette lovforslaget er at introduksjonsprogrammet i større grad skal fylle gapet mellom hva slags kompetanse deltakerne har når de kommer til Norge, og hva som kreves i det norske arbeidsmarkedet. I forlengelsen av endringene som foreslås på integreringsfeltet, mener Arbeids- og sosialdepartementet at det er viktig at kommunene også i sosialtjenesteloven får en tydelig plikt til å følge opp manglende norskferdigheter når dette er en barriere for arbeidsdeltakelse for personer som er i målgruppen for introduksjonsprogrammet. Tilstrekkelige språkferdigheter er også viktig for sosialhjelpsmottakere som ikke er i målgruppen for introduksjonsprogrammet, men som mangler arbeid på grunn av manglende språkkunnskaper. Departementet mener derfor at det også bør innføres en plikt for kommunen til å vurdere å stille vilkår om aktivitet i form av norsk- eller samiskopplæring for disse.

2.2 Høringen

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 9. september 2019 på høring forslag til endringer i sosialtjenesteloven §§ 20 og 20 a. Høringsnotatet inneholdt også forslag om forskrift om bruk av vilkår, hjemlet i §§ 20 og 20 a. Høringen ble offentliggjort på departementets hjemmesider og fristen for merknader ble satt til 9. desember 2019. Høringsnotatet ble sendt direkte til følgende instanser:

 • Departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi)

 • Diskrimineringsnemnda

 • Domstoladministrasjonen

 • Helsedirektoratet

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

 • Politidirektoratet

 • Riksrevisjonen

 • Sekretariatet for konfliktrådene

 • Sivilombudsmannen

 • Statens helsetilsyn

 • Statistisk sentralbyrå

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet (UDI)

 • Utlendingsnemnda (UNE)

 • Sámediggi – Sametinget

 • Fylkesmennene

 • Kommunene

 • Advokatforeningen

 • Akademikerne

 • Amnesty International Norge

 • Antirasistisk senter

 • Arbeid & Inkludering

 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF)

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI

 • Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter (ASVL)

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Arbeidsmiljøsenteret

 • Barn av rusmisbrukere – BAR

 • Caritas Norge

 • Civita

 • Delta

 • Den norske dommerforening

 • Den norske Helsingforskomité

 • Elevorganisasjonen (EO)

 • Fagforbundet

 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Flyktninghjelpen

 • Fontenehus Norge

 • Forandringsfabrikken

 • Forskningsstiftelsen Fafo

 • Frelsesarmeen

 • Frischsenteret

 • Frivillighet Norge

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • Gatejuristen Oslo

 • Human Rights Service (HRS)

 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

 • InorAdopt

 • Institutt for samfunnsforskning (ISF)

 • Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO)

 • Internasjonal helse- og sosialgruppe

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juristforbundet

 • Jussbuss

 • Jussformidlingen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kirkens Bymisjon

 • Kompetanse Norge

 • Kristent Interkulturelt Arbeid

 • KS

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Likestillingssenteret KUN

 • LIM (Likestilling, integrering, mangfold)

 • Mental Helse

 • Minotenk

 • MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

 • Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk (MiR)

 • Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI)

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

 • Nordlandsforskning

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges institusjon for menneskerettigheter

 • Norges Røde Kors

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk forening for psykisk helsearbeid

 • Norsk Kvinnesaksforening

 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Norsk sosiologforening

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • NTNU Samfunnsforskning

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)

 • Oslosenteret for fred og menneskerettigheter

 • Podium AS

 • PRIO

 • Primærmedisinsk verksted (PMV)

 • Redd Barna

 • Rettspolitisk forening (RPF)

 • Romano kher – Romsk kultur- og ressurssenter

 • Romsk råd

 • Rådet for psykisk helse

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge (SF)

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

 • SMB Norge

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

 • Tankesmien Agenda

 • Telemarksforskning

 • Uføres Landsorganisasjon ULO

 • Unge funksjonshemmede

 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Tromsø

 • Utdanningsforbundet

 • Velferdsalliansen

 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA

 • Verdens Barn

 • VID vitenskapelige høgskole

 • Virke

 • Voksenopplæringsforbundet

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Følgende instanser har hatt realitetsmerknader til forslagene som ble sendt på høring:

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Bufdir

 • Datatilsynet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Politidirektoratet

 • Statens helsetilsyn

 • Statistisk sentralbyrå

 • Fylkesmannen i Innlandet

 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 • Fylkesmannen i Oslo og Viken

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

 • Askøy kommune

 • Bergen kommune

 • Bærum kommune

 • Fredrikstad kommune

 • Horten kommune

 • Kautokeino kommune

 • Kristiansand kommune

 • Larvik kommune v/ NAV Larvik

 • NAV Vestre Toten

 • Oslo kommune

 • Oslo kommunes råd for kjønns- og seksualitetsmangfold

 • Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombudet i Oslo

 • Rælingen kommune

 • Sarpsborg kommune

 • Stavanger kommune

 • Time kommune

 • Vennesla kommune

 • Antirasistisk senter

 • Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel

 • Carlsen, Bugge, Gujord (professor, professor, førsteamanuensis)

 • JURK

 • Jussbuss

 • Kommunesektorens organisasjon (KS)

 • Kompetanse Norge

 • LO Norge

 • MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

 • Norsk kvinnesaksforening

 • Rettspolitisk forening

 • Utdanningsforbundet

 • VID vitenskapelige høgskole

 • Velferdsalliansen EAPN Norway

 • Vergeforeningen Følgesvennen

Følgende instanser har ikke hatt merknader til forslaget:

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Landsbruks- og matdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Domstolsadministrasjonen

 • Helsedirektoratet

 • NAV Nordre Land

 • Trondheim kommune

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt

Hovedsynspunktene i sentrale høringsuttalelser gjengis i proposisjonen. For detaljer i høringsinstansenes uttalelser, vises det til at alle høringsuttalelsene er tilgjengelige på regjeringenes nettsider. Departementet viser til omtalen av høringsinstansenes merknader under behandlingen av de ulike forslagene i proposisjonen.

Departementet vil også vurdere innspill fra høringsinstansene til forskriftsutkastet, og tar sikte på å fastsette forskrift slik at denne kan tre i kraft fra samme tid som norskopplærings- og vurderingsplikt.

Til forsiden