Prop. 24 L (2020–2021)

Endringer i sosialtjenesteloven (vilkår om norskopplæring for stønad til livsopphold)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Arbeids- og sosialdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i sosialtjenesteloven (vilkår om norskopplæring for stønad til livsopphold).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i sosialtjenesteloven (vilkår om norskopplæring for stønad til livsopphold) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden