St.prp. nr. 45 (2000-2001)

Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Forsvarsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om omleggingen av Forsvaret i perioden 2002 - 2005.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005 i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden