Prop. 80 L (2022–2023)

Endringer i privatskolelova (økt folkevalgt innflytelse mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Departementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova).

Departementet foreslår å ta inn en bestemmelse i privatskolelova § 2-1 om at det ved behandlingen av søknader om godkjenning av nye skoler og driftsendringer ved eksisterende skoler skal legges vesentlig vekt på uttalelsen til vertskommunen eller vertsfylket. Forslaget er en oppfølging av Hurdalsplattformen hvor det heter at regjeringen vil: «[..] styrkje lokale folkevalde si moglegheit til å seie nei til nye privatskular og utvidingar».

Departementet foreslår også å endre loven slik at størrelsen på statstilskuddet og skolepengene til skoler godkjent etter privatskolelova kapittel 6A, skal fastsettes i forskrift. Med forbehold om Stortingets tilslutning til den foreslåtte lovendringen, tar departementet sikte på å fastsette i forskrift at skoler godkjent etter privatskolelova kapittel 6A fra skoleåret 2023/24 får dekket 65 prosent av de driftsutgiftene som kommer innunder tilskuddsgrunnlaget ved statstilskudd, og at de kan ta inntil 35 prosent av dette grunnlaget i skolepenger. Dette er en oppfølging av Stortingets vedtak om statsbudsjett for 2023.

Ved en inkurie ble privatskolelova § 7-2 fjerde ledd (i stedet for tiltenkte tredje ledd) endret ved lov 10. juni 2022 nr. 39 om endringer i friskolelova (nytt navn på loven og oppheving av to godkjenningsgrunnlag). Departementet har i brev til Utdanningsdirektoratet av 25. juli 2022 opplyst at det tar sikte på å foreslå for Stortinget å rette opp denne inkurien våren 2023, slik at privatskoleloven § 7-2 fjerde ledd igjen skal lyde:

Statsforvaltaren fører tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller dei pliktene dei er pålagde i eller i medhold av §§ 3-3, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8 og 3-10. Reglane i kommuneloven kapittel 30 gjeld for denne tilsynsverksemda.

I påvente av at inkurien blir rettet har departementet bedt Utdanningsdirektoratet om å legge til grunn at statsforvalteren fortsatt skal føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller de pliktene de er pålagt i eller i medhold av privatskolelova §§ 3-3, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8 og 3-10.

Departementet foreslår å rette inkurien i denne proposisjonen, samt å endre betegnelsen «friskolar» til «private skolar» i § 7-2 tredje ledd.