Prop. 86 L (2021–2022)

Endringer i barnevernsloven mv. (krav om politiattest ved ansettelser i barne-, ungdoms- og familieetaten mv.)

Til innholdsfortegnelse

8 Merknader til de enkelte bestemmelsene

8.1 Endringer i barnevernloven

Til § 2-3 tredje ledd

Henvisningen til § 4-26 er flyttet slik at den omtales i sammenheng med § 4-4 sjette ledd. Endringen medfører ingen realitetsendringer.

Til § 4-3 a første ledd

Henvisningen til § 4-26 er flyttet slik at den omtales i sammenheng med § 4-4 sjette ledd. «Bufetat» erstattes med «Barne-, ungdoms- og familieetaten». Endringene medfører ingen realitetsendringer.

Til § 6-10 nytt tredje ledd

Tredje ledd første punktum pålegger en plikt for personer som skal ansettes i eller utføre oppgaver på vegne av Bufetat til å fremlegge barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39, og med dette en plikt for Bufetat til å kreve barneomsorgsattest. I annet punktum presiseres det at plikten bare gjelder overfor personer som skal utføre oppgaver som innebærer at de kan ha direkte kontakt med barn. Med direkte kontakt menes fysiske møter og som ved telefonsamtaler, tekstmeldinger eller e-post. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.4.1 og 3.4.2. Bestemmelsen kommer i tillegg til nåværende annet ledd som regulerer en plikt for ansatte i Bufetat på institusjonsområdet til å legge frem politiattest.

Nåværende tredje til syvende ledd blir nye fjerde til åttende ledd som følge av endringen. Det følger av nåværende femte ledd at person med anmerkninger på slik politiattest ikke skal ha oppgaver overfor mindreårige.

8.2 Endringer i ny barnevernslov

Ordet «atferdsinstitusjon» endres til «barnevernsinstitusjon» i åtte paragrafer. Endringen medfører ingen realitetsendringer.

Til § 2-6 første ledd

Henvisningen til § 6-1 er flyttet slik at den omtales i sammenheng med § 3-2. Bufetat erstattes med barne-, ungdoms- og familieetaten. Endringene innebærer ingen realitetsendringer.

Til § 4-4

I første ledd erstattes ordet «institusjon» med «barnevernsinstitusjon». I annet ledd erstattes ordet «atferdsinstitusjon» med «institusjon». Endringene innebærer ingen realitetsendringer.

Til § 8-4

I overskriften endres formuleringen «vedtak om opphold i atferdsinstitusjon» til «vedtak etter §§ 6-1 og 6-2 om opphold i barnevernsinstitusjon». I tredje ledd første punktum og fjerde ledd første punktum erstattes ordet «atferdsinstitusjon» med «institusjon». Endringene innebærer ingen realitetsendringer.

Til § 10-9 overskriften

Overskriften endres fra «Innskrenkninger i bevegelsesfrihet mv. for barn i atferdsinstitusjoner» til «Utvidet adgang til innskrenkninger i bevegelsesfriheten mv. for barn i barnevernsinstitusjoner». Endringen innebærer ingen realitetsendringer.

Til § 12-11 nytt tredje ledd

Tredje ledd første punktum pålegger en plikt for personer som skal ansettes i eller utføre oppgaver på vegne av Bufetat til å fremlegge barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39, og med dette en plikt for Bufetat til å kreve barneomsorgsattest. I annet punktum presiseres det at plikten bare gjelder overfor personer som skal utføre oppgaver som innebærer at de kan ha direkte kontakt med barn. Med direkte kontakt menes fysiske møter og som ved telefonsamtaler, tekstmeldinger eller e-post. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.4.1 og 3.4.2. Bestemmelsen kommer i tillegg til nåværende annet ledd som regulerer en plikt for ansatte i Bufetat på institusjonsområdet til å legge frem politiattest.

Nåværende tredje til åttende ledd blir nye fjerde til niende ledd som følge av endringen. Det følger av nåværende sjette ledd at person med anmerkninger på slik politiattest ikke skal ha oppgaver overfor mindreårige.

Til § 15-7 nytt fjerde ledd

Bestemmelsen innebærer at barnevernstjenesten ikke kan plassere barn i ordinære fosterhjem som har inngått avtale med en privat tjenesteyter om godtgjøring for eller innholdet i fosterhjemsoppdraget. Det vises til nærmere omtale i punkt 4.3.

Første punktum gjelder ikke fosterhjem Bufetat tilbyr kommunen etter § 16-3 annet ledd bokstav a og c. Bufetat kan fortsatt benytte private tjenesteytere i sitt tilbud av spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem.

Bestemmelsen er ikke til hinder for at kommunen kan kjøpe enkelttjenester som hjelpetiltak, avlastningstiltak og veiledning til fosterhjem fra private tjenesteytere.

Til § 15-11 fjerde ledd

Henvisningen er rettet til «§ 14-25».

Til § 16-4 fjerde ledd bokstav d

Henvisningen til § 6-1 er flyttet slik at den omtales i sammenheng med § 3-2. Endringen medfører ingen realitetsendring.

Til § 18-2 nr. 16

Henvisningen er rettet til «barnevernsloven § 15-12».

Til lovvedtaket del IV

Departementet går inn for at lovforslaget del I, om endringer i gjeldende barnevernlov, trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer, mens lovforslaget del II og III trer i kraft straks. Det medfører at det umiddelbart etter vedtakelsen av endringsloven foreligger en konsolidert utgave av ny barnevernslov. Ikraftsetting av ny barnevernslov, slik den lyder etter denne lovendringen, blir så fastsatt av Kongen i en kongelig resolusjon på vanlig måte.

Til forsiden