Prop. 24 L (2020–2021)

Endringer i sosialtjenesteloven (vilkår om norskopplæring for stønad til livsopphold)

Til innholdsfortegnelse

8 Merknader til forslagene til endringer i sosialtjenesteloven

Til § 20

Første ledd første punktum er endret, slik at beskrivelsen av når det skal gjøres unntak fra hovedregelen om å stille vilkår om aktivitet, er flyttet til nytt femte punktum.

Første ledd andre punktum er nytt, og lovfester en plikt for kommunen til å vurdere om det skal stilles vilkår om deltakelse i norsk- eller samiskopplæring for tildeling av stønad til livsopphold til stønadsmottakere som ikke er selvhjulpne på grunn av svake norsk- eller samiskkunnskaper. Dette gjelder med mindre tungtveiende grunner taler mot det.

Første ledd tredje punktum er nytt, og lovfester en plikt for kommunen til å stille vilkår om deltakelse i norskopplæring for tildeling av stønad til livsopphold for stønadsmottakere som har hatt rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram, jf. integreringsloven § 8, og som ikke er selvhjulpne på grunn av svake norskkunnskaper. Dette gjelder med mindre tungtveiende grunner taler mot det.

Første ledd fjerde punktum angir at det ikke skal stilles vilkår om norskopplæring med hjemmel i tredje punktum, dersom stønadsmottaker er samiskspråklig.

Første ledd femte punktum viderefører gjeldende unntaksregel som tidligere fremgikk av første punktum.

Andre ledd viderefører tidligere første ledd andre punktum.

Andre og tredje ledd videreføres uendret som tredje og fjerde ledd, foruten at forskriftshjemmelen i tredje ledd flyttes til nytt sjette ledd.

Femte ledd er nytt, og gir kommunen hjemmel til å innhente opplysninger fra Nasjonalt introduksjonsregister om hvorvidt en mottaker av økonomisk sosialhjelp har hatt rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet, jf. integreringsloven § 8. Bestemmelsen åpner for direkte lesetilgang i registeret.

Hjemmelen til å gi forskrift om reduksjon av stønaden i gjeldende tredje ledd flyttes til sjette ledd, samt at det i sjette ledd tas inn en hjemmel for departementet til å gi forskrifter om plikten til å stille vilkår.

Til § 20 a

Første ledd første punktum er endret, slik at beskrivelsen av når det skal gjøres unntak fra hovedregelen om å stille vilkår om aktivitet, er flyttet til nytt femte punktum.

Første ledd andre punktum er nytt, og lovfester en plikt for kommunen til å vurdere om det skal stilles vilkår om deltakelse i norsk- eller samiskopplæring for tildeling av stønad til livsopphold til stønadsmottakere som er under 30 år på vedtakstidspunktet, og som ikke er selvhjulpne på grunn av svake norsk- eller samiskkunnskaper. Dette gjelder med mindre tungtveiende grunner taler mot det.

Første ledd tredje punktum er nytt, og lovfester en plikt for kommunen til å stille vilkår om deltakelse i norskopplæring for tildeling av stønad til livsopphold for stønadsmottakere som har hatt rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram, jf. integreringsloven § 8, som er under 30 år på vedtakstidspunktet, og som ikke er selvhjulpne på grunn av svake norskkunnskaper. Dette gjelder med mindre tungtveiende grunner taler mot det.

Første ledd fjerde punktum angir at det ikke skal stilles vilkår om norskopplæring med hjemmel i tredje punktum, dersom stønadsmottaker er samiskspråklig.

Første ledd femte punktum viderefører gjeldende unntaksregel som tidligere fremgikk av første punktum.

Andre ledd viderefører tidligere første ledd andre punktum.

Andre og tredje ledd videreføres uendret som tredje og fjerde ledd, foruten at forskriftshjemmelen i tredje ledd flyttes til nytt sjette ledd.

Femte ledd er nytt, og gir kommunen hjemmel til å innhente opplysninger fra Nasjonalt introduksjonsregister om hvorvidt en mottaker av økonomisk sosialhjelp har hatt rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet, jf. integreringsloven § 8. Bestemmelsen åpner for direkte lesetilgang i registeret.

Hjemmelen til å gi forskrift om reduksjon av stønaden i gjeldende tredje ledd flyttes til sjette ledd, samt at det i sjette ledd tas inn en hjemmel for departementet til å gi forskrifter om plikten til å stille vilkår.

Til forsiden