Prop. 86 L (2021–2022)

Endringer i barnevernsloven mv. (krav om politiattest ved ansettelser i barne-, ungdoms- og familieetaten mv.)

Til innholdsfortegnelse

5 Begrepsmessige endringer mv.

Departementet henviser til anmodningsvedtak nr. 1198, 10. juni 2021, jf. Innst. 625 L (2020–2021), der Stortinget ber regjeringen arbeide videre med å finne et alternativt begrep til atferdsbegrepet i barnevernsloven. Departementet har gitt Bufdir i oppdrag å arbeide videre med dette spørsmålet. Departementet foreslår imidlertid allerede nå å ta ut begrepet «atferdsinstitusjon» i ny barnevernslov. Etter departementets vurdering er det mer hensiktsmessig at loven benytter begrepet «barnevernsinstitusjon» på alle institusjoner i barnevernet uavhengig av hvilken målgruppe institusjonen ivaretar. Departementet foreslår derfor å erstatte begrepet «atferdsinstitusjon» med «barnevernsinstitusjon» eller «institusjon» i ny barnevernslov §§ 1-2, 4-4, 6-2, 6-3, 8-4, 10-9, 10-10 og 13-4. Forslaget innebærer ingen realitetsendringer.

Departementet foreslår videre å rette to henvisninger i ny barnevernslov. Departementet foreslår at henvisningen i § 15-11 fjerde ledd rettes til § 14-25. Departementet foreslår også å rette en henvisning i § 18-2 nr. 16. Forslaget innebærer at henvisningen til barnevernsloven § 15-13 i bidragsinnkrevingsloven § 5 annet ledd rettes til barnevernsloven § 15-12.

I tillegg foreslår departementet å rette enkelte inkurier i bestemmelsene om tverrfaglig helsekartlegging som ble vedtatt ved Stortingets behandling av Prop. 222 L (2020–2021), jf. Innst. 166 L (2021–2022). Stortinget har vedtatt nye bestemmelser om helsekartlegging både i gjeldende barnevernlov og ny barnevernslov. I gjeldende barnevernlov foreslår departementet endringer i § 2-3 tredje ledd bokstav c og § 4-3 a første ledd. Endringen innebærer å flytte henvisningen til § 4-26 slik at den omtales i sammenheng med § 4-4 sjette ledd. Bakgrunnen for dette er at § 4-26 og § 4-4 sjette ledd er frivillige tiltak som barnevernstjenesten kan fatte vedtak om. I dagens § 2-3 tredje ledd og § 4-3 a første ledd er § 4-26 ved en inkurie blitt omtalt sammen med § 4-12 og § 4-24, som er tvangsvedtak som kun kan fattes av fylkesnemnda. Med samme begrunnelse foreslås det endringer i ny barnevernslov § 2-6 og § 16-3 fjerde ledd bokstav d. Endringen innebærer å flytte henvisningen til § 6-1 slik at den omtales i sammenheng med § 3-2. Departementet foreslår også å endre angivelsen av Bufetat i gjeldende barnevernlov § 4-3 a og ny barnevernslov § 2-6 til barne-, ungdoms- og familieetaten.

Til forsiden