Prop. 86 L (2021–2022)

Endringer i barnevernsloven mv. (krav om politiattest ved ansettelser i barne-, ungdoms- og familieetaten mv.)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

2.1 Høringsnotat 12. oktober 2021

Barne- og familiedepartementet sendte 12. oktober 2021 på høring forslag til endringer i barnevernloven og i forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.).

Bufetat har i dag hjemmel til å kreve politiattest av ansatte og personer som utfører oppdrag for barnevernsinstitusjoner, sentre for foreldre og barn og omsorgssentre. Høringsnotatet inneholdt forslag om endringer i barnevernsloven med forslag til krav om politiattest for personer som ansettes i Bufetat, eller utfører oppgaver på vegne av Bufetat, og som i sitt arbeid har direkte kontakt med barn. Departementet foreslo i tillegg endringer i forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven ved at dagens midlertidige hjemmel for Bufetat til å bekrefte formålet med politiattest for fosterforeldre, innføres som en varig ordning. Videre ble det foreslått presisert i forskrift at Bufetat har ansvaret for at politiattest blir krevet fremlagt av personer som tar imot barn som avlastningstiltak for beredskapshjem eller spesialiserte fosterhjem.

Forslaget ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Finansdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Barneombudet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 • Datatilsynet

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Krisesentersekretariatet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

 • Politidirektoratet

 • Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)

 • Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)

 • Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Statens helsetilsyn

 • Statsforvalterne

 • Sysselmesteren på Svalbard

 • Sametinget

 • Sivilombudet

 • Alle landets kommuner

 • Alle landets fylkeskommuner

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Abelia

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Barn av rusmisbrukere – BAR

 • Batteriet Oslo

 • Den Norske Advokatforening (Advokatforeningen)

 • Fagforbundet

 • Familiekanalen

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Forandringsfabrikken

 • Frelsesarmeen

 • Forum for Barnekonvensjonen

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Ideelt barnevernsforum

 • Juridisk rådgivning for kvinner

 • Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Midt-Norge

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kirkens bymisjon

 • Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB)

 • Kommunesektorens organisasjon (KS)

 • Landsforeningen for barnevernsbarn

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Mental helse ungdom

 • Norges Røde Kors

 • Norges Røde Kors Ungdom

 • Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

 • Norsk barnevernsamband

 • Norsk Fosterhjemsforening

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Organisasjonene for barnevernsforeldre (OBF)

 • Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)

 • Press – Redd Barna Ungdom

 • Private barnehagers landsforbund

 • Redd Barna

 • Rådet for psykisk helse

 • SOS-barnebyer

 • Stendi

 • Stiftelsen barnas rettigheter

 • Stiftelsen Fontene

 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset

 • Taternes landsforening

 • Uni Research

 • UNICEF Norge

 • Unio – Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Velferdsalliansen

 • Voksne for barn

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Høringsfristen var 10. desember 2021. Følgende 25 instanser har uttalt seg:

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Barneombudet

 • Bufdir

 • Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region Midt-Norge

 • Bufetat region nord

 • Bufetat region sør

 • Bufetat region vest

 • Bufetat region øst

 • Datatilsynet

 • Statsforvalteren i Innlandet

 • Statsforvalteren i Trøndelag

 • Asker kommune

 • Bergen kommune

 • Egersund kommune

 • Oslo kommune

 • Nordland fylkeskommune

 • Advokatforeningen

 • Norsk Fosterhjemsforening

 • Politidirektoratet

 • Redd barna

 • Pilar

 • Stendi

 • NKVTS

 • RVTS

I tillegg er det kommet enkelte innspill fra privatpersoner.

Denne proposisjonen følger opp forslaget om krav til at personer som skal ansettes i, eller utføre oppgaver på vegne av Bufetat, skal legge frem politiattest etter politiregisterloven § 39 første ledd. Forslaget gjelder kun personer som skal utføre oppgaver som innebærer at de kan ha direkte kontakt med barn. Forslagene til forskriftsendringer følges opp av departementet på vanlig måte.

Innholdet i høringsinstansenes syn gjennomgås i kapittel 3.3. Høringsinstansenes syn på forslagene til forskriftsendringer gjengis når dette er nødvendig på grunn av sammenhengen med lovforslaget.

2.2 Høringsnotat om rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet 30. mars 2020

Departementet sendte 30. mars 2020 på høring forslag til endringer i rammevilkårene for private tjenesteytere i barnevernet. Forslaget ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Kulturdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Nærings- og fiskeridepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Bufetat region Midt-Norge

 • Bufetat region nord

 • Bufetat region sør

 • Bufetat region vest

 • Bufetat region øst

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Diakonhjemmet Høgskole

 • Domstoladministrasjonen

 • Folkehelseinstituttet

 • Helsedirektoratet

 • Helseregionene (5)

 • Høgskolen i Innlandet

 • Høgskulen i Volda

 • Høgskolen i Østfold

 • Høgskulen på Vestlandet

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Kompetanse Norge

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Krisesentersekretariatet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

 • NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

 • Nord universitet

 • Norges forskningsråd (NFR)

 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 • Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • OsloMet – storbyuniversitetet

 • Pasient- og brukerombudene

 • Politidirektoratet

 • Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)

 • De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)

 • Regjeringsadvokaten

 • Samisk høgskole

 • Sekretariatet for konfliktrådene

 • Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Statens barnehus Bergen

 • Statens barnehus Bodø

 • Statens barnehus Hamar

 • Statens barnehus Kristiansand

 • Statens barnehus Moss

 • Statens barnehus Oslo

 • Statens barnehus Sandefjord

 • Statens barnehus Stavanger

 • Statens barnehus Trondheim

 • Statens barnehus Tromsø

 • Statens barnehus Ålesund

 • Statens helsetilsyn

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statsforvalterne

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Trygderetten

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Sørøst-Norge

 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Utlendingsnemnda

 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

 • VID vitenskapelige høgskole

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Sivilombudsmannen

 • Alle landets kommuner

 • Alle landets fylkeskommuner

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Abelia

 • Akademikerne

 • Antirasistisk senter

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Barn av rusmisbrukere – BAR

 • Batteriet Oslo

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske dommerforening

 • Den norske jordmorforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Elevorganisasjonen

 • Fagforbundet

 • Familiekanalen

 • Fellesorganisasjonen

 • Forandringsfabrikken

 • Foreldreutvalget for barnehager

 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen

 • Foreningen Romanifolkets Kystkultur (Frk)

 • Forum for barnekonvensjonen

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Ideelt barnevernsforum

 • Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

 • Juridisk rådgivning for kvinner

 • Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Midt-Norge

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB)

 • KS

 • Kristne friskolers forbund

 • Landsforeningen for barnevernsbarn

 • Landsgruppen av helsesøstre

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landsorganisasjonen for Romanifolket

 • Lærernes Yrkesforbund

 • Mental Helse Ungdom

 • MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norges Røde Kors Ungdom

 • Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

 • Norsk Barnevernsamband

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Fosterhjemsforening

 • Norsk Innvandrerforum

 • Norsk lektorlag

 • Norsk Montessoriforbund

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Tannpleierforening

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

 • Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)

 • OMOD – Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering

 • Press – Redd Barna Ungdom

 • PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

 • Redd Barna

 • Rådet for psykisk helse

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

 • Skolelederforbundet

 • Skolenes landsforbund

 • SOS-barnebyer

 • Steinerskoleforbundet

 • Stiftelsen Fontene

 • Stiftelsen Kirkens Familievern

 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset

 • Stiftelsen Rettferd for taperne

 • Taternes landsforening

 • Uni Research

 • UNICEF Norge

 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Utdanningsforbundet

 • Velferdsalliansen

 • Voksne for Barn

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

Høringsfristen var 29. juni 2020. Følgende instanser uttalte seg:

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 • Barneombudet

 • Barnesakkyndig kommisjon

 • Datatilsynet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Kompetanse Norge

 • OsloMet – storbyuniversitetet

 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)

 • Statens helsetilsyn

 • Statsforvalteren i Oslo og Viken

 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

 • Sykehuset Telemark HF

 • Sykehuset Østfold HF

 • VID vitenskapelige høgskole

 • Asker kommune

 • Barnevernstjenesten i Trysil og Engerdal

 • Bergen kommune

 • Drammen kommune

 • Færder kommune

 • Kristiansand kommune

 • Oslo kommune

 • Røros kommune

 • Sandnes kommune

 • Sarpsborg kommune

 • Stavanger kommune

 • Trondheim kommune

 • Nordland fylkeskommune

 • Aberia AS

 • Barnevernkompetanse AS

 • Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BIA)

 • Den Norske Advokatforening

 • Diakonhjemmet Omsorg, Steg Norge

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen

 • Forandringsfabrikken

 • Haraldsplass Diakonale Stiftelse

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Ideelt barnevernsforum

 • Kirkens bymisjon

 • Kommunesektorens organisasjon (KS)

 • LO

 • Landsforeningen for barnevernsbarn

 • MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

 • Norsk barnevernsamband

 • Norsk Fosterhjemsforening

 • Norsk sykepleierforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Organisasjonene for barnevernsforeldre (OBF)

 • UNIO – Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Forslaget ble fremmet for Stortinget 9. april 2021 i Prop. 133 L (2020–2021), men fikk ikke tilslutning under Stortingets behandling. I innstillingen ble det vist til mangel på fosterhjem og at private er viktige bidragsytere i å rekruttere fosterhjem og at denne bestemmelsen kan svekke tilfanget på fosterhjem, jf. Innst. 625 L (2020–2021). Departementet har lagt til grunn at det er åpenbart unødvendig å sende forslaget på ny alminnelig høring, jf. punkt 3-3 i utredningsinstruksen. Forslaget som fremmes i denne proposisjonen er tilsvarende forslaget som ble fremmet i Prop. 133 L (2020–2021) og departementet vurderer at det ikke har kommet vesentlig ny informasjon som tilsier ny høring.

Til forsiden