St.prp nr. 1 Tillegg nr. 10 (1999-2000)

FOR BUDSJETTERMINEN 2000 Om etablering av Statens utleiebygg AS

Til innholdsfortegnelse

I.

På statsbudsjettet for 2000 blir bevilget under følgende kapitler:

KapPostFormålMill. kr.
1584Etablering av Statens utleiebygg AS
NY90Egenkapital1 311 430 000
NY91Lån1 389 420 000
2445Statsbygg (jf kap 5445)
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-2 127 986 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning836 937 000
3 Avskrivninger255 459 000
4 Renter på statens kapital100 390 000
5 Til investeringsformål885 000 000
6 Til reguleringsfond40 200 000
-10 000 000
4584Endring av Statsbyggs balanse
NY90Overdragelse av eiendeler3 010 280 000
5445Statsbygg (jf. kap 2445)
39Avsetning til investeringsformål885 000 000
mot tidligere foreslått 740 000 000
5491Avskrivnig på statens kapital i statens forretningsdrift (jf. kap. 2445-2481)
30Avskrivninger614 486 000
mot tidligere foreslått 579 986 000

II.

Stortinget samtykker i at:

  1. Statsaksjeselskapet Statens utleiebygg AS etableres som et minimumsselskap med etterfølgende overføring av personell og eiendom fra Statsbygg 1. juli 2000.

  2. Kongen i statsråd gis fullmakt til å fastsette endelige bevilgninger vedrørende overdragelse av eiendeler og arbeidskapital i forbindelse med at eiendommer som angitt i vedlegg til denne proposisjonen overføres fra Statsbygg til Statens utleiebygg AS 1. juli 2000.

  3. Kongen i statsråd gis fullmakt til å fastsette endelige bevilgninger til egenkapital og lån for Statens utleiebygg AS. Endelige bevilgninger skal fastsettes på grunnlag av bekreftet åpningsbalanse for statsaksjeselskapet, i tråd med forutsetningene i denne proposisjonen om forholdet mellom gjeld og egenkapital i selskapet.

  4. Statens kapital i forvaltningsbedriften Statsbygg, i form av de eiendommer som overføres til Statens utleiebygg AS, slettes i statsregnskapet.

  5. Stillingene i Statens utleiebygg AS innlemmes i Statens pensjonskasse.