St.prp. nr. 45 (2000-2001)

Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005

Stortinget samtykker i at:

Styrkestruktur

I

Stortinget slutter seg til Forsvarets framtidige styrkestruktur som beskrevet i kapittel 5.3.5. Forsvarsdepartementet gis fullmakt til å iverksette endringene.

Strategisk ledelse

II

Forsvarets overkommando legges ned tidligst mulig i omleggingsperioden, og senest innen 31. desember 2004.

III

Forsvarsstaben opprettes opprettes tidligst mulig i omleggingsperioden, og senest innen 31. desember 2004.

Nasjonal kommandostruktur

IV

Dagens forsvarskommandoer (FKN, FKS), de tre sjøforsvarsdistriktene (SDN, SDV og SDS) og fire distriktskommandoene (DKN, DKT, DKSV og DKØ) i Hæren legges ned. Det opprettes:

 • Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK), Jåttå i Stavanger

 • Landsdelskommando Nord (LDKN), Reitan, og Landsdelskommando Sør (LDKS), Trondheim.

V

Hærens 14 territorielle regimenter og de 18 HV-distriktene legges ned og det opprettes:

 • åtte Forsvarsdistrikter (FDI) lokalisert til Porsangmoen, Harstad, Reitan ved Bodø, Værnes, Ulven/Bergen, Kjevik ved Kristiansand, Lutvann leir i Oslo og Elverum

 • åtte HV distriktsstaber samlokalisert med forsvarsdistriktene

 • seks HV distriktsstaber lokalisert til Setnesmoen på Åndalsnes, Skei i Jølster, Vatneleiren i Sandnes, Kongsberg, Eggemoen på Ringerike og Ravneberget i Sarpsborg.

Landforsvaret

VI

Hærens del av Forsvarets innsatsstyrke etableres med:

 • en delvis vervet hurtig reaksjonsstyrke på inntil 700 personell

 • en reaksjons- og oppfølgingsstyrke på inntil 1100 personell

 • en forsterkningsstyrke på inntil 400 personell.

Standkvarter for Hærens del av Forsvarets innsatsstyrke vil være Østerdal garnison.

VII

Det opprettes to utdannings- og kompetansesentra:

 • Utdannings- og kompetansesenter for Hærens kamptropper, betegnet KAMPUKS, lokalisert til Østerdal garnison med et kampinspektorat.

 • Utdannings- og kompetansesenter for Hærens trenvåpen, betegnet logistikk UKS (LOGUKS), på Sessvollmoen med et treninspektorat.

De våpenvise regimenter med de våpenvise inspektorater og de våpenvise utdannings- og kompetansesentra legges ned. Dette omfatter Søndenfjeldske Dragonregiment, Artilleriregimentet, Ingeniørregimentet, Sambandsregimentet, Trenregimentet, Våpenteknisk regiment, samt utdannings- og kompetansesentra for Hærens Intendantur, Hærens våpentekniske korps og Hærens transportkorps.

Infanteriets befalsskoler i Trondheim og Harstad, og leirene Haslemoen, Hvalsmoen, Eggemoen, Helgelandsmoen, Heistadmoen, Evjemoen og garnisonen i Fredrikstad legges ned.

VIII

Utdanningsavdelingen ved Agder Regiment nedlegges.

Sjøforsvaret

IX

En fregatt, fem landgangsfartøyer, fire undervannsbåter, en minelegger, 14 MTBer og ett depotfartøy (KNM Horten) utfases. En minesveiper tas ut av styrkestrukturen.

X

Ni artillerifort og seks undervannsanlegg (torpedo/mine) utfases.

XI

Orlogsstasjonene Olavsvern, Hysnes, Ulsnes, Marvika og Karljohansvern nedlegges.

XII

Kysteskaderen opprettes på Haakonsvern. Kystartilleriinspektoratet og Marineinspektoratet nedlegges.

XIII

Befalsskolen for Sjøforsvaret opprettes på Karljohansvern. Befalsskolen for Marinen og Befalsskolen for Kystartilleriet nedlegges.

XIV

Kystjegerkommandoen opprettes ved Harstad. Bolærne øvingsfort, Herdla øvingsfort, Hysnes øvingsavdeling, Nes øvingsfort og Trondenes øvingsavdeling nedlegges.

Luftforsvaret

XV

L-70 våpensystemet utfases.

XVI

Luftforsvarets flystasjoner organiseres i tre kategorier; hovedflystasjoner, flystasjoner, og mobiliseringsflystasjoner. Stasjonene omorganiseres og endrer status:

 • Bodø og Ørland nedlegges som hovedbaser og videreføres som hovedflystasjoner

 • Rygge nedlegges som hovedflystasjon og -base, og videreføres som mobiliseringsflystasjon og skole- og kompetansesenter

 • Bardufoss nedlegges som hovedbase og organiseres som flystasjon

 • Gardermoen og Andøya nedlegges som deployeringsbaser og videreføres som flystasjoner

 • Sola kadreflystasjon nedlegges som deployeringsbase og organiseres som flystasjon

 • Evenes, Langnes, Værnes, Flesland og Torp nedlegges som deployeringsbaser og videreføres som mobiliseringsflystasjoner

 • Banak nedlegges som flystasjon og legges under Bodø hovedflystasjon som egen stasjonsgruppe.

XVII

Luftforsvarets skvadroner organiseres og lokaliseres slik:

 • en kampflyskvadronstruktur bestående av 338 skvadron lokalisert ved Ørland hovedflystasjon, og 331 skvadron og 332 skvadron lokalisert ved Bodø hovedflystasjon

 • 334 skvadron gjenopprettes ved Sola flystasjon som skvadron for helikoptre til fregattene

 • 337 skvadron overføres til Sola flystasjon i forbindelse med innføring av enhetshelikopter

 • 720 skvadron og FEKS/717 skvadron flyttes til Gardermoen.

XVIII

Luftforsvarets stasjoner Gråkallen og Mågerø legges ned, og virksomheten konsentreres til Luftforsvarets stasjon Kongsvinger.

XIX

Rekruttutdanning i Luftforsvaret legges til KNM Harald Haarfagre.

XX

Luftforsvarets flyskole flyttes til Ørland hovedflystasjon.

XXI

Luftoperativt inspektorat, luftkommando- og kontrollinspektorat, og bakkebasert støtteinspektorat opprettes på Rygge. Lufttjenesteinspektoratet, Luftverninspektoratet, Evalueringsinspektoratet, Baseforsvarsinspektoratet, Flytryggingsinspektoratet og Luftkontrollinspektoratet nedlegges.

XXII

Luftforsvarets befalsskole i Stavern og Luftforsvarets tekniske befalsskole på Kjevik nedlegges. Luftforsvarets befalsskole ved Luftforsvarets skole- og kompetansesenter Kjevik opprettes.

XXIII

Luftforsvarets skolesenter Stavern nedlegges.

Heimevernet

XIV

Heimevernets skole- og kompetansesenter opprettes på Værnes. Heimevernets skolevirksomhet på Torpo, Dombås og Kongsvinger legges ned.

Fellesutdanning sanitet, militærpoliti, luftvern og vognfører

XXV

Et militærmedisinsk utdannings- og komptansesenter (MUKS) etableres på Sessvollmoen. Sanitetsregimentet, Lahaugmoen, og Luftforsvarets sanitetsskole, Stavern, nedlegges.

XXVI

Forsvarets militærpolitiskole opprettes på Sessvollmoen. Militærpolitiskolen i Stavern, militærpolitiskolen på Haakonsvern og militærpolitiseksjonen på Sessvollmoen nedlegges.

XXVII

Luftvernets utdannings- og kompetansesenter etableres på Rygge. Luftvernutdanningen ved Ørland og Bodø videreføres som en NASAMS-gruppe på Ørland og en NASAMS-gruppe i Bodø. Det etableres ett NALLADS-batteri i Bodø for utdanning av det landbasserte luftvernet i Sjøforsvaret og ett NALLADS-batteri i Rusta leir for utdanning til Hæren. Luftvernutdanningen ved Bardufoss hovedflystasjon og ved Østfold regiment i Fredrikstad nedlegges.

XXVIII

Et felles kompetansesenter for vognførerutdanning etableres på Sessvollmoen.

Felles forvaltningsutdanning

XXIX

Forsvarets forvaltningsskole etableres, samlokaliseres og organiseres i Oslo ved Forsvarets skolesenter Akershus festning (FSAF). Framtidig forvaltningsutdanning på stabsskole II-nivå vil være en integrert del av Forsvarets stabsskole (FSTS) innenfor FSAF, mens Forsvarets forvaltningsskole/Halden opprettes for gjennomføring av den øvrige forvaltningsutdanningen.

Forvaltningsskolene i Hæren (Halden), Sjøforsvaret (Bergen) og Luftforsvaret (Stavern) sammen med Forsvarets overkommando/økonomiutviklingsavdelingen i Oslo, Kompetansesenter forvaltning (KFV) og Forsvarets informasjonssystem/Personell-kompetansesenter (FIS/P-KS) i Stavern legges ned.

Logistikk

XXX

Forsyningssenter Sør- og Vestlandet inklusiv Evje tekniske verksted og filial Voss, Forsyningslager Trøndelag (EBA-avdelingen og MEB-avdelingen videreføres), Heistadmoen tekniske verksted, Hvalsmoen tekniske verksted, Rakkestad tekniske verksted, Haslemoen tekniske verksted og Rinnleiret tekniske verksted nedlegges.

Fellesvirksomheter

XXXI

Forsvarets musikk organiseres med en struktur på fem korps. Forsvarets distriktsmusikkorps Sørlandet i Kristiansand og Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet i Halden legges ned.

XXXII

Lønnsadministrasjonen ved Distriktskommando Nord-Norge, Distriktskommando Østlandet og Forsvarets tele- og datatjeneste legges ned.

XXXIII

En felles vernepliktsforvaltning for Forsvaret etableres på Hamar. Vernepliktsverkets sentrale stab i Oslo og de seks regionale avdelingene i Oslo, Hamar, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Harstad legges ned.

XXXIV

Nasjonal sikkerhetsmyndighet opprettes som et eget direktorat direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Direktoratet benevnes Direktoratet for forebyggende sikkerhet.

Til forsiden