Prop. 73 L (2022–2023)

Endringer i integreringsloven mv. (presiseringer)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i integreringsloven mv. (presiseringer). I integreringsloven foreslås det noen presiseringer på bakgrunn av spørsmål som har oppstått om forståelsen og praktiseringen av loven og noen endringer på områder der loven ikke er godt tilpasset de faktiske forholdene. Departementet foreslår også å oppheve enkelte bestemmelser i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, fordi bestemmelsene ikke lenger er aktuelle.

I kapittel 3 foreslår departementet noen presiseringer om målgruppen for introduksjonsprogrammet, herunder hvilke personer med begrenset oppholdstillatelse som har rett og plikt til å delta i programmet og om unntak fra kravet om å være bosatt etter avtale for noen grupper.

I kapittel 4 foreslår departementet at fristen for gjennomføring av opplæring i norsk og samfunnskunnskap og prøver i samfunnskunnskap regnes fra den datoen deltageren har fått tilbud om oppstart av opplæringen, istedenfor fra tidspunktet retten og plikten til å delta i opplæringen inntrer. Det foreslås også å presisere at fristen for å gjennomføre opplæringen i samfunnskunnskap utvides med godkjente permisjoner.

I kapittel 5 foreslår departementet å presisere hvem som har ansvaret for opplæring i norsk og samfunnskunnskap når deltagerne går i opplæringsløp som kombinerer grunnskoleopplæring og videregående opplæring. Det foreslås at fylkeskommunen skal sørge for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap dersom fylkeskommunen har hovedansvaret for opplæringstilbudet etter opplæringsloven. Dersom det ikke kan fastslås hvem som har hovedansvaret for opplæringstilbudet etter opplæringsloven, er utgangspunktet at fylkeskommunen skal sørge for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, med mindre kommunen og fylkeskommunen har avtalt noe annet.

I kapittel 6 foreslår departementet å tydeliggjøre at private aktører kan få utlevert personopplysninger gjennom tilgang til nasjonale personregistre etter integreringsloven § 43.

I kapittel 7 foreslår departementet presiseringer i begrepsbruk og forskriftshjemler og å rette noen feil. Det foreslås blant annet justeringer i definisjonen av asylsøker etter loven og i begrepsbruken i bestemmelsen om sluttmål for introduksjonsprogrammet.

I kapittel 8 foreslår departementet å oppheve enkelte bestemmelser om utvidet introduksjonsprogram og norskopplæring i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Til forsiden