Prop. 36 S (2023–2024)

Opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner (2024–2028)— Trygghet for alle

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser

ATV

Alternativ til Vold

BASIS

Behandling av seksuallovbruddsproblematikk i spesialisthelsetjenesten

BRÅ

Brottsförebyggande rådet

BUK

Barne- og ungdomsklinikk

BUP

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

CBSS

Council of the Baltic Sea States

CEDAW

FNs konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner

CRPD

FNs konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne

CT-PTSD

Kognitiv terapi for post-traumatisk -stresslidelse

DEM-BRA

Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger

DFH

Det finnes hjelp

DFØ

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

EC3

Europols senter for bekjempelse av internettrelatert kriminalitet

ECOSOC

FNs økonomiske og sosiale råd

EMDR

Eye Movement Desensitization Therapy

EMK

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen

EU

Den europeiske union

EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

FHI

Folkehelseinstituttet

FN

De forente nasjoner

GDE

Geografisk driftsenhet

GREVIO

Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence

IDVA

Individual Domestic Violence Advicer

IKT

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

ILO

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen

IPS

Individuell jobbstøtte

KOMBA

Minoritetskompetanse i barnevernet

KORUS

Regionale kompetansesentre på rus

KOSTRA

Kommune-stat-rapportering

KRLE

Kristendom, religion, livssyn og etikk

KUN

Senter for kunnskap og likestilling

KVARUS

Nasjonalt kvalitetsregister for skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler

LDO

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LK20

Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020

LMS

Lærings- og mestringssenter

LNU

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

MARAC

Multi-Agency Risk Assessment Conference

MST-CAN

Multisystemic Therapy – Child Abuse and Neglect

NAPHA

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

NC3

Nasjonalt cyberkrimsenter

NCMEC

National Centre for Missing and Exploited Children

NIF

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

NASAK

Nasjonalt samisk kompetansesenter

NAV

Arbeids- og velferdsforvaltingen

NCIS

Norges Safer Internet Centre

NFU

Norsk forbund for utviklingshemmede

NIBR

Norsk institutt for by- og regionforskning

NIFU

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIM

Norges institusjon for menneskerettigheter

NKLM

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

NKS

Norske Kvinners Sanitetsforening

NKVTS

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

NORCE

Norwegian Research Centre AS

NorSIS

Norsk senter for informasjonssikring

NOU

Norges offentlige utredninger

NPR

Nasjonalt pasientregister

NRL

Norske reindriftssamers landsforbund

NTNU

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

NUBU

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

KvaSO

Medisinsk kvalitetsregister for seksualovergrepsrelatert problematikk

OECD

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

PHBU

Psykisk helsevern for barn og unge

PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

PTSD

Posttraumatisk stresslidelse

PTSS

Posttraumatiske stressymptomer

RBUP

Regionsentre for barn og unges psykiske helse

RETHOS

Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene

RHF

Regionalt helseforetak

RISK

Seksjon for risikoanalyse og kriminalitetsforebygging av vold i nære relasjoner

RITE

Risikovurdering for TryggEst

RKBU

Regionale kunnskapssentre for barn og unge – psykisk helse og barnevern

ROT

Regionale opplæringsteam

RVTS

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

SAMINOR

Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting

SAMOT

Samhandling mot vold og overgrep mot barn og unge

SANKS

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus

SARA:SV

Spousal Assault Risk Assessment Guide: Short Version

SFO

Skolefritidsordning

SIFER

Nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

SLT

Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak

SSB

Statistisk sentralbyrå

STRASAK

Politiets straffesaksstatistikk

TF-CBT

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi

UEVO

Ungdomsundersøkelsen om erfaringer med vold og overgrep

UNDRIP

FNs urfolkserklæring

ØSK

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

Til forsiden