Prop. 78 LS (2022–2023)

Grunnrenteskatt på havbruk

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om grunnrenteskatt på havbruk.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til

  • lov om endringer i skatteloven

og

  • vedtak om endring i Stortingets vedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2023 (Stortingets skattevedtak)

  • vedtak om endring i Stortingets vedtak om avgift på produksjon av fisk

i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden