St.meld. nr. 11 (2008-2009)

Læreren Rollen og utdanningen

Til innholdsfortegnelse

3 Litteraturliste

Bachmann, K. mfl. (2008): «Evaluering og ansvarliggjøring i skolen », i Langfeldt mfl. (red.): Ansvarlighet i skolen. Politiske spørsmål og pedagogiske svar. Oslo: Cappelen Damm.

Bakken, A. mfl. (2008): Er det skolens skyld? En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. NOVA Rapport nr. 4/2008.

Bamford, A. (2008): Wow-Faktoren. Globalt forskningskompendium, om kunstfagenes betydning i utdanning. Oslo: Norsk noteservice.

Baune, T.Aa. (2001): «Mellom profesjon og akademi: norsk allmennlærerutdanning i historisk perspektiv», i T. Kvernbekk (red.): Pedagogikk og lærerprofesjonalitet. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Berliner, D.C. (1992): «The Nature of Expertice in Teaching», i F.K. Oser mfl. (red.): Effective and Responsible Teaching: The New Synthesis. San Francisco: Jossey-Bass.

Berliner, D.C. (2001): «Learning About and Learning From Expert Teachers», i International Journal of Educational Research, 35 (5).

Black, P. og Wiliam, D. (1998): Inside the black box. Raising standards through classroom assessment. London: King’s College London.

Breglio, V. (2006): Teachers and Top Students Address a Career in Education.National Center on Education and the Economy.

Briseid, L.G. (2008): «Danning i det postmoderne », i Norsk pedagogisk tidsskrift2.

Bulien, T. (2008): Matematikkopplevelser i lærerutdanningen. En fenomenologisk orientert narrativ analyse av studenttekster. Tromsø: Universitetet i Tromsø. Avhandling levert for dr.polit.- graden.

Caspersen, J. (2006): Teachers’ and nurses’ realisation of job values.Oslo: Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo.

Centeret för internationell mobilitet och internasonellt samarbete (2008): C:\Documents and Settings\kd10838\Lokale innstillinger\Temporary Internet Files\Content.Outlook\37P5XCEL\Cimo fi Nordplus Högre utbildning.htm.

Cooper, J. og A. Alvaredo (2006): Preparation, recruitment and retention of teachers. Paris: IAE og IIEP (UNESCO).

Cushman, R. (2007): «The male teacher shortage: A synthesis of research and worldwide strategies for addressing the shortage», i KEDI Journal of Educational Policy 4 (1).

Dahl, H. (1959): Norsk lærerutdanning fra 1814 til i dag. Oslo: Universitetsforlaget.

Dahl, T. mfl. (2006): Hjelp til praksisspranget. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn.

Darling-Hammond, L. (1999): Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. Seattle: University of Washington, Center for Study of Teaching and Policy.

Darling-Hammond, L. og P. Youngs (2002): «Defining Highly Qualified Teachers: What Does Scientifically-Based Research Actually Tell Us?», i Educational Researcher31 (9) .

DeSeCo (2002): Theoretical and Conceptual Foundations. Strategy Paper. DEELSA/ED/CD (2002)8 of 07-Oct-2002.

Dolton, P. (1990): «The Economics of UK Teacher Supply: The Graduate’s Decision», i The Economic Journal100 .

Drange, I. og A. Skjønsberg (2008): Læreryrkets status. Allmennlærerens egenvurderinger i StudData.SPS arbeidsnotat 4/2008.

Dæhlen, M. (2003): «Egenutvikling, høy lønn eller det å være til nytte», i P.O. Aamodt og L.I. Terum (red.): Hvordan, hvor mye og hvorfor studerer studentene? Om læringsmiljø, jobbpreferanser og forståelse av kompetanse i profesjonsutdanningene.HiO-rapport 8/2003.

Dæhlen, M. og Havnes, A .(2003) : «Å studere eller å gå på skole? Studiestrategier i profesjonsutdanningene», i P.O. Aamodt og L.I. Terum (red): Hvordan, hvor mye og hvorfor studerer studentene? Om læringsmiljø, jobbpreferanser og forståelse av kompetanse i profesjonsutdanningene.HiO-rapport 8/2003.

Engh, R. mfl. (2007): Vurdering for læring. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

EUREKA (2008): Lærerliv sett med nordiske studentøyne. Forskningsserie 1.

European Commission (2008): Erasmus Programme 2006/2007 Overview of the National Agencies’ final reports (LLP/NA/ERA/19/08rev).

European Parliament (2008): Content and Quality of Teacher Education across the European Union.

Eurydice (2002): Key topics in education in Europe.Volum 3.

Eurydice (2004): Keeping teaching attractive for the 21stcentury.

Falch, T. og L. Renée Naper (2008): Lærerkompetanse og elevresultater i ungdomsskolen. SØF-rapport 01/2008.

Falch, T. mfl. (2008): Teacher shortages and the business cycle. Trondheim: NTNU. Upublisert artikkel.

Flores, M.A. (2002): Learning, Development and Change in the Early Years of Teaching: A Two-Years Empirical Study. Nottingham: University of Nottingham.

Flores M.A. og C. Day (2006): «Contexts which shape and reshape new teachers’ identities: A multi-perspective study», i Teaching and Teacher Education 22.

Forskerforbundet (2007): «Lærerutdanning for grunnskolens behov – modeller for differensiering mot fag og nivå». Notat til Kunnskapsdepartementet.

Fossøy, J. og S.O. Sataøen (2008): Dei nordiske lærarutdanningane og pedagogikkfaget. Ein kartleggingsstudie.Sogndal: Høgskulen i Sogn og Fjordane .

Frøseth, M.W. og J.C. Smeby (2007): Førsteårsstudentene – utdanningsvalg, studieadferd og vurdering av studiet og undervisningsopplegg.HiO-notat 1/2007.

Gabrielsen, E. (2005): ‘Den vanskelige skikkethetsvurderingen’, Aftenposten 24.11.2005.

Gazeboom, H. og D. Treiman (1996): «Internationally comparable measures of occupational status for the 1988 international standard classification of occupations», i Social Science Research25.

General Teaching Council for Scotland (2008): http://www.gtcs.org.uk/Publications/StandardsandRegulations/The_Standard_for_Full_Registration.aspx.

Glaser, R. (1985): Thoughts on Expertice. Pittsburg: University of Pittsburg, Learning Research and Development Center. Technical Report 8/1985.

Grimen, H. (2008): «Profesjon og kunnskap» i A. Molander og L.I. Terum (red.): Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget.

Grøgaard mfl. (2004): Eleven i fokus? En brukerundersøkelse av norsk spesialundervisning etter enkeltvedtak. NIFU STEP Rapport 9/2004.

Guarino, C. mfl. (2006): «Teacher Recruitment and Retention: A Review of the Recent Empirical Literature», i Review of Educational Research, 76 (2).

Gulbrandsen, L. og A. Sundnes (2004): Fra best til bedre? Kvalitetssatsing i norske barnehager. NOVA Rapport 9/2004.

Hagen, A. mfl. (2008): Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005 – 2008». Delrapport 3. Fafo-notat 13/2008.

Hammerness, K. (2006): «From Coherence in Theory to Coherence in Practice». Teachers College Record 108 (7).

Hansén, S.E. mfl. (2005): «Must know, good to know, nice to know – kärnstoffsanalys i lärarutbildningar» i Nordisk pedagogikk 4.

Hansén, S.E. (2006): Foredrag. Konferanse i regi av Forskerforbundet november 2006.

Hargreaves, L. mfl. (2006): The Status of Teachers and the Teaching Profession.Cambridge: University of Cambridge.

Haug, P. (2006): Begynneropplæring og tilpassa undervisning- kva skjer i klasserommet? Bergen: Caspar forlag.

Haug, P. (2007): «Vesentlege problemstillingar i lærarutdanning – eit nordisk perspektiv». Notat presentert på Workshop om nordiske lærerutdanninger 27.-28. mars 2007.

Haug, P. (2008a): Klasseromforsking. Kunnskapsstatus og konsekvensar for lærarrolla og lærarutdanning. Oppdragsnotat til Kunnskapsdepartementet.

Haug, P. (2008b): «Pedagogikk i allmennlærarutdanninga» i Nytt norsk tidsskrift 1.

Haug, P. (2008c): «Lærarutdanning i endring» i Norsk pedagogisk tidsskrift 2.

Hayward, L. (2007): «Curriculum, Assessment and Pedagogics in Scotland», i Journal of Assessment in Education 14 (2).

Heggen, K. (2003): «Kunnskapssyn og profesjonsutdanning. Studentane si forståing av kompetanse i sjukepleie-, sosialarbeidar-, førskule- og allmennlærarutdanning», i P.O. Aamodt og L.I. Terum (red.): Hvordan, hvor mye og hvorfor studerer studentene? Om læringsmiljø, jobbpreferanser og forståelse av kompetanse i profesjonsutdanningen. HiO-rapport 8/2003.

Heggen. K. (2005): «Fagkunnskapens plass i den profesjonelle identitet», i Norsk pedagogisk tidsskrift 6.

Hobson, J. mfl. (2005): Becoming a Teacher.DfES.

Hovdhaugen, E. mfl. (2008): Finnes det en «universalmedisin» mot frafall? NIFU STEP Rapport 9/2008.

Hutchinson, C. og L. Hayward (2005): «The Journey So Far: Assessment is for Learning in Scotland», i Curriculum Journal.Special Edition on International Assessment 16 (2).

Høgskolen i Oslo (2008): Rapport fra studieinnsatsutvalget. Oslo: Høgskolen i Oslo.

ITU Monitor (2007): Skolens digitale tilstand. Oslo: Universitetsforlaget.

JD (2007): Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 – 2011. Vendepunkt.

Jensen, K. (2008): ProLearn: Profesjonslæring i endring. Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo og Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo.

Jordfald, B. og T. Nyen (2008): Aktivitetsrapportering 2007 – kompetanse for utvikling. Fafo-notat 18/2008.

Jyrhämä, R. (2006): «The Function of Practical Studies in Teacher Education» i R. Jakku-Sihvonen og H. Niemi (red.): Research-based Teacher Education in Finland – Reflections by Finnish Teacher Educatiors. Finnish Educational Research Association.

KD (2006a): Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Prinsipper for opplæringen. Utdanningsdirektoratet. Midlertidig utgave.

KD (2006b): Rammeplan for barnehager.

KD (2006c): Forskrift til opplæringslova, kap.14. Krav til kompetanse for tilsetting i undervisningsstilling.

KD (2007a): Likeverdig opplæring i praksis!

KD (2007b): Lærerutdanning for grunnskolen behov – innhenting av synspunkter på modeller. http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/Hoyere_utdanning/Evaluering-av-allmennlarerutdanningen/Larerutdanning-for-grunnskolen-behov---i.html?id=485708.

KD (2008a): Opplæringslova § 1.1. Formålet med opplæringa.

KD (2008b): Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring.

Kleven, T.A. (kommer): Kan vi forbedre skolen gjennom å forbedre opptaksordningen til lærerutdanningen? Stavanger: Universitetet i Stavanger.

Koritzinsky, T. (2006): Samfunnskunnskap. Fagdidaktisk innføring. Oslo: Universitetsforlaget.

KS (2008): Utdanningspolitisk plattform. Kunnskap for kommende generasjoner.

KUD (1974): Mønsterplanen for grunnskolen.

KUD (1987): Mønsterplanen for grunnskolen.

KUF (1996): Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen.

Kvalbein I.A (2002): «Pedagogikkfaget i norsk allmennlærerutdanning – en historie omvekst og fall», i Norsk pedagogisk tidsskrift2 – 3.

Kvalbein I.A. (2003a): «Hovedtrekk ved en ny allmennlærerutdanning» i G.E. Karlsen og I.A. Kvalbein (red.): Norsk lærerutdanning. Søkelys på allmennlærerutdanningen i et reformperspektiv.Oslo: Universitetsforlaget.

Kvalbein, I.A. (2003b): «Styring av hverdagens lærerutdanning» i G.E. Karlsen og I.A. Kvalbein (red.): Norsk lærerutdanning. Søkelys på allmennlærerutdanningen i et reformperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget.

Kvalbein, I.A. (2004): «Lærerutdannere og profesjonsorientering», i Norsk pedagogisk tidsskrift 1.

Kvalbein, I.A. (2006): «Didaktikk og profesjonsorientering i allmennlærerutdanningen» i S. Ongstad (red.): Fag og didaktikk i lærerutdanning. Kunnskap i grenseland. Oslo: Universitetsforlaget.

Kyvik, S. (2008): FoU-strategi ved statlige høgskoler. NIFU STEP Rapport 12/2008.

København kommune, Børne- og ungdomsforvaltningen (2008): Møte med norsk representasjon. 22. september 2008.

Lagerstrøm, B.O. (2007): Kompetanse i grunnskolen. Hovedresultater 2005/2006. SSB Rapport 21/2007.

Løvlie, L. (2003): «Pedagogikken i allmennlærerutdanningen» i G.E. Karlsen og I.A. Kvalbein (red.): Norsk lærerutdanning. Søkelys på allmennlærerutdanningen i et reformperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget.

Marheim Larsen, I. og S. Kyvik (2006): Tolv år etter høgskolereformen – en statusrapport om FOU i statlige høgskoler.NIFU STEP Rapport 7/2006.

Mastekaasa, A. (2008): Tidlige skoleprestasjoner og rekruttering til og gjennomføring av allmennlærerutdanning. SPS-arbeidsnotat 5/2008.

McKinsey (2007): How the world’s best performing schools came out on top.

Michelsen, S. mfl. (1999): Lærerutdanningen under høgskolereformen.Delrapport nr. 7. Evaluering av høgskolereformen. Oslo: Norges forsk­ningsråd.

Miller, D. og F. Lavin (2007): «But now I feel I want to give it a try: formative assessment, self-esteem and a sense of competence», i Curriculum Journal 18 (1).

Munthe, E. (2005): «Læreren og læring; mellom usikkerhet og skrå-sikkerhet», i Norsk pedagogisk tidsskrift 6.

Munthe, E. og F. Oma Ohnstad (2008): «Ensomme svaler? En studie av praksislæreres rapportering om identitet, kollektivitet og gjennomføring av praksisopplæringsperioder», i Norsk pedagogisk tidsskrift 6.

Myrvold, T.M. mfl. (2007): Brukermedvirkning i psykisk helsearbed. Idealer og realiteter. NIBR-rapport 2/2007.

Needels, M.C. (1991): «Comparison of Student, First Year, and Experienced Teachers’ Interpretations of a First-Grade Lesson», i Teaching and Teacher Education 7 (3).

NHO (2008): http://nho.nsp01cp.nhosp.no/files/sporreundersokelse_hele.pdf.

Niemi, H. (1999): «Recreating Values», i H. Niemi (red.): Moving Horizons in Education. Helsinki: Helsinki University Press.

Niemi, H. (2008): «Advancing Research into and during Teacher Education» i B. Hudson og P. Zgaga (red.): Teacher Education Policy in Europe: A Voice of Higher Education Institutions. Umeå: University of Umeå, Faculty of Teacher Education.

NIFU STEP (2006): Gjennomføring og frafall blant allmennlærerstudenter. Arbeidsnotat 23/2006.

NOKUT (2005): Konferanse om midtveisrapporten. 21. september 2005.

NOKUT (2006): Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge 2006. Hovedrapport.

Nordahl, T. (2007): Hjem og skole – Hvordan skape et bedre samarbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Nordenbo, S.E. mfl. (2008): Lærerkompetanser og elevers læring i førskole og skole.København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

Norgesnettrådet (2002): Evaluering av allmennlærerutdanningen ved fem norske institusjoner.

Norsk Lektorlag (2008): Innspill til arbeidet med melding om lærerkompetanse (29.05.2008).

NOU 1988:28 Med viten og vilje.

NOU 2000:14 Frihet med ansvar.

NOU 2003:16 I første rekke. Forsterket kvalitet i grunnopplæringen for alle.

NOU 2008:3 Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning.

NOVA (2008): Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine. Vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen. Rapport 2/2008.

OECD/CERI (2005): Formative Assessment. Improving learning in secondary classrooms. Paris: OECD.

OECD (2005): Teachers Matter. Attracting, developing and retaining effective teachers. Paris: OECD.

OECD (2008a): Teaching, Learing and Assesment of Adults. Paris: OECD.

OECD (2008b): Education at a Glance.Paris: OECD.

OFSTED (2008): Rising to the challenge: a review of the Teach First initial teacher training programme. London: OFSTED.

Pianta, R. mfl. (2006): CLASS Manual.

Policy Exchange (2008): More Good Teachers.London: Policy Exchange.

Rambøll Management (2007a): Kartlegging av praksisopplæringen i lærerutdanningene.

Rambøll Management (2007b): Norsk utdanningsforskning – en systemutredning.

Ritchie, J. og D. Wilson (1993): «Dual Apprenticeships: Subverting and Supporting Critical Teaching», i English Education25 (2).

Rogne, M. (2008): «Lærerutdanninga – ei bremse for skuleutviklinga? Om kjernefaglegheit i norskfaget». Paper lagt fram på en lærerutdanningskonferanse på Island mai 2008.

Rødvei, P.H. (2002): Generasjon X: Finnes det gode arbeid i kommunal sektor?NF Rapport 11/2002.

Sadler, R. (1989): «Formative assessment and the design of instructional systems», i Instructional Science 18.

Salvanes, Kjell mfl. (2008): Veien mot kunnskapslandet – utfordringer for det norske utdanningssystemet. SNF Rapport 1/2008.

Sametinget (2008): Nyhetsoppslag 27.11.2008 http://www.samediggi.no.

Sarromaa Hausstatter, R. mfl. (2008): Kartlegging av mastergrader i lærerutdanningene. Elverum: Høgskolen i Hedmark.

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (2008): Internasjonal mobilitet i det norske utdanningssystemet.

Smethem, L. (2007): «Retention and Intention in Teaching Careers: Will the New Generation Stay?» Teachers and Teaching: Theory and Practice 13.

SOU 2008:52 Legitimation och skärpta behörighetsregler.

SOU 2008:109 En hållbar lärautbilding.

Spord Borgen, J. mfl. (2007): Kartlegging av norsk utdanningsforskning. NIFU STEP Rapport 32/2007.

Statistisk sentralbyrå (2007a): Utdanningsstatistikk.

Statistisk sentralbyrå (2007b): http://www.ssb.no/emner/06/05/lonnskole/.

Statistisk sentralbyrå (2007c): http://www.ssb.no/lonn/.

Statistisk sentralbyrå (2008a): http://www.ssb.no/barneverng/tab-2008 – 09 – 17 – 12.html.

Statistisk sentralbyrå (2008b): http://www.ssb.no/emner/04/02/20/utgrs/.

St.meld. nr. 27 (2000 – 2001) Gjør din plikt – Krev din rett.

St.meld. nr. 16 (2001 – 2002) Kvalitetsreformen Om ny lærerutdanning Mangfoldig – krevende – relevant.

St.meld. nr. 35 (2001 – 2002) Kvalitetsreformen Om rekruttering til undervisnings- og forsker stillinger i universitets- og høyskolesektoren.

St.meld. nr. 30 (2003 – 2004) Kultur for læring.

St.meld. nr. 20 (2004 – 2005) Vilje til forskning.

St.meld. nr. 16 (2006 – 2007) og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring.

St.meld. nr. 7 (2007 – 2008) Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning.

St.meld. nr. 23 (2007 – 2008) Språk bygger broer.

St.meld. nr. 28 (2007 – 2008) Om samepolitikken.

St.meld. nr. 31 (2007 – 2008) Kvalitet i skolen.

Sundli, L. (2003): «Yrkeskvalifisering gjennom praksis» i G.E. Karlsen og I.A. Kvalbein (red.): Norsk lærerutdanning. Søkelys på allmennlærerutdanningen i et reformperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget.

Telhaug, A.O. (2002): Lærerrollen – tilrettelegger eller formidler. Foredrag.

Telhaug A.O. (2004): «Pedagogikkvitenskap i krise?», i Norsk pedagogisk tidsskrift.

Terum, L.I. og K. Heggen (2005): «Er fagkunnskap viktig?» SPS-kronikken 3/2005.

Texmon, I. (kommer): Det framtidige behovet for utdanning av lærere. Oslo-Kongsvinger: SSB.

The Harris Poll (2007): http://www.harrisinteractive.com/harris_poll/index.asp?PID=793.

The Times (2008): http://www.top100graduateemployers.com/employers/.

TNS Gallup (2003): Befolkningens og brukernes vurdering av grunnskolen og videregående skole. TNS Gallup Rapport.

Training and Development Agency for Schools (2008): http://www.tda.gov.uk/upload/resources/pdf/c/career_entry_and_development_profile_2008_9.pdf.

Turmo, A. (2004): «Hva vil internasjonaliseringen og globaliseringen medføre for læreplaner i naturfagene?» i Norsk pedagogisk tidsskrift5.

UFD (2002): Forskrift om krav til mastergrad.

UFD (2004): Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005 – 2008.

UK Socrates Erasmus Council (2005): Erasmus Experience.Practice and Perspective in Four Subject Areas. Final Report.

Ulvik, M. (2008): ‘Hvorfor vil ikke lærere jobbe i skolen?’ Kronikk i Utdanning 11.09.2008.

Universitets- og høgskolerådet (2006): Karakterbruk i UH sektoren 2005 – 2006. Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet.

Universitets- og høgskolerådet (2008): Pedagogikkfaget i lærerutdanning. Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Nasjonalt råd for lærerutdanningen.

Universitetet i Stavanger (2008): Alternative ordninger ved opptak til allmenn/grunnskolelærerutdanning. Notat til Kunnskapsdepartementet.

Universum Student Survey (2008): http://www.jungle.no/Inside-Stories/Rankings/Test.aspx.

U.S. Departement of Education (2008): http://www.ed.gov/programs/teacherqual/hqtplans/index.html#ny.

Utdanningsdirektoratet (2006): Framtidas norskfag, Språk og kultur i eit fleirkulturelt samfunn.Rapport fra ei arbeidsgruppe nedsett av Utdannings- og forskningsdepartementet.

Utdanningsdirektoratet (2007): Erfaringer med Programfag til valg på ungdomstrinnet. Rapport til Kunnskapsdepartementet oktober 2007.

Utdanningsdirektoratet (2007, 2008): Elevundersøkelsen.

Utdanningsdirektoratet (2008): Elevundersøkelsen 2008 – en analyse av resultatene.

Utdanningsforbundet (2008): Temanotat 5/2008.

Valenta, M. og B. Berg (2008): Fra tospråklig lærerassistent til tospråklig faglærer. Evaluering av faglærerutdanningen for tospråklige. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS.

Wigum Frøseth, M. og J. Caspersen (2008): Tilbakeblikk på utdanningen – Yrkesaktivitet, mestring av yrke, oppfølging i arbeidslivet og vurdering av utdanningen.HiO-notat 2/2008.

Wilson, S. mfl. (2001): Teacher Preparation Research: Current Knowledge, Gaps and Recommendations.University of Washington: Center for the Study of Teaching and Policy.

Wolter, S. og S. Denzler (2003): Wage Elasticity of the Teacher Supply in Switzerland. Discussion Paper 773. Bonn: Institute for the Study of Labour.

Zgaga, P. (2008): «Mobility and the European Dimension in Teacher Education», i , B. Hudson og P. Zgaga (red.): Teacher Education Policy in Europe: A Voice of Higher Education Institutions. Umeå: University of Umeå, Faculty of Teacher Education.

Østrem, S. (2008): En umulig utdanning til et umulig yrke? Om allmennlærerutdannelsen og yrkesutøvelse. Roskilde: Roskilde universitetscenter, Forskerskolen for livslang læring.

Aamodt, P.O. mfl. (2006): Evaluering av kvalitetsreformen. Norges forskningsråd, NIFU STEP, Rokkonsenteret. Delrapport nr. 6.

Til dokumentets forside