St.prp nr. 1 Tillegg nr. 10 (1999-2000)

FOR BUDSJETTERMINEN 2000 Om etablering av Statens utleiebygg AS

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om etablering av Statens utleiebygg AS og om endring av proposisjonen om statsbudsjett for 2000, kap 1584, kap 2445, kap 4584, kap 5445 og kap 5491.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre følgende vedtak: