Prop. 86 L (2021–2022)

Endringer i barnevernsloven mv. (krav om politiattest ved ansettelser i barne-, ungdoms- og familieetaten mv.)

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

Frem til høsten 2020 var det etablert praksis at Bufetat innhentet politiattest for ansatte i Bufetat, eller personer som utfører oppdrag for Bufetat, og som hadde direkte kontakt med barn. Denne muligheten er ikke tatt inn i den midlertidige hjemmelen gitt i PODs vedtak 1. februar 2021. For personer som ble ansatt etter høsten 2020 er det i påvente av ny lovhjemmel anbefalt at to ansatte er til stede i kontakten mellom barn og den ansatte. Forslaget om å lovfeste at det kan innhentes politiattest for denne gruppen oppdragstagere innebærer at behovet for å utstede politiattester vil bli på samme nivå som frem til høsten 2020. Sammenlignet med situasjonen før høsten 2020 vil forlaget derfor ikke føre til noen endring.

Departementet anslår at de foreslåtte endringene ikke vil medføre administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for politiet.

Departementet foreslår å lovfeste at barnevernstjenesten ikke kan plassere barn i ordinære fosterhjem som har inngått avtale med private tjenesteytere om godtgjøringen og innholdet i fosterhjemsoppdraget. Bufetat har, og skal fortsatt ha, ansvar for å rekruttere ordinære fosterhjem og tilby fosterhjem på anmodning fra kommunene. Departementet viser til at det er noe usikkerhet knyttet til hvordan forbudet vil påvirke tilgangen på fosterhjem, og dermed også hvilke administrative konsekvenser forslaget vil få. Departementet vurderer likevel at forslaget antagelig ikke vil ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Bufetat eller kommunene. Det vises til at kommunene i liten grad har inngått slike avtaler. Det er usikkert hvordan etterspørselen etter fosterhjem tilknyttet private aktører vil bli etter at kommunene fra 2022 har fått økt finansieringsansvar for ordinære fosterhjem. Departementet vurderer at forslaget vil gi kommunene større grad av kontroll med barnas situasjon i fosterhjemmene og kostnadene ved fosterhjemstiltak.

Til forsiden