Rundskriv H-1/19 Statsbudsjettet for 2019 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2019 etter Stortingets budsjettvedtak.

Regjeringen Solberg la 8. oktober 2018 fram budsjettforslaget for 2019 i Prop. 1 S (2018–2019). Stortingets finanskomité avga 27. november 2018 Innst. 2 S (2018–2019) med forslag til rammevedtak for 2019. Innstillingen ble vedtatt av Stortinget 3. desember. Videre avga finanskomiteen 5. desember 2018 Innst. 3 S (2018–2019) Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2019. På bakgrunn av innstillingen vedtok Stortinget 12. desember kommunale og fylkeskommunale skattører. Stortingets kommunal- og forvaltningskomité avga 6. desember 2018 Innst. 16 S (2018–2019). På bakgrunn av innstillingen vedtok Stortinget 14. desember rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner for 2019. For nærmere detaljer om budsjettopplegget for kommunesektoren 2019 vises det til ovennevnte budsjettdokumenter som er tilgjengelige på Stortingets nettsider: Stortinget.no

Grønt hefte 2019 er beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2018–2019) og viser regjeringens forslag til fordeling av rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner. Under punkt 2 er det redegjort for endringer i rammetilskuddet for 2019 som følge av Stortingets budsjettvedtak. Vedlagt er tabeller som viser endringene på kommune- og fylkesnivå. Under punkt 3 gis en omtale av andre saker, mens det under punkt 4 gis en oversikt over datoer for utbetaling av rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner i 2019.

1. Kommunesektorens inntektsrammer i 2019

Veksten i kommunesektorens samlede inntekter anslås å bli 2,8 mrd. kroner i 2019, tilsvarende 0,6 pst. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2018 i revidert nasjonalbudsjett for 2018. Inntektsrammen anslås å bli om lag 0,9 mrd. kroner høyere enn anslaget i Prop. 1 S (2018–2019).  

Av veksten i kommunesektorens inntekter er om lag 2,4 mrd. kroner vekst i frie inntekter, tilsvarende 0,6 pst. Veksten i de frie inntektene er om lag 0,2 mrd. kroner lavere enn forslaget i Prop. 1 S (2018–2019). Reduksjonen skyldes hovedsakelig at 200 mill. kroner er overført fra kap. 571 post 60 til kap. 226, post 63 Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn på Kunnskapsdepartementets budsjett.

Som følge av endringer i skatteopplegget anslås kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter å bli henholdsvis 15 og 3 mill. kroner høyere enn anslått i Prop. 1 S (2018–2019), og rammetilskuddet reduseres tilsvarende. Skattørene holdes uendret som i forslaget.

I Prop. 1 S (2018–2019) foreslo regjeringen å øke innslagspunktet i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester med 50 000 kroner ut over anslått lønnsvekst. Stortingets budsjettvedtak innebærer at innslagspunktet økes i takt med anslått lønnsvekst, og settes til 1 270 000 kroner i 2019. Bevilgningen økes med 325 mill. kroner sammenliknet med regjeringens forslag.

2.1 Endringer i rammetilskuddet som følge av Stortingets budsjettvedtak


Endringer – Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner

Post 60 Innbyggertilskudd

Stortinget vedtok en netto reduksjon på post 60 Innbyggertilskudd på 215 mill. kroner, knyttet til følgende saker:

  • 200 mill. kroner er overført fra kap. 571, post 60 til kap. 226, post 63 Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn på Kunnskapsdepartementets budsjett.
  • Som følge av endringer i skatteopplegget anslås kommunenes skatteinntekter å bli 15 mill. kroner høyere enn anslått i Prop. 1 S (2018–2019), og kap. 571, post 60 Innbyggertilskudd til kommunene reduseres tilsvarende. Nedjusteringen er fordelt med et likt beløp per innbygger for alle kommuner.

Endringer – Kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner

Post 60 Innbyggertilskudd

Stortinget vedtok ved behandlingen av Prop. 1 S (2018–2019) en reduksjon på kap. 572, post 60 Innbyggertilskudd med 3 mill. kroner knyttet til følgende:

  • Som følge av endringer i skatteopplegget anslås fylkeskommunenes skatteinntekter å bli 3 mill. kroner høyere enn anslått i Prop. 1 S (2018–2019), og kap. 572, post 60 Innbyggertilskudd til fylkeskommunene reduseres tilsvarende. Nedjusteringen er fordelt med et likt beløp per innbygger for alle fylkeskommuner.

3. Andre saker


Frivilligsentraler

Midler som skulle fordeles særskilt til Våler i Hedmark (knr. 0426) i forbindelse med opprettelse av en ny frivilligsentral ble ved en feil fordelt til Våler i Østfold (knr. 0137). Som følge av dette omfordeles 0,4 mill. kroner fra 0137 Våler til 0426 Våler i 2019.

4. Utbetaling av rammetilskudd i 2019

I 2019 vil rammetilskuddet være på mottakers konto følgende datoer: 4. januar, 4. februar, 6. mars, 4. april, 3. mai, 3. juni, 4. juli, 4. september, 4. oktober og 4. november.

5. Nysaldert budsjett 2018

Stortinget vedtok 18. desember 2018 nysalderingen av statsbudsjettet for 2018, jf. Prop. 20 S og Innst. 118 S (2018–2019). Informasjon om endringene etter nysalderingen ligger på KMDs nettsider: Kommunalnytt nr. 7 2018. Termin 11 2018, inkl. endringer etter nysalderingen av budsjettet 2018, ble utbetalt 21. desember: Utbetaling av rammetilskudd termin 11 2018.


Med hilsen

Thor Bernstrøm (e.f.)
avdelingsdirektør

Hege Rønning
seniorrådgiver

Vedlegg:
1. Rammetilskudd til kommuner etter saldert budsjett 2019 (excel)
2. Rammetilskudd til fylkeskommuner etter saldert budsjett 2019 (Excel)
3. 60-postliste nysaldert 2018 og saldert budsjett 2019 (excel)