Prop. 6 L (2018–2019)

Endringer i vegtrafikkloven (parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til endring av vegtrafikkloven for at elektriske og hydrogendrevne kjøretøy (nullutslippsmotorvogner) ikke skal betale mer enn halvparten av prisen for parkering sammenlignet med bensin- og dieseldrevne kjøretøy på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser. Forslaget følger opp Stortingets vedtak 5. desember 2016 nr. 108 punkt 2 (3) for så vidt gjelder parkering om at «det etableres en nasjonal bindende regel om at nullutslippskjøretøy ikke skal betale mer enn maksimalt 50 pst. av takstene for konvensjonelle kjøretøy når det gjelder bompenger, ferje og parkering». Formålet er å gi brukerne av slike kjøretøy forutsigbarhet om lavere betaling for parkering. Dette kan stimulere til økt bruk av slike kjøretøy på bekostning av bensin- og dieseldrevne kjøretøy for å nå overordnede miljømål i transport- og miljøpolitikken.

Departementet foreslår også å endre vegtrafikkloven slik at tilsynet Statens vegvesen fører med parkeringsvirksomhetene også kan finansieres med sektoravgift. Dette vil gi et bedre og mer effektivt tilsyn. Departementet foreslår også å oppheve Statens vegvesens hjemmel til å ta gebyr for behandling av egenmeldingsskjema fra parkeringsvirksomhetene. Det benyttes et egenmeldingssystem som ikke krever administrative ressurser og det er dermed ikke behov for å ta gebyr for oppgaven.

Til forsiden