St.prp nr. 1 Tillegg nr. 10 (1999-2000)

FOR BUDSJETTERMINEN 2000 Om etablering av Statens utleiebygg AS

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I St prp nr 84 (1998-99) Om ny strategi for Statsbygg og etablering av Statens utleiebygg AS har regjeringen lagt fram forslag om å omorganisere forvaltningsbedriften Statsbygg, samt å skille ut en del av virksomheten til et statlig heleid aksjeselskap. I Ot prp nr 83 (1998-99) Om lov om omdanning av deler av Statsbyggs eiendomsvirksomhet til aksjeselskap er det fremmet lovforslag som regulerer visse overgangsspørsmål i forbindelse med overføring av offentlige og private rettsforhold fra forvaltningsbedriften Statsbygg til det foreslåtte Statens utleiebygg AS.

I St prp nr 84 (1998-99) er hovedprinsippene for etableringen av Statens utleiebygg AS omhandlet. I proposisjonen ble det varslet at åpningsbalansen for selskapet ville bli presentert i statsbudsjettet for år 2000. Videre gjorde regjeringen oppmerksom på at det kunne bli foretatt mindre justeringer i inndelingen mellom konkurransebygg og formålsbygg, jf. vedlagte eiendomslister til St prp nr 84 (1998-99). Disse forholdene behandles i dette tilleggsnummeret til St prp nr 1 (1999-2000), i tillegg til enkelte andre spørsmål.

Regjeringen foreslår at Statens utleiebygg AS i første omgang etableres som et minimumsselskap uten materielt innhold (uten eiendomsportefølje og ansatte), men med et profesjonelt styre. Styret gis dermed anledning til å delta i forberedelsene til den endelige selskapsetableringen med overføring av eiendommer og personale fra Statsbygg til Statens utleiebygg AS som foreslås gjennomført 1. juli 2000. Denne modellen for selskapsetableringen vil etter regjeringens oppfatning også gi styret den nødvendige tid til å rekruttere daglig leder for selskapet før eiendomsporteføljen og de ansatte overføres fra Statsbygg. Dette innebærer at tidspunktet for overføringen av eiendommer og ansatte fra Statsbygg til Statens utleiebygg AS endres fra tidligere foreslått 1. januar 2000 til 1. juli 2000. Statsbygg vil videreføre forvaltningen av de aktuelle eiendommene fram til 1. juli 2000. De budsjettmessige endringer dette medfører for kap. 2445 Statsbygg behandles også i dette tilleggsnummeret.