Prop. 6 L (2018–2019)

Endringer i vegtrafikkloven (parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter)

Til innholdsfortegnelse

5 Overgangsbestemmelser og ikrafttreden

Det ble i høringen foreslått en overgangsperiode på seks måneder fra regelverket om parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner fastsettes til det trer i kraft for å gi tilstrekkelig tid til tilpasning for kommuner, i første rekke de som har benyttet muligheten til å ta betalt for nullutslippsmotorvogner fra 1. januar 2017.

Asker kommune mener at seks måneder er for kort tid og viser til at det er få leverandører som må betjene hele landet. Fagforbundet og Kongsberg kommune mener det bør være overgangsperiode på minst 12 måneder, særlig av hensyn til mindre kommuner som må skaffe kompetanse eksternt. Statens vegvesen mener man må ha de overgangsperiodene som kommunene trenger og peker på at det tar tid å utarbeide og formidle informasjon mv. På den annen side mener NAF at en overgangsperiode på 6 måneder for de som i dag har mer enn halv takst synes for lang.

D e p a r t e m e n t e t viser til at lovforslaget både hva gjelder parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter kun gir hjemmel for nærmere forskriftsregulering, og foreslår derfor at loven trer i kraft straks.

Ikrafttreden og overgangsbestemmelser for selve tiltaket vil fastsettes i forskrift. Departementet legger til grunn en rimelig overgangsordning for regler om parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og vil ta hensyn til innspillene fra høringsinstansene når disse bestemmelsene fastsettes.

Til forsiden