St.prp nr. 1 Tillegg nr. 2 (1997-98)

FOR BUDSJETTERMINEN 1998 Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1998

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Planleggings- og samordningsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om støttetiltak for fiskerinæringa for 1998.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere fylgjande vedtak:

På statsbudsjettet for 1998 blir løyvd: