Spørsmål om folkevalgtes rettigheter/plikter ved overgang til annet parti

15/2479

Spørsmål om folkevalgtes rettigheter/plikter ved overgang til annet parti

Vi viser til e-post av 21. mai 2015, der det stilles spørsmål om folkevalgtes rettigheter og plikter i forbindelse med overgang til annet parti.

Den som er valgt til et folkevalgt organ har både rett og plikt til å fungere i vervet i den perioden vedkommende er valgt, med mindre vedkommende mister valgbarheten, eller, etter søknad, blir fritatt fra vervet, jf. kommuneloven § 15. Retten og plikten gjelder både faste medlemmer og varamedlemmer til folkevalgte organer, og berøres ikke av at vedkommende melder seg ut av det partiet han/hun er valgt for. Partiet kan derfor ikke kreve nytt valg når et medlem/varamedlem til et utvalg har meldt seg ut av partiet. Dette følger av prinsippet om at et verv som folkevalgt anses som et personlig verv for den enkelte folkevalgte, ikke som "partiets eiendom".

Kommuneloven § 10 fastsetter at kommunestyret selv kan opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av kommunens virksomhet. Kommunestyret kan også opprette komiteer til forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv. Faste utvalg og komiteer er hjelpeorganer for kommunestyret og helt underlagt dettes myndighet. Som en konsekvens av dette åpner lovens § 10 nr. 6 adgang for kommunestyret til når som helst å omorganisere eller nedlegge faste utvalg/kommuner. En eventuell utskifting av medlemmer i valgperioden må skje ved nyvalg av hele utvalget. Suppleringsvalg av enkeltmedlemmer eller varamedlemmer kan bare skje dersom en plass er blitt ledig, jf. loven § 16. Et flertall i kommunestyret kan ikke fjerne et medlem eller varamedlem mot dets vilje, dersom ikke vilkårene for suspensjon etter loven § 15 er til stede.

Vi vil presisere at adgangen til omorganisering av utvalg ikke gjelder formannskapet. Det følger av kommuneloven § 8 nr. 2 at medlemmer og varamedlemmer til formannskapet velges for fire år.