§ 5 b første ledd nr. 12: Merverdiavgift på Sykle til jobben-aksjonen

Vedr. beregning av merverdiavgift av vederlaget som mottas i form av deltakeravgifter i ”Sykle til jobben”-aksjonen.

Jeg viser til brev av 30. april 2008 hvor dere tar opp spørsmålet om det skal beregnes merverdiavgift av det vederlaget som forbundet mottar i form av deltakeravgifter i ”Sykle til jobben”-aksjonen.

Finansdepartementet har forelagt spørsmålet for Skattedirektoratet som i brev av 21. mai 2008 har konkludert slik:

”Skattedirektoratet legger til grunn at det vederlag Norges Bedriftsidrettsforbund mottar i form av deltakeravgifter i ”Sykle til Jobben”-aksjonen gjelder retten til å utøve idrettsaktiviteter som er unntatt merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 12. I vår vurdering har vi lagt til grunn at NBF gjennom aksjonen ikke omsetter internettjenester mv. Disse tjenestene er anskaffet av NBF for å fremme aksjonens formål å få flest mulig til å være fysisk aktiv, og er etter direktoratets oppfatning ikke gjenstand for videreomsetning til deltakerne.”

Finansdepartementet har ingen merknader til Skattedirektoratets inntatte standpunkt. Dette betyr at det ikke skal beregnes utgående merverdiavgift på deltakeravgiften i forbundets ”Sykle til jobben”-aksjonen, jf. unntaket for rett til å utøve idrettsaktiviteter i merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 12. Motstykket til dette er at det ikke er adgang til å fradragsføre inngående merverdiavgift på anskaffelser til denne virksomheten.

Med hilsen
Kristin Halvorsen

Vedlegg: Skattedirektoratets brev av 21. mai 2008