St.meld. nr. 23 (1997-98)

Om opplæring for barn, unge og vaksne med særskilde behov

Om opplæring for barn, unge og vaksne med særskilde behov

Les dokumentet

Den spesialpedagogiske tiltakskjeda og det statlege støttesystemet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no