Prop. 46 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (midlertidige endringer i bostøtten, ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter i perioden januar til mars, og økt rammetilskudd til kommunene)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å øke bevilgningen til bostøtte i 2022 for å avhjelpe situasjonen med høye strømpriser for personer med lave inntekter. De høye kraftprisene gjør at mange får høye utgifter til oppvarming av boligen, noe som er spesielt utfordrende for dem med lave inntekter. Forslaget innebærer å videreføre ekstrautbetalingen fra desember 2021, samt å utvide bostøtteordningen slik at om lag 50 000 nye mottakere midlertidig kan komme inn i ordningen. Endringene skal gjelde for bostøtteutbetalinger i perioden januar til og med mars 2022. Regjeringen foreslår også å styrke rammetilskuddet til kommunene med 300 mill. kroner for å dekke økt utbetaling av sosialhjelp som følge av høye strømpriser.