Prop. 64 L (2020–2021)

Endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova (endret regelverk for eksisterende byggverk og oppdeling av boenheter til hybler mv.)

Til innholdsfortegnelse

3 Høringen

Proposisjonen bygger på høringsnotater utarbeidet av departementet og høringsuttalelsene til disse. Høring om endringsforslag i plan- og bygningsloven og eierseksjonsloven pågikk i perioden 3. mai til 1. september 2019. Høring om endringsforslag i matrikkellova pågikk i perioden 14. desember 2018 til 22. mars 2019.

3.1 Høring om endringsforslag i plan- og bygningsloven og eierseksjonsloven

Høringen ble offentliggjort på Kommunal- og moderniseringsdepartementets hjemmeside 3. mai 2019. Departementet sendte høringen direkte til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Datatilsynet

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

 • Finanstilsynet

 • Forbrukertilsynet

 • Forbrukerrådet

 • Forsvarsbygg

 • Fylkesmennene

 • Helsedirektoratet

 • Husbanken

 • Husleietvistutvalget

 • Jernbanedirektoratet

 • Jordskifterettene

 • Justervesenet

 • Kartverket

 • Konkurransetilsynet

 • Kystdirektoratet

 • Mattilsynet

 • Mesterbrevnemnda

 • Miljødirektoratet

 • Nasjonalbiblioteket

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

 • Norsk akkreditering

 • NOVA

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksantikvaren

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

 • Statens forurensningstilsyn (SFT)

 • Statens helsetilsyn

 • Statens jernbanetilsyn

 • Statens kartverk

 • Statens landbruksforvaltning (SLF)

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statens seniorråd

 • Statens strålevern

 • Statens vegvesen

 • Statsbygg

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Sametinget

 • Sivilombudsmannen

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Bane NOR SF

 • Enova SF

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord RHF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Innovasjon Norge

 • Nye Veier AS

 • Statkraft

 • Statsskog

 • Sykehusbygg HF

 • Vygruppen AS

 • Administrativt forskningsfond (AFF) v/Norges Handelshøyskole

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

 • Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold

 • Folkeuniversitetet Øst

 • Forsvarets ingeniørhøgskole v/ Forsvarets kompetansesenter

 • Handelshøyskolen BI

 • Høgskolen i Innlandet

 • OsloMet – Storbyuniversitetet

 • Høgskolen Kristiania

 • Høgskolen i Sørøst-Norge

 • Høgskolen i Østfold

 • Høgskolen på Vestlandet

 • NORD Universitet

 • Norges Handelshøyskole (NHH)

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 • Universitetet i Agder (UiA)

 • Universitetet i Bergen (UiB)

 • Universitetet i Oslo (UiO)

 • Universitetet i Stavanger (UiS)

 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT)

 • Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

 • Akademikerne

 • Alpinanleggenes Landsforening (ALF)

 • AOF Norge

 • Arkitektenes Fagforbund

 • Arkitektbedriftene i Norge

 • Asplan Viak AS

 • Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL)

 • Bate

 • Bedriftsforbundet

 • Bergen Huseierforening

 • Betongelementforeningen

 • Bioforsk Jord og Miljø

 • Boligbyggelaget USBL

 • Boligmentoren

 • Boligprodusentenes Forening

 • Brannfaglig fellesorganisasjon (BFO)

 • Byggfakta AS

 • Byggeindustrien

 • Byggemiljø v/ Byggenæringens miljøsekretariat

 • Byggenæringens Landsforening (BNL)

 • Byggvareindustriens Forening

 • Chr. Michelsens institutt Avd. for samfunnsfag og utvikling

 • Civitas AS

 • Cowi AS

 • Den norske Advokatforening

 • Den Polytekniske Forening

 • Det kgl.selskap for Norges vel

 • Det norske hageselskap

 • Det norske skogselskap

 • DNV – GL

 • Econa

 • Eiendom Norge

 • Eiendomsspar AS

 • EL & IT-Forbundet

 • Elbilforeningen

 • Energi Norge

 • Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)

 • FAFO v/Forskningsstiftelsen

 • Fagforbundet

 • Fellesforbundet

 • Finans Norge

 • Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi

 • Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG)

 • Fortidsminneforeningen

 • Forum for Kommunale Planleggere v/ KS

 • Forum for plan- og bygningsrett v/ Tekna

 • Frittstående Boligforvalteres Interesseorganisasjon

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • GeoForum

 • Glava AS

 • Glass og Fasadeforeningen

 • Grønn Byggallianse v/ Erik Hammer

 • Heisleverandørenes Landsforening (HLF)

 • Heismontørenes fagforening

 • Hovedorganisasjonen Virke (HSH)

 • Huseiernes Landsforbund

 • Hørselhemmedes Landsforbund (HLF)

 • IngeniørNytt

 • Institutt for samfunnsforskning

 • JM Norge AS v/region Oslo

 • Jussbuss

 • Jussformidlingen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Jøtul AS

 • Kommunal Boligadministrasjoners Landsråd (KBL)

 • Kontrollrådet for betongprodukter

 • KS

 • Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes Landsforening (KELF)

 • Landbrukets HMS v/ Jan Elgvang

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Lavenergiprogrammet

 • Leieboerforeningen

 • LUKS

 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

 • Mesterhus Norge

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • Multiconsult AS

 • Nelfo

 • NHO Reiseliv

 • NIBR – By- og regionsforskningsinstituttet, HiOA

 • NITO Takst

 • Norconsult AS

 • Nordlandsforskning

 • Norges Astma- og Allergiforbund

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Bonde- og småbrukarlag

 • Norges Bondelag

 • Norges Brannskole

 • Norges Bygg- og eiendomdsforening (NBEF)

 • Norges Byggmesterforbund (NBF)

 • Norges Eiendomsmeglerforbund

 • Norges forskningsråd v/ B/A-seksjonen

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Huseierforbund

 • Norges Hytteforbund

 • Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kvinne- og Familieforbund

 • Norges Miljøvernforbund

 • Naturvernforbundet

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Takseringsforbund (NTF)

 • Norgips Norge AS

 • Norsk Anleggsgartnermesterlag (NAML)

 • Norsk Bergindustri

 • Norsk Bioenergiforening (NoBio)

 • Norsk Brannbefals Landsforbund v/ Guttorm Liebe

 • Norsk brannvernforening

 • Norsk Byggtjeneste AS

 • Norsk Design- og arkitektursenter (DOGA)

 • Norsk Dør- og Vinduskontroll

 • Norsk Eiendom

 • Norsk Fjernvarme

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk forening for farlig avfall NFFA

 • Norsk Heiskontroll

 • Norsk Industri

 • Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU

 • Norsk institutt for luftforskning

 • Norsk Institutt for vannforskning (NIVA)

 • Norsk Klimaskjerm

 • Norsk Kommunalteknisk forening (NKF)

 • Norsk Landbrukssamvirke

 • Norsk Pensjonistforbund

 • Norsk Rådmannsforum

 • Norsk solenergiforening

 • Norsk Treteknisk Institutt

 • Norsk Varme

 • Norsk VA-verkforening (NORVAR)

 • Norsk VVS – Energi- og Miljøteknisk Forening

 • Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

 • Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL)

 • Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)

 • Norske Murmestres Landsforening (NML)

 • Norske Reindriftssamers Landsforbund

 • Norske Samers Riksforbund

 • Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL)

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL)

 • Oljeindustriens Landsforening (OLF)

 • OBOS

 • OPAK AS

 • ORAS AS

 • Plastindustriforbundet

 • Rambøll Norge AS

 • Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)

 • Rørentreprenørene Norge

 • Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten

 • Rådgivende ingeniørers forening (RIF)

 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

 • SINTEF Byggforsk

 • Skanska Norge

 • Skattebetalerforeningen

 • Standard Norge

 • Teknisk ukeblad

 • Norsk Teknologi (TELFO)

 • Tekniske foreningers servicekontor (TFSK)

 • Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna)

 • Teknologisk institutt

 • TKS Heis AS

 • Tomtefesteforbundet

 • Transportøkonomisk Institutt

 • Treforedlingsindustriens Bransjeforening

 • Trelastindustriens Landsforening (TL)

 • TOBB

 • Utleiemegleren

 • Veidekke ASA

 • Veiledningsinstituttet i Nord-Norge

 • Velforbundet – Vellenes Fellesorganisasjon

 • Velux Norge AS

 • Zero

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Det har kommet inn 90 høringsuttalelser. 71 av disse gjelder forslag til endringer i plan- og bygningsloven og eierseksjonsloven, som er tema i denne lovproposisjonen. De fleste høringsinstansene støtter endringsforslagene. Det påpekes at endringene vil gi et enklere og tydeligere regelverk. Resultatet av høringen blir nærmere omtalt i forbindelse med omtalen av de enkelte forslagene, se proposisjonens punkt 4 til 6. 66 instanser har avgitt realitetsuttalelse. Disse er:

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

 • Domstolsadministrasjonen

 • Gulating lagmannsrett

 • Helsedirektoratet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Lista jordskifterett på vegne av 21 jordskifteretter

 • Mesterbrevnemnda

 • Riksantikvaren

 • Statsbygg

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 • Fylkesmannen i Oslo og Viken

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Trøndelag fylkeskommune

 • Bane NOR

 • Samskipnadsrådet

 • Asker kommune

 • Bergen kommune

 • Bærum kommune

 • Enebakk kommune

 • Kristiansand kommune

 • Larvik kommune

 • Lindås kommune

 • Oslo kommune

 • Rælingen kommune

 • Sarpsborg kommune

 • Trondheim kommune

 • Byantikvaren i Stavanger kommune

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Advokatforeningen

 • Anonym (542400) (17. mai 2019)

 • Arkitektbedriftene i Norge

 • Asker og Bærum Boligbyggelag Ba

 • BergenByliv

 • Bjørg Elin Aga

 • Boligprodusentenes Forening

 • Brauten Eiendom AS

 • Byggenæringens landsforening

 • Byggmesterforbundet

 • Eiendom Norge

 • FIDAN Eiendom AS

 • Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Gert-Fredrik Malt

 • HLF Hørselshemmedes Landsforbund

 • Heisleverandørenes Landsforening – HLF

 • Holte as

 • Huseiernes Landsforbund

 • Jens-Arne

 • Kirkerådet for Den norske kirke og KA Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Leif Tomas Vik

 • Norges Bygg og Eiendomsforening (NBEF)

 • NHO Reiseliv

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 • Norconsult

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Eiendomsmeglerforbund

 • Norges Handikapforbund

 • Norsk Eiendom

 • Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF)

 • Norsk Vann

 • Norsk Varme

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

 • OBOS BBL

 • Oddgeir

Følgende instanser har positivt uttrykt at de ikke har merknader til høringen:

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Sykehusbygg HF

 • Utenriksdepartementet

3.2 Høring om endringsforslag i matrikkellova

Forslaget til endring i matrikkellova § 27 om komplettering av opplysninger i matrikkelen ble lagt frem som ledd i høringen av en strategi for det videre arbeidet med bygningsdelen i matrikkelen. Høringen ble offentliggjort på departementets hjemmeside 14. desember 2018. Departementet sendte høringen direkte til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

 • Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

 • Finanstilsynet

 • Forbrukerrådet

 • Forsvarsbygg

 • Fylkesmennene

 • Husbanken

 • Høgskolen i Bergen

 • Kystverket

 • Landbruksdirektoratet

 • Miljødirektoratet

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Regelrådet

 • Reindriftsforvaltningen

 • Riksantikvaren

 • Skattedirektoratet

 • Statens kartverk

 • Statens vegvesen

 • Statistisk sentralbyrå (SSB)

 • Statsbygg

 • Sametinget

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Avinor

 • Bane Nor

 • Finnmarkseiendommen

 • Nye Veier

 • Opplysningsvesenets fond

 • Statkraft

 • Statnett

 • Statskog

 • Abelia

 • Arkitektbedriftene i Norge

 • Boligprodusentenes Forening

 • Byggenæringens landsforening

 • Eiendom Norge

 • Finans Norge

 • Geoforum

 • Geomatikkbedriftene

 • Huseiernes landsforbund

 • IKT-Norge

 • KS

 • Norges Bonde- og Småbrukarlag

 • Norges Bondelag

 • Norges byggforskningsinstitutt

 • Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF)

 • Norges eiendomsmeglerforbund

 • Norges huseierforbund

 • Norges hytteforbund

 • Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)

 • Norges Takseringsforbund

 • Norsk byggtjeneste

 • Norsk Eiendom

 • Norsk huseierforening

 • Norsk kommunalteknisk forening (NKF)

 • Norske arkitekters landsforbund

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

 • Teknisk-naturvitenskaplig forening (Tekna)

Det kom inn 51 høringssvar til strategien. Åtte instanser hadde ikke merknader. Høringsinstansene er på ulike måter positive til at bygningsdelen i større grad bør legge til rette for digital innrapportering og føring av data. Resultatet av høringen er nærmere omtalt i punkt 7.

Følgende 43 instanser ga realitetsuttalelse til strategien:

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Arbeidstilsynet

 • Bane Nor

 • Direktoratet for byggkvalitet

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Finansdepartementet

 • Finnmarkseiendommen

 • Forsvarsbygg

 • Fylkesmannen i Innlandet

 • Skattedirektoratet

 • Standard Norge

 • Statens kartverk

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statsbygg

 • Bergen kommune

 • Bærum kommune

 • Eidfjord kommune

 • Fet, Skedsmo og Sørum kommune

 • Fredrikstad kommune

 • Kristiansand kommune

 • Lunner kommune

 • Lørenskog kommune

 • Oslo kommune

 • Sandnes kommune

 • Songdalen kommune

 • Stavanger kommune

 • Time kommune

 • Tromsø kommune

 • Trondheim kommune

 • Tønsberg kommune

 • Vestfold fylkeskommune

 • Østre Toten kommune

 • Ålesund kommune

 • Bakkens Bygg-, Bolig- og Eiendomsdokumentasjon

 • Boligprodusentenes forening

 • Geodatasamarbeidet i Midt-Gudbrandsdal

 • Geoforum

 • GIS-samarbeidet på Hedmarken

 • KS

 • Nettverk 7 kommuner i Glåmdalsregionen

 • NITO

 • Norges Bondelag

 • Norkart

Følgende 8 instanser har positivt uttrykt at de ikke har merknader til høringen:

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Brønnøysundregistrene

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Statens vegvesen

Til forsiden