Prop. 80 L (2022–2023)

Endringer i privatskolelova (økt folkevalgt innflytelse mv.)

I proposisjonen foreslås det å ta inn en bestemmelse i privatskolelova om at det ved behandlingen av søknader om godkjenning av nye skoler og driftsendringer ved eksisterende skoler skal legges vesentlig vekt på uttalelsen til vertskommunen eller vertsfylket. Det foreslås også å endre loven slik at størrelsen på statstilskuddet og skolepengene til skoler godkjent etter privatskolelova kapittel 6A Diverse skolar som gir yrkesretta opplæring, skal fastsettes i forskrift.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget