Prop. 38 L (2022–2023)

Endringer i utlendingsloven, passloven og ID-kortloven (biometrisk sammenligning)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I denne proposisjonen foreslår Justis- og beredskapsdepartementet en endring i utlendingsloven § 100 som gir adgang til å utlevere ansiktsfoto fra utlendingsregisteret til pass- og ID-kortmyndigheten dersom det er nødvendig for politiets oppgaver etter passloven og ID-kortloven. Tilsvarende foreslås det endringer i passloven § 10 og ID-kortloven § 11 som gir adgang til å utlevere ansiktsfoto fra pass- og ID-kortregistrene til utlendingsmyndighetene dersom det er nødvendig i forbindelse med opptak og registrering av ansiktsfoto etter utlendingsloven § 100.

Forslagene vil gi adgang til utlevering av ansiktsfoto i form av direkte søk, og tilrettelegger for biometrisk en-til-mange-sammenligning mellom pass- og ID-kortregistrene og utlendingsregisteret i behandlingen av søknad om pass og nasjonalt ID-kort og i utlendingssaker. Slik sammenligning av ansiktsfoto mellom pass- og ID-kortmyndighetens og utlendingsmyndighetenes registre vil foregå ved bruk av politiets system for automatisert biometrisk sammenligning ABIS (Automated Biometric Identification System).

De foreslåtte endringene inngår i arbeidet med å tilrettelegge for utstedelse av nasjonalt ID-kort til utenlandske statsborgere, og med å realisere kvalitetsindikatoren «unik» i Folkeregisteret. Nærmere regler om omfanget av kontrollen må fastsettes i forskrift.