Prop. 57 LS (2020–2021)

Endringer i finansforetaksloven mv. (verdipapirisering og kreditorhierarki) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 305/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2399

Til innholdsfortegnelse

11 Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til § 11-16

I første ledd inkorporeres forordning (EU) 2017/2402 om en generell ramme for verdipapirisering og om opprettelse av en spesifikk ramme for enkel, transparent og standardisert verdipapirisering (verdipapiriseringsforordningen) i norsk rett som lov.

I annet ledd er departementet gitt hjemmel til å fastsette utfyllende forskrifter til inkorporasjonsbestemmelsen. Dette gjør det mulig å gjennomføre utfyllende kommisjonsforordninger i norsk rett ved forskrift.

I tredje ledd er departementet gitt hjemmel til å gjøre endringer i, herunder fastsette unntak fra, forordningen, dersom dette følger av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Hjemmelen gir departementet anledning til å gjennomføre EØS-relevante endringsforordninger til verdipapiriseringsforordningen i forskrift, dersom endringene er av en karakter som normalt ville vært gjennomført i forskrift.

Til § 11-17

Det følger av bestemmelsen at spesialforetak for verdipapirisering unntas fra krav til konsesjon som kredittforetak eller finansieringsforetak. Med spesialforetak for verdipapirisering («securitisation special purpose entity») menes et foretak som definert i forordning (EU) 2017/2402 artikkel 2(2), se avsnitt 4.2.1.1.

Til § 11-18

Første ledd legger begrensninger på foretaksformen til administrasjonsforetaket hvis det ikke er det samme foretaket som verdipapiriserer. Formålet er bl.a. å sikre låntakernes rettigheter og at administrasjonsforetaket kan oppfylle plikten til å gi opplysninger til gjeldsregistrene, se avsnitt 3.3.5. Med administrasjonsforetak («servicer») menes et foretak som definert i forordning (EU) 2017/2402 artikkel 2(13), se avsnitt 4.2.1.1.

Annet ledd bidrar til å sikre at administrasjonsforetak treffer de tiltak som trengs for å ivareta låntakers rettigheter. Annet ledd gir departementet hjemmel til å fastsette utfyllende regler om hvilke slike tiltak som må treffes.

Tredje ledd om rapportering av underliggende lån i en verdipapirisering til et gjeldsinformasjonsforetak, følger av lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven) § 10.

Siden spesialforetaket i praksis er et «tomt» foretak, skal administrasjonsforetaket etter fjerde ledd representere spesialforetaket i saker som eksempelvis behandles i finansklagenemda e.l.

Det er ikke gitt regler om at det ikke kan inngå flere enn ett administrasjonsforetak i en verdipapirisering.

Til § 11-19

Det følger av bestemmelsens første ledd at låntaker gis informasjon om overdragelse av lån til et annet foretak enn det avtalen ble inngått med.

Annet ledd gir departementet hjemmel til å gi nærmere regler om informasjon som gis til låntaker, og hvordan denne informasjonen gis.

Tredje ledd presiserer at overdragelser som nevnt i første ledd, er unntatt samtykkekravet etter finansavtaleloven § 45 første ledd. Overdragelse av lån i forbindelse med verdipapirisering unntas fra krav om kundesamtykke, på samme måte som når et lån overdras fra én bank til en annen etter gjeldende regler.

Til § 11-20

Det følger av første ledd at Finanstilsynet er tilsynsmyndighet, og at finanstilsynsloven i utgangspunktet gjelder. I annet ledd er det bestemt at Finanstilsynet kan kreve gebyrer til dekning av kostnader som ikke inngår i utlikningen etter finanstilsynsloven § 9.

Til § 20-9 annet ledd

Finanstilsynet kan ved fastsettelse av minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld beslutte at kravet delvis skal oppfylles med gjeldsinstrumenter med lavere prioritet enn annen gjeld. Endringen innebærer at disse gjeldsinstrumentene også skal oppfylle vilkårene i § 20-32 nr. 4.

Til § 20-14

Endringen i § 20-14 innebærer at Finanstilsynet ved vedtak om nedskriving og konvertering av ansvarlig kapital, foretar nedskrivingen og konverteringen i tråd med prioritetsreglene i ny § 20-32, og ikke etter konkursrettslige prioritetsregler i dekningsloven.

Til § 20-32

Bestemmelsen gir prioritetsregler for usikrede kreditorer, og gjelder kreditorer med foretak som nevnt i finansforetaksloven § 20-1 første ledd. Etter bestemmelsen skal fordringer dekkes fra øverste til laveste prioritet, med innbyrdes lik prioritet for fordringer som nevnt i samme nummer.

Til § 21-15 annet ledd

Bestemmelsen innebærer at forslag om nedsettelse av krav, herunder krav som gjelder ansvarlig lånekapital, skal utarbeides i samsvar med både dekningsloven og ny § 20-32.

Til verdipapirhandelloven § 17-1 første ledd

Bestemmelsen gjenspeiler at forordning (EU) 648/2012 (EMIR) endres for å tilpasses verdipapiriseringsforordningen. Endringene følger direkte av Norges EØS-forpliktelser. EMIR er inkorporert i norsk rett i verdipapirhandelloven.

Til lov om kredittvurderingsbyråer § 1

Bestemmelsen gjenspeiler at forordning (EU) 1060/2009 (kredittvurderingsbyråforordningen) endres for å tilpasses verdipapiriseringsforordningen. Endringene følger direkte av Norges EØS-forpliktelser. Kredittvurderingsbyråforordningen er inkorporert i norsk rett i lov om kredittvurderingsbyråer.

Til dokumentets forside