St.prp. nr. 50 (1996-97)

Om samtykke til at Noreg sluttar seg til avtalen om ei ny låneordning (NAB) for Det internasjonale valutafondet (IMF)

Til innholdsfortegnelse

1 Avtalen om ei ny låneordning med Det internasjonale valutafondet (IMF)

Del 1: Vedtak i styret i IMF av 27. januar 1997

A. Nye ordningar for lån

Preambel

For å gjere det mogleg for Det internasjonale valutafondet å oppfylle si rolle i det internasjonale monetære systemet på ein meir effektiv måte. har ei rekkje land som er finansielt i stand til å støtte det internasjonale monetære systemet. einast om å stille ressursar til disposisjon for Fondet ved å yte lån inntil fastsette grenser når det trengst ekstramidlar for å førebyggje eller ta hand om ei svekking i det internasjonale monetære systemet eller å handtere ein unntakssituasjon som trugar stabiliteten i systemet. For å realisere desse intensjonar. vert følgjande vilkår vedtekne i samsvar med artikkel VII. del 1 i avtalevedtektene.

Artikkel 1. Definisjonar

 1. A)

  I dette vedtaket er følgjande uttrykk å forstå såleis:

 1. (I)

  «storleiken på ei kredittordning» er det maksimumsbeløpet uttrykt i spesielle trekkrettar som ein deltakar tek på seg å låne til Fondet i følgje ei kredittordning;

 2. (II)

  «vedtektene» er avtalevedtektene for Det internasjonale valutafondet;

 3. (III)

  «disponibel tilsegn» er kredittordninga til ein deltakar minus eventuelle bundne eller trekte saldi;

 4. (IV)

  «lånt valuta» eller «valuta lånt» er den valutaen som vert overført til konto i Fondet i følgje ei kredittordning;

 5. (V)

  «trekk» er eit varsel frå Fondet til ein deltakar om å effektuere ei overføring i følgje kredittordninga si til konto i Fondet;

 6. (VI)

  «kredittordning» er ei tilsegn om å låne til Fondet på dei vilkår som går fram av dette vedtaket;

 7. (VII)

  «faktisk konvertibel valuta» er ein valuta som er med i Fondets kvartalsvise operasjonsbudsjett for overføringar;

 8. (VIII)

  «låntakar» er ein medlem som kjøper lånt valuta frå Fondet i ein valutatransaksjon. også valutatransaksjon i følgje ei beredskapsordning eller utvida ordning;

 9. (IX)

  Fondet si «gjeld» er den summen det pliktar til å betale tilbake i følgje ei kredittordning;

 10. (X)

  «medlem» er ein medlem i Fondet;

 11. (XI)

  «deltakar» er ein deltakande medlem eller ein deltakande institusjon;

 12. (XII)

  «deltakande institusjon» er ein offisiell institusjon som høyrer til ein medlem og som har avtala ei kredittordning med Fondet med samtykke frå medlemen. eller ein offisiell institusjon som høyrer til ein ikkjemedlem og som har avtala ei kredittordning med Fondet;

 13. (XIII)

  «deltakande medlem» er ein medlem som har avtala ei kredittordning med Fondet.

 1. B)

  I samband med dette vedtaket skal The Hong Kong Monetary Authority (HKMA) reknast som ein offisiell institusjon tilhøyrande den medlemen som har Hong Kong som ein del av sitt territorium. på vilkår av at:

 1. (I)

  lån frå HKMA og utbetalingar frå Fondet til HKMA i følgje dette vedtaket i prinsippet skal vere i Sambandsstatane sin valuta. med mindre valutaen til ein annan medlem er avtala mellom Fondet og HKMA;

 2. (II)

  HKMA si deltaking ikkje skal gje grunnlag for å bruke artikkel 6 A) mot den medlemen som har Hong Kong som ein del av sitt territorium; og

 3. (III)

  det som er nemnt om betalingsbalanse- og reservesituasjon i artikkel 7 A c). 7 B b) og 11 e). skal gjelde for betalingsbalanse- og reservesituasjon til Hong Kong.

Artikkel 2. Kredittordningar

 1. A)

  Ein medlem eller institusjon som tiltrer dette vedtaket. tek på seg å yte lån til Fondet på dei vilkår som er fastsette i dette vedtaket inntil den summen i spesielle trekkrettar som går fram av vedlegget til dette vedtaket. eller som vert fastsett i samsvar med artikkel 3 b).

 2. B)

  Med mindre noko anna er avtala med Fondet. skal lån i følgje dette vedtaket gjevast i deltakaren sin valuta. Viss deltakaren er ein institusjon tilhøyrande ein ikkjemedlem. skal Fondet og deltakaren avtale kva for medlem eller medlemer sin valuta eller valutaer som skal nyttast til lånet. Avtalar i følgje denne artikkel krev tilslutnad frå alle medlemer som har ein valuta som skal brukast i låna.

Artikkel 3. Tiltreding

 1. A)

  Alle medlemer og institusjonar som er nemnde i vedlegget. kan tiltre dette vedtaket i samsvar med artikkel 3 c).

 2. B)

  Ein medlem eller institusjon som ikkje er nemnd i vedlegget. medrekna institusjon tilhøyrande ein ikkjemedlem. kan søkje om å bli deltakar når dette vedtaket vert fornya i samsvar med artikkel 19. Ein slik medlem eller institusjon som ynskjer å bli deltakar. skal. etter å ha rådført seg med Fondet. kunngjere at han er villig til å tiltre vedtaket. og dersom Fondet og deltakarar som representerer meir enn 80 prosent av samla kredittordningar i følgje det fornya vedtaket er samde om det. kan medlemen eller institusjonen tiltre i samsvar med artikkel 3 c). Når ein medlem eller institusjon kunngjer at han er villig til å tiltre på grunnlag av denne artikkel 3 b). skal han oppgje storleiken i spesielle trekkrettar på kredittordninga som han er villig til å ta på seg. men beløpet skal ikkje vere mindre enn kredittordninga til den deltakaren som har minst kredittordning. Opptak av ein ny medlem skal føre til ein proporsjonal reduksjon i kredittordningane til alle eksisterande deltakarar som har kredittordningar høgare enn deltakaren med minst kredittordning; slike proporsjonale reduksjonar i kredittordningane til deltakarane skal i sum vere lik storleiken på kredittordninga til den nye deltakaren minus eventuell auke i samla kredittordningar som vert vedteken i samsvar med artikkel 5 a). men slik at ingen deltakar skal få si kredittordning redusert til under minstebeløpet som går fram av vedlegget.

 3. C)

  Ein medlem eller institusjon skal tiltre dette vedtaket ved å deponere eit dokument hos Fondet som seier at han har tiltrådd i samsvar med eigne lover og har sett i verk alle tiltak som trengst for å oppfylle vilkåra i dette vedtaket. Når dokumentet er deponert. skal medlemen eller institusjonen vere medlem frå og med deponeringsdatoen. eller iverksetjingsdatoen for dette vedtaket viss denne kjem sist.

Artikkel 4. Iverksetjing

Dette vedtaket skal ta til å gjelde når det er tiltredd av medlemer eller institusjonar som er nemnde i vedlegget med kredittordningar som til saman utgjer minst SDR 28.9 milliardar. medrekna dei fem medlemene eller institusjonane med størst kredittordningar som er nemnde i vedlegget.

Artikkel 5. Endringar i storleiken på kredittordningar

 1. A)

  Når ein medlem eller institusjon er kvalifisert i følgje artikkel 3 b) til å tiltre dette vedtaket. kan Fondet auke det samla omfanget av kredittordningar etter tilslutnad frå deltakarar som representerer 85 prosent av dei samla kredittordningane; auken skal ikkje vere større enn storleiken på kredittordninga til den nye medlemen.

 2. B)

  Storleiken på kredittordningane til dei einskilde deltakarane kan gjennomgåast frå tid til anna i lys av skiftande omstende. og endrast etter tilslutnad frå Fondet og frå deltakarar som representerer 85 prosent av dei samla kredittordningane. medrekna kvar deltakar som får si kredittordning endra. Denne føresegna kan berre endrast med samtykke frå alle deltakarane.

Artikkel 6. Igangsetjing av prosedyre

A. Deltakarar

Når ein deltakande medlem eller medlem med ein institusjon som er deltakar. vender seg til Fondet i samband med ein valutatransaksjon eller ei standbyordning eller utvida ordning. og administrerande direktør etter samråd finn at valutatransaksjonen eller stand by-ordninga eller den utvida ordninga er nødvendig for å førebyggje eller ta hand om ei svekking i det internasjonale monetære systemet. og at det er nødvendig å tilføre ressursar frå Fondet til dette føremålet. kan administrerande direktør setje i gang prosedyren som er fastsett i artikkel 7 A.

B. Ikkjedeltakarar

Administrerande direktør kan setje i gang prosedyren som er fastsett i nr. 7 A for valutatransaksjonar som medlemer som ikkje er deltakarar ber om. dersom a) valutatransaksjonane er i) transaksjonar i dei øvre kredittransjane. ii) transaksjonar i følgje standby-ordningar som strekkjer seg ut over den første kredittransjen. iii) transaksjonar i følgje utvida ordningar. eller iv) transaksjonar i første kredittransje kopla med ei stand by-ordning eller utvida ordning. og b) administrerande direktør etter samråd meiner at det er nødvendig å tilføre ressursar frå Fondet for å oppfylle føreliggjande og venta oppmodingar om finansiering som viser at det ligg føre ein unntakssituasjon i tilknyting til betalingsbalanseproblem hos medlemer som er av ein slik karakter eller samla storleik at det kan truge stabiliteten i det internasjonale monetære systemet. Når administrerande direktør føreslår trekk etter artikkel 6 B. skal han ta rimeleg omsyn til potensielle trekk i samsvar med nr. 6 A.

Artikkel 7. Framlegg og trekk

A. Framlegg

 1. A)

  Administrerande direktør skal ikkje gjere framlegg om trekk på grunnlag av dette vedtaket utan å ha rådført seg med eksekutivdirektørar og deltakarar.

 2. B)

  Når administrerande direktør gjer framlegg om utlån av ressursar til Fondet. skal han nemne aktuell låntakar. beløp. og tidsrom der ressursane som det vert bede om i framlegget. kan trekkjast.

 3. C)

  Dersom ein deltakar avgjer at han ikkje vil klare å oppfylle trekk i følgje eit framlegg på grunn av sin noverande og framtidig betalingsbalanse- og reservesituasjon. noko som normalt vil føre til at medlemen vert stroken frå lista over land som er med i Fondets kvartalsvise operasjonsbudsjett for overføringar av deira valutaer. skal han underrette Fondet og dei andre deltakarane om dette. Viss deltakaren er ein institusjon tilhøyrande ein ikkjemedlem. skal deltakaren rådføre seg med Fondet om betalingsbalanse- og reservesituasjonen til vedkommande ikkjemedlem før han tek ei avgjerd i følgje denne føresegna. Ein deltakar skal vere tilbakehalden og ta omsyn til kva Fondet og andre deltakarar meiner før han tek ei slik avgjerd.

 4. D)

  Med mindre anna er fastsett i artikkel 7 A e). skal trekk som det vert gjort framlegg om. vere proporsjonale med storleiken på kredittordninga til kvar deltakar.

 5. E)

  Administrerande direktør kan gjere framlegg om trekk som ikkje er proporsjonale med storleiken på kredittordninga til kvar deltakar under følgjande omstende:

 1. (I)

  Dersom det ikkje kan gjennomførast proporsjonale trekk i tilstrekkeleg omfang til å dekkje heile summen som ein ynskjer frå deltakarane for å finansiere dei føreslegne valutatransaksjonane. fordi minst ein deltakar har ei disponibel tilsegn som er utilstrekkeleg til å oppfylle eit slik proporsjonalt trekk. kan administrerande direktør be kvar deltakar med ei disponibel tilsegn som ville vere tilstrekkeleg til å oppfylle eit slikt proporsjonalt trekk om å yte det aktuelle beløpet i følgje eit slikt proporsjonalt trekk; dersom administrerande direktør ber kvar slik deltakar om å yte eit slikt beløp. skal administrerande direktør òg be kvar deltakar med ei disponibel tilsegn som ville vere utilstrekkeleg til å oppfylle eit slikt proporsjonalt trekk om å yte eit beløp av same omfang som den disponible tilsegna. Om nødvendig kan administrerande direktør òg be om eit beløp i tillegg til det som vert ytt i samsvar med føregåande setning frå ein deltakar med ei disponibel tilsegn som er større enn det beløpet han skulle yte i følgje eit slikt proporsjonalt trekk.

 2. (II)

  Dersom det ikkje kan gjennomførast proporsjonale trekk i tilstrekkeleg omfang til å dekkje heile summen som ein ynskjer frå deltakarane for å finansiere dei føreslegne transaksjonane. fordi minst ein deltakar manglar tilstrekkelege beløp av den valutatypen eller dei valutatypane som trengst til dei føreslegne valutatransaksjonane. kan administrerande direktør be kvar deltakar som er i stand til å skaffe den valutaen eller dei valutaene som trengst. om å yte det aktuelle beløpet ved eit slikt proporsjonalt trekk inntil det beløpet som utgjer den disponible tilsegna til deltakaren. eller det beløpet som han er i stand til å skaffe. dersom dette er mindre. Om nødvendig kan administrerande direktør òg be ein deltakar som har ei disponibel tilsegn som er større enn dei ressursane han skulle yte ved eit slikt proporsjonalt trekk. og som framleis er i stand til å skaffe den valutatypen eller dei valutatypane som trengst. om å yte eit beløp i den valutaen eller dei valutaene som trengst i tillegg til det som vert ytt etter føregåande setning.

 1. F)

  Før framlegget kan godtakast i følgje artikkel 7 A g). krevst samtykke frå kvar deltakar som vil ta på seg å yte høvesvis meir ressursar enn minst ein annan deltakar.

 2. G)

  Dersom det ikkje er full semje mellom deltakarane om å leggje til rette for valutatransaksjonane eller beredskapsordninga eller den utvida ordninga som er fastsett i framlegget ved å gje lån til Fondet. vert spørsmålet avgjort ved avrøysting. Positiv avgjerd krev 80 prosents fleirtal av samla kredittordningar for deltakarar med røysterett. Fondet skal underrettast om avgjerda.

 3. H)

  Verken den aktuelle låntakaren eller hans deltakande institusjon. eller deltakarar som har underretta om at dei ikkje vil oppfylle trekk i følgje eit framlegg. skal ha rett til å røyste om framlegget.

 4. I)

  Eit framlegg skal bli iverksett berre dersom det vert godteke av deltakarane i medhald av artikkel 7 A g) og deretter vert godkjent av styret.

 5. J)

  Etter at eit framlegg er godteke. skal tilsegner og trekk vere upåverka av seinare endring i storleiken på kredittordningane.

B. Trekk

 1. A)

  Med mindre anna er fastsett i eit framlegg til framtidige trekk. som vert godkjent i følgje nr. 7 A. skal kvart trekk stå i same høve til beløpa i framlegget.

 2. B)

  Med mindre deltakaren samtykkjer. kan det ikkje iverksetjast trekk frå ein deltakar som det elles kunne iverksetjast trekk frå i følgje denne artikkel. når medlemen. på grunn av sin noverande og framtidige betalingsbalanse- og reservesituasjon. ikkje er oppført og ikkje vert føreslegen oppført av administrerande direktør på lista over land i det kvartalsvise operasjonsbudsjettet for overføringar av hans valuta. Dersom deltakaren er ein institusjon tilhøyrande ein ikkjemedlem. skal Fondet. etter å ha rådført seg med deltakaren. avgjere om han er i stand til å oppfylle trekk i samsvar med dette vedtaket på grunnlag av den noverande og framtidige betalingsbalanse- og reservesituasjonen til ikkjemedlemen. Dersom det ikkje vert iverksett trekk frå ein deltakar. kan administrerande direktør gjere framlegg til dei andre deltakarane om at dei yter beløp i samsvar med sine kredittordningar i staden. og dette framlegget skal følgje prosedyren i artikkel 7 A.

 3. C)

  Når Fondet oppmodar om trekk i medhald av denne artikkel. skal deltakaren straks overføre pengane i samsvar med oppmodinga.

Artikkel 8. Gjeldsdokument

 1. A)

  Når ein deltakar ber om det. skal Fondet utferde uomsetjelege dokument som viser kva Fondet skuldar deltakaren. Forma på dokumenta skal avtalast mellom Fondet og deltakaren.

 2. B)

  Når beløpet som eit dokument utferda etter artikkel 8 a) lyder på. er tilbakebetalt med tillagde renter. skal dokumentet returnerast til Fondet og opphevast. Dersom det vert tilbakebetalt mindre enn det eit slikt dokument lyder på. skal dokumentet returnerast til Fondet og eit nytt dokument for restbeløpet utferdast med same forfallsdato som for det gamle dokumentet.

Artikkel 9. Rente

 1. A)

  Fondet skal betale rente på si gjeld i følgje dette vedtaket etter ein sats lik den vegne marknadsrenta som Fondet frå tid til anna reknar ut for å fastslå rentesatsen det betaler på innskot i spesielle trekkrettar. eller ein annan høgare sats som måtte bli avtala mellom Fondet og deltakarar som representerer 80 prosent av samla kredittordningar.

 2. B)

  Ei endring i metoden for å rekne ut den vegne marknadsrenta skal gjelde for Fondet si gjeld etter dette vedtaket berre dersom Fondet og deltakarar som representerer 80 prosent av dei samla kredittordningane er samde om det; men dersom ein deltakar ber om det når slik semje vert oppnådd. skal endringa ikkje gjelde for Fondet si uteståande gjeld til denne deltakaren på datoen då endringa trer i kraft.

 3. C)

  Renter skal leggjast til dagleg og skal betalast snarast mogeleg etter 31. juli. 31. oktober. 31 januar og 30. april kvart år.

 4. D)

  Renter som ein deltakar har krav på. skal betalast i spesielle trekkrettar. i valutaen til deltakaren. i lånt valuta eller i andre faktisk konvertible valutaer slik Fondet avgjer i samråd med deltakaren.

Artikkel 10. Bruk av lånt valuta

Fondet sin politikk og praksis i følgje artikkel V. del 3 og 7 om bruken av Fondet sine generelle ressursar og beredskaps- og utvida ordningar. mellom anna med omsyn til brukstidsrom. skal gjelde for kjøp av valuta som Fondet låner. Dette vedtaket skal ikkje på noko vis påverke Fondet sin styringsrett når det gjeld førespurnader frå einskilde medlemer om bruk av Fondet sine ressursar. og medlemene sin tilgang til desse ressursane skal vere styrt av Fondets politikk og praksis og ikkje vere avhengig av om Fondet kan låne i følgje dette vedtaket.

Artikkel 11. Tilbakebetaling frå Fondet

 1. A)

  Med atterhald for dei andre føresegnene i denne artikkel 11 skal Fondet. fem år etter ei overføring frå ein deltakar. betale tilbake til deltakaren eit beløp tilsvarande overføringa. utrekna i samsvar med artikkel 12. Dersom låntakaren i valutakjøpet som deltakarane overfører pengar til. er forplikta til gjenkjøp på ein fast dato tidlegare enn fem år etter kjøpet. skal Fondet betale deltakarane tilbake på denne datoen. Fondet avgjer om tilbakebetaling etter artikkel 11 a) eller 11 c) skal skje i den lånte valutaen når det er mogleg. i valutaen til deltakaren. i spesielle trekkrettar i eit omfang som ikkje aukar deltakaren si behaldning av spesielle trekkrettar utover grensa i følgje artikkel XIX del 4 i avtalevedtektene. med mindre deltakaren går med på å godta spesielle trekkrettar utover denne grensa som tilbakebetaling. eller. i samråd med deltakaren. i andre faktisk konvertible valutaer. Tilbakebetalingar til ein deltakar etter artikkel 11 b) og 11 c) skal krediterast mot overføringar som deltakaren har gjort til ein låntakars valutakjøp i det omfanget tilbakebetaling må skje etter denne artikkel 11 a).

 2. B)

  Før datoen som går fram av artikkel 11 a). kan Fondet. etter å ha rådført seg med deltakarane. gjennomføre fullstendig eller delvis tilbakebetaling til ein eller fleire deltakarar. Fondet skal ha høve til å betale tilbake etter denne artikkel 11 b) i valutaen til deltakaren. i den lånte valutaen. i spesielle trekkrettar i eit omfang som ikkje aukar deltakaren si behaldning av spesielle trekkrettar utover grensa i følgje artikkel XIX del 4 i avtalevedtektene. med mindre deltakaren går med på å godta spesielle trekkrettar utover denne grensa som tilbakebetaling. eller. med samtykke frå deltakaren. i andre faktisk konvertible valutaer.

 3. C)

  Når ein reduksjon i Fondet si behaldning av valutaen til ein låntakar kan tilskrivast eit kjøp av valuta som er lånt i følgje dette vedtaket. skal Fondet straks betale tilbake eit tilsvarande beløp. Dersom Fondet har gjeld til ein deltakar som følgje av overføringar for å finansiere ein låntakars reservetransjekjøp. og den behaldning som Fondet har av valutaen til låntakaren og som ikkje er emne for gjenkjøp. vert redusert som følgje av netto sal av valutaen i løpet av ein kvartalsperiode som er dekt av eit operasjonsbudsjett. skal Fondet betale tilbake i byrjinga av neste kvartalsperiode eit beløp tilsvarande reduksjonen. inntil det beløpet som Fondet skuldar deltakaren.

 4. D)

  Tilbakebetaling etter artikkel 11 c) skal skje proporsjonalt med Fondet si gjeld til deltakarane som har gjort dei overføringane som vert tilbakebetalte.

 5. E)

  Før datoen som er nemnd i artikkel 11 a). kan ein deltakar varsle om at det på grunn av betalingsbalansen er behov for full eller delvis tilbakebetaling av Fondet si gjeld og oppmode om slik tilbakebetaling. Viss ei oppseiing av lånet kan føre til at Fondet må låne meir frå andre deltakarar. skal den deltakaren som krev oppseiing. rådføre seg med administrerande direktør før han gjev slikt varsel. Fondet skal i all hovudsak la eventuell tvil komme deltakaren til gode. Tilbakebetaling skal skje etter samråd med deltakaren i andre medlemer sine valutaer som er faktisk konvertible. eller i spesielle trekkrettar slik Fondet bestemmer. Dersom Fondet ikkje har nok av dei valutaene tilbakebetalinga skulle skje i. kan einskilde deltakarar bli bedne om å skaffe den nødvendige dekninga gjennom sine kredittordningar så langt dei disponible tilsegnene deira tillet. I samband med denne artikkel 11 skal overføringar etter denne artikkel 11 e) reknast som gjennomførte på same tid og til dei same kjøp som overføringane frå deltakaren som oppnår tilbakebetaling etter denne artikkel 11 e).

 6. F)

  Når ei tilbakebetaling til ein deltakar vert gjennomført. skal beløpet som kan trekkjast etter kredittordninga til deltakaren i samsvar med dette vedtaket. setjast tilsvarande opp.

 7. G)

  I tilhøvet til ein deltakande institusjon skal Fondet ha oppfylt si plikt til tilbakebetaling i samsvar med føresegnene i denne artikkel. eller til å betale rente i samsvar med føresegnene i artikkel 9. dersom Fondet overfører eit tilsvarande beløp i spesielle trekkrettar til medlemen der institusjonen er etablert.

Artikkel 12. Valutakursar

 1. A)

  Verdien av ei overføring skal reknast frå og med datoen då pålegg om overføringa vert oversendt. Utrekninga skal gjerast etter den spesielle trekkretten i samsvar med artikkel XIX. del 7 a) i vedtektene. og Fondet skal vere forplikta til å betale tilbake ein tilsvarande verdi.

 2. B)

  I samband med dette vedtaket skal verdien av ein valuta uttrykt i den spesielle trekkretten utreknast av Fondet i samsvar med regel 0-2 i Reglar og føresegner for Fondet.

Artikkel 13. Overdraging

Ein deltakar kan ikkje overdra heile eller delar av sitt krav om tilbakebetaling i følgje ei kredittordning utan samtykke frå Fondet og på dei vilkår som Fondet måtte godkjenne.

Artikkel 14. Varsel

Varsel til eller frå ein deltakande medlem i følgje dette vedtaket skal skje skriftleg eller ved hjelp av raske sambandsmiddel og skal gjevast til eller av operatøren til den deltakande medlemen. utpeika i samsvar med artikkel V. del 1 i vedtektene og regel G-1 i Reglar og føresegner for Fondet. Varsel til eller frå ein deltakande institusjon skal gjevast skriftleg eller ved hjelp av raske sambandsmiddel og skal gjevast til eller av den deltakande institusjonen.

Artikkel 15. Endring

 1. A)

  Med dei unnatak som går fram av artikkel 5 b). 15 b) og 16. kan denne avgjerda endrast i det tidsrommet som er fastsett i artikkel 19 a) og i alle påfølgjande fornyingstidsrom som måtte bli vedtekne i medhald av artikkel 19 b). men berre etter vedtak i Fondet og med tilslutnad frå deltakarar som representerer 85 prosent av dei samla kredittordningane. Slik tilslutnad krevst ikkje for tillemping av vedtaket når det vert fornya i samsvar med artikkel 19 b).

 2. B)

  Dersom ein deltakar som har røysta mot ei endring. meiner at endringa i vesentleg grad påverkar interessene hans. skal deltakaren ha rett til å seie opp si tiltreding til dette vedtaket ved å varsle Fondet og dei andre deltakarane innan 90 dagar etter at endringa er vedteken. Denne føresegna kan berre endrast med tilslutnad frå alle deltakarane.

Artikkel 16. Oppseiing av tiltreding

Med atterhald for artikkel 15 b) kan ein deltakar seie opp si tiltreding til dette vedtaket i samsvar med artikkel 19 b). men kan ikkje seie opp i det tidsrommet som er fastsett i artikkel 19 a) utan samtykke frå Fondet og alle deltakarane. Denne føresegna kan berre endrast med samtykke frå alle deltakarane.

Artikkel 17. Oppseiing av medlemskap

Dersom ein deltakande medlem eller ein medlem med ein institusjon som er deltakar. seier opp medlemskapen sin i Fondet. skal deltakaren si kredittordning opphøyre på same tid som oppseiinga tek til å gjelde. Fondet si gjeld i samband med kredittordninga skal handterast som eit skyldig beløp i Fondet med omsyn til artikkel XXVI. del 3 og Plan J i vedtektene.

Artikkel 18. Innstilling av valutatransaksjonar og oppløysing

 1. A)

  Fondet sin rett til å gjennomføre trekk i følgje artikkel 7. og plikt til å gjennomføre tilbakebetaling i følgje artikkel 11. skal opphevast viss og så lenge valutatransaksjonar vert innstilte etter artikkel XXVII i vedtektene.

 2. B)

  Dersom Fondet vert oppløyst. skal kredittordningane opphøyre og Fondet si gjeld skal utgjere passiva i følgje Plan K i vedtektene. Med omsyn til nr. 1 a) i plan K skal valutaen som Fondet si gjeld skal betalast i. først vere den lånte valutaen. deretter valutaen til deltakaren og sist valutaen til låntakaren i valutakjøpet som deltakarane overførte midlar til.

Artikkel 19. Tidsrom og fornying

 1. A)

  Dette vedtaket skal stå ved lag i fem år frå datoen då det trer i kraft. Når ei fornying av vedtaket vert vurdert for tidsrommet etter femårsperioden som det er vist til i artikkel 19 a). skal Fondet og deltakarane gjennomgå funksjonen til dette vedtaket og rådføre seg med kvarandre om eventuelle tillempingar.

 2. B)

  Dette vedtaket kan fornyast med det eller dei tidsrom og med dei tillempingar. med atterhald for artiklane 5 b). 15 b) og 16. som Fondet vedtek. Fondet skal gjere vedtak om eventuell fornying og tillemping seinast tolv månader før utgangen av det tidsrommet som er fastsett i artikkel 19 a). Kvar deltakar kan. med ein frist på minst seks månader før utgangen av det tidsrommet som er fastsett i artikkel 19 a). gjere Fondet merksam på at han vil seie opp si tiltreding til vedtaket når det er fornya. Dersom slikt varsel ikkje vert gjeve. skal ein gå ut frå at deltakaren si tiltreding framleis gjeld etter at vedtaket er fornya. Om ein deltakar seier opp si tiltreding i samsvar med artikkel 19 b). enten han er oppført i vedlegget eller ikkje. skal det ikkje vere til hinder for at han seinare kan tiltre i samvar med artikkel 3 b).

 3. C)

  Om dette vedtaket vert sett ut av kraft eller ikkje fornya. skal artikkelane 8 til og med 14. 17 og 18 b) framleis gjelde i samband med gjeld som Fondet måtte ha i følgje kredittordningar som eksisterer den dagen vedtaket vert sett ut av kraft eller opphøyrer. til heile gjelda er tilbakebetalt. Dersom ein deltakar seier opp si tiltreding til dette vedtaket i samsvar med artikkel 15 b). artikkel 16 eller artikkel 19 b). skal han ikkje lenger vere deltakar i følgje dette vedtaket. men artiklane 8 til og med 14. 17 og 18 b) i vedtaket på oppseiingsdatoen skal framleis gjelde for eventuell gjeld som Fondet har i følgje den tidlegare kredittordninga. til heile gjelda er tilbakebetalt.

Artikkel Nr. 20 Tolking

Alle tolkingsspørsmål som vert reiste i samband med dette vedtaket. og som ikkje kjem inn under artikkel XXIX i vedtektene. skal løysast på ein måte som er tilfredsstillande for Fondet. for deltakaren som reiser spørsmålet og for alle andre deltakarar. I samband med artikkel 20 skal ein til deltakarane også rekne tidlegare deltakarar som artiklane 8 til og med 14. 17 og 18 b) framleis gjeld for i medhald av artikkel 19 c). i den grad ein slik tidlegare deltakar vert påverka av eit tolkingsspørsmål som vert reist.

Artikkel 21. Tilhøve til dei Generelle ordningar for lån og Assosierte låneordningar

 1. A)

  For å vurdere om Nye ordningane for lån eller Generelle ordningar for lån skal aktiverast. skal Fondet ha følgjande prinsipp til rettesnor: Dei Nye ordningane for lån skal vere første og viktigaste middel. men:

 1. (I)

  ved oppmoding om trekk på Fondet frå ein deltakande medlem. eller ein medlem med ein institusjon som er deltakar. både i dei Generelle ordningane for lån og dei Nye ordningane for lån. kan det gjerast framlegg om trekk etter den eine eller den andre ordninga;

 2. II)

  dersom eit framlegg om trekk etter dei Nye ordningane for lån ikkje vert godteke i følgje artikkel 7 A. kan det gjerast framlegg om trekk etter dei Generelle ordningane for lån.

 1. B)

  Uteståande trekk og tilsegner etter dei Nye ordningane for lån og dei Generelle ordningane for lån skal ikkje overstige SDR 34 milliardar. eller anna samla omfang av kredittordningar som er gjeldande i samsvar med dette vedtaket. Den disponible tilsegna til ein deltakar etter dei Nye ordningane for lån skal reduserast i takt med eventuelle uteståande trekk på og tilsegner frå deltakaren i følgje dei Generelle ordningane for lån. Den disponible tilsegna til ein deltakar etter dei Generelle ordningane for lån skal reduserast i same omfang som ho overstig den disponible tilsegna hans etter dei Nye ordningane for lån.

 2. C)

  Tilvisingar til trekk og tilsegner etter dei Generelle ordningane for lån skal òg gjelde trekk og tilsegner etter dei tilknytte låneordningane som det er vist til i artikkel 23 i dei Generelle ordningane for lån.

Artikkel 22. Andre låneordningar

Dette vedtaket skal ikkje på noko vis vere til hinder for at Fondet kan gå inn på andre slag låneordningar.

Vedtak nr. 11428-(97/6). gjort 27. januar 1997

ANNEKS

Deltakarar og omfang av kredittordningar

Storleiken på kredittordninga til kvar deltakar som er oppført nedanfor. er i utgangspunktet og i prinsippet basert på den relative økonomiske styrken hans. som kjem til uttrykk i den kvoten han har i Fondet. Ei Kredittordning må vere på minst SDR 340 millionar. Beløpa er i nokre tilfelle justerte mellom deltakarane. på det vilkår at det samla beløpet for dei aktuelle deltakarane er uendra og at minstebeløpet er oppfylt. Individuelle og samla kredittbeløp i SDR gjeld så lenge dei ikkje vert endra i samsvar med dette vedtaket.

Storleiken på kredittordninga til Hong Kong Monetary Authority (HKMA) er ikkje utrekna på grunnlag av kvoten til den medlemen som har Hong Kong som ein del av sitt territorium. Det same prinsippet forklarer den særskilde føresegna om aktivering av NAB for å oppfylle førespurnader frå denne medlemen.

Beløp i
millionar
spesielle
Deltakartrekkrettar
Australia810
Austerrike412
Belgia967
Canada1 396
Danmark371
Deutsche Bundesbank3 557
Finland340
Frankrike2 577
Hong Kong Monetary Authority340
Italia1 772
Japan3 557
Korea340
Kuwait345
Luxembourg340
Malaysia340
Nederland1 316
Noreg383
Saudi-Arabia1 780
Singapore340
Spania672
Sveriges Riksbank859
Swiss National Bank1 557
Thailand340
Det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland2 577
Sambandsstatane6 712

B. Nye ordningar for lån: Overdraging av krav

I medhald av artikkel 13 i dei Nye ordningar for lån (NAB) gjev Fondet sitt førehandssamtykke til overdraging av uteståande krav på tilbakebetaling i følgje NAB på dei vilkår som er oppførte nedanfor:

1. Eit krav i følgje NAB kan heilt eller delvis og når som helst overdragast til ein deltakar i NAB.

2. Frå og med valuteringsdatoen for overdraginga skal cesjonaren inneha kravet på same vilkår som krav på grunnlag av hans eiga kredittordning. men cesjonaren skal berre ha rett til å krevje framskunda tilbakebetaling av det overdregne kravet av betalingsbalanseårsaker i medhald av artikkel 11 e) i NAB dersom i) cesjonaren på overdragingstidspunktet er ein medlem eller ein institusjon hos ein medlem med ein betalingsbalanse- og reservesituasjon som vert rekna som tilstrekkeleg sterk til at valutaen hans kan brukast i nettooverføringar i operasjonsbudsjettet til Fondet; eller ii) cesjonaren på overdragingstidspunktet er ein institusjon hos ein ikkjemedlem. og betalingsbalanse- og reservesituasjonen til ikkjemedlemen etter Fondet si meining er sterk nok til å gje rett til dette.

3. Prisen for det overdregne kravet skal avtalast mellom overdragar og cesjonar.

4. Overdragar av eit krav skal omgåande informere Fondet om kravet som vert overdrege. namn på cesjonar. storleik på kravet som vert overdrege. avtala pris for overdraging av kravet. og valuteringsdato for overdraginga.

5. Overdraginga skal registrerast av Fondet dersom ho er i samsvar med vilkåra i dette vedtaket. Overdraginga skal gjelde frå og med valuteringsdatoen som er avtala mellom cesjonar og overdragar.

6. Dersom eit krav heilt eller delvis vert overdrege innanfor ein kvartalsperiode som fastsett i artikkel 9 c) i NAB. skal Fondet betale renter til cesjonaren på det overdregne kravet for heile dette tidsrommet.

7. På oppmoding skal Fondet hjelpe til med å ordne overdragingar.

8. Dette vedtaket skal tre i kraft den dagen NAB trer i kraft.

Vedtak nr. 11429-(97/6). gjort 27. januar 1997

Del 2: Forståing om rutinar og administrative ordningar for møte mellom deltakarane

Møte i NAB

Under utarbeidinga av dei Nye ordningane for lån (NAB) vart det oppnådd forståing om rutinar og administrative ordningar for møte mellom deltakarane. Desse avtalane er tenkte som utfylling til. men ikkje som erstatning for eller tillemping av føresegnene i tilknyting til aktivering av dei nye ordningane for lån som er fastsette i Fondet sitt vedtak.

Møtefrekvens. tidspunkt. emne og representasjonsnivå

Deltakarane var samde om at det i tillegg til eventuelle møte som er nødvendige i samband med aktivering. fornying eller endring av NAB ville vere høveleg for deltakarane å møtast ein gong i året i samband med møta mellom Fondet og Banken for å diskutere saker som gjeld NAB. Føremålet med desse møta vil vere å gjennomgå og diskutere utviklingstendensar på det makroøkonomiske planet og på finansmarknadene. særleg slike som kan verke inn på stabiliteten i finanssystemet og eventuelt føre til at Fondet må søkje tilleggsressursar til dei føremåla som er fastsette i preambelen til NAB. Deltakarane vil vere representerte av ein minister eller sentralbanksjef eller begge delar. Hovudrepresentanten kan peike ut ein varaperson som kan møte i staden for han. Representasjonsnivået for møtet (minister eller varaperson) vil bli fastsett frå år til år ut frå dei spørsmål som skal drøftast.

Formannskap

Formannskapen i NAB-gruppa roterer årleg mellom deltakarane ut frå alfabetisk rekkjefølgje på engelsk. slik deltakarane er oppførte i vedlegget til vedtaket; først ute er øvste namnet på lista. 1 Formannskapen vil i samråd med deltakarane vere ansvarleg for å setje opp sakliste til møtet. som skal dreie seg om dei sakene som er nemnde ovanfor. Etter slikt samråd vil det òg bli avgjort kva representasjonsnivå (minister eller varaperson) som vil høve best for det aktuelle møtet.

Støtte

Under leiing av formannskapen vil staben i IMF-hovudkvarteret yte sekretariatsstøtte til gruppa. Dette vil omfatte logistisk støtte og føring av arkiv over dokument som gjeld drøftingane og vedtak som vert gjorde etter NAB.

A. New Arrangements to Borrow

Preamble

In order to enable the International Monetary Fund to fulfill more effectively its role in the international monetary system. a number of countries with the financial capacity to support the international monetary system have agreed to make available to the Fund resources in the form of loans up to specified amounts when supplementary resources are needed to forestall or cope with an impairment of the international monetary system or to deal with an exceptional situation that poses a threat to the stability of that system. In order to give effect to these intentions. the following terms and conditions are adopted under Article VII. Section 1 of the Articles of Agreement.

Paragraph 1. Definitions

 1. A)

  As used in this decision the term:

 1. (I)

  «amount of a credit arrangement» means the maximum amount expressed in special drawing rights that a participant undertakes to lend to the Fund under a credit arrangement;

 2. (II)

  «Articles» means the Articles of Agreement of the International Monetary Fund;

 3. (III)

  «available commitment» means a participant's credit arrangement less any committed or drawn balances;

 4. (IV)

  «borrowed currency» or «currency borrowed» means currency transferred the Fund's account under a credit arrangement;

 5. (V)

  «call» means a notice by the Fund to a participant to make a transfer under its credit arrangement to the Fund's account;

 6. (VI)

  «credit arrangement» means an undertaking to lend to the Fund on the terms and conditions of this decision;

 7. (VII)

  «currency actually convertible» means currency included in the Fund's quarterly operational budget for transfers;

 8. (VIII)

  «drawer» means a member that purchases borrowed currency from the Fund in an exchange transaction. including an exchange transaction under a stand-by or extended arrangement;

 9. (IX)

  «indebtedness» of the Fund means the amount it is committed to repay under a credit arrangement;

 10. (X)

  «member» means a member of the Fund;

 11. (XI)

  «participant» means a participating member or a participating institution;

 12. (XII)

  «participating institution» means an official institution of a member that has entered into a credit arrangement with the Fund with the consent of the member. or an official institution of a nonmember that has entered into a credit arrangement with the Fund;

 13. (XIII)

  «participating member» means a member that has entered into a credit arrangement with the Fund.

 1. B)

  For the purposes of this decision. the Hong Kong Monetary Authority (HKMA) shall be regarded as an official institution of the member whose territories include Hong Kong provided that:

 1. (I)

  loans by the HKMA and payments by the Fund to the HKMA under this decision shall be made in principle in the currency of the United States of America. unless the currency of another member is agreed between the Fund and the HKMA;

 2. (II)

  the participation of the HKMA shall not give rise to the application of paragraph 6 A to the member whose territories include Hong Kong; and

 3. (III)

  the references to the balance of payments and reserve position in paragraphs 7 A(c). 7 B(b) and 11(e) shall be understood to refer to the balance of payments and reserve position of Hong Kong.

Paragraph 2. Credit Arrangements

 1. A)

  A member or institution that adheres to this decision undertakes to make loans to the Fund on the terms and conditions of this decision up to the amount in special drawing rights set forth in the Annex to this decision or established in accordance with paragraph 3(b).

 2. B)

  Unless otherwise agreed with the Fund. loans under this decision shall be made in the currency of the participant. If the participant is an institution of a nonmember. the Fund and the participant shall agree on which member's currency or members' currencies shall be used for the loans. Agreements under this paragraph shall be subject to the concurrence of any member whose currency shall be used in the loans.

Paragraph 3. Adherence

 1. A)

  Any member or institution specified in the Annex may adhere to this decision in accordance with paragraph 3(c).

 2. B)

  Any member or institution not specified in the Annex. including an institution of a nonmember. may apply to become a participant at the time of renewal of this decision in accordance with paragraph 19. Any such member or institution that wishes to become a participant shall. after consultation with the Fund. give notice of its willingness to adhere to this decision. and. if the Fund and participants representing 80 percent of total credit arrangements under the renewed decision shall so agree. the member or institution may adhere in accordance with paragraph 3(c). When giving notice of its willingness to adhere under this paragraph 3(b). a member or institution shall specify the amount. expressed in special drawing rights. of the credit arrangement which it is willing to enter into. provided that the amount shall not be less than the credit arrangement of the participant with the smallest credit arrangement. The admission of a new participant shall lead to a proportional reduction in the credit arrangements of all existing participants whose credit arrangements are above that of the participant with the smallest credit arrangement: such proportional reduction in the credit arrangements of participants shall be in an aggregate amount equal to the amount of the new participant's credit arrangement less any increase in total credit arrangements decided in accordance with paragraph 5(a). provided that no participant's credit arrangement shall be reduced below the minimum amount set out in the Annex.

 3. C)

  A member or institution shall adhere to this decision by depositing with the Fund an instrument setting forth that it has adhered in accordance with its law and has taken all steps necessary to enable it to carry out the terms and conditions of this decision. On the deposit of the instrument the member or institution shall be a participant as of the date of the deposit or of the effective date of this decision. whichever is later.

Paragraph 4. Entry into Force

This decision shall become effective when it has been adhered to by members or institutions included in the Annex with credit arrangements amounting to not less than SDR 28.9 billion. including the five members or institutions with the largest credit arrangements specified in the Annex.

Paragraph 5. Changes in Amounts of Credit Arrangements

 1. A)

  When a member or institution is authorized under paragraph 3(b) to adhere to this decision. the total amount of credit arrangements may be increased by the Fund with the agreement of participants representing 85 percent of total credit arrangements; the increase shall not exceed the amount of the new participant's credit arrangement.

 2. B)

  The amounts of participants' individual credit arrangements may be reviewed from time to time in the light of developing circumstances and changed with the agreement of the Fund and of participants representing 85 percent of total credit arrangements. including each participant whose credit arrangement is changed. This provision may be amended only with the consent of all participants.

Paragraph 6. Initiation of Procedure

A. Participants

When a participating member or a member whose institution is a participant approaches the Fund on an exchange transaction or a stand-by or extended arrangement and the Managing Director. after consultation. considers that the exchange transaction or stand-by or extended arrangement is necessary in order to forestall or cope with an impairment of the international monetary system. and that the Fund's resources need to be supplemented for this purpose. the Managing Director may initiate the procedure set out in paragraph 7A.

B. Nonparticipants

The Managing Director may initiate the procedure set out in paragraph 7A for exchange transactions requested by members that are not participants if (a). the exchange transactions are (i) transactions in the upper credit tranches. (ii) transactions under stand-by arrangements extending beyond the first credit tranche. (iii) transactions under extended arrangements. or (iv) transactions in the first credit tranche in conjunction with a stand-by or an extended arrangement. and (b). after consultation. the Managing Director considers that the Fund's resources need to be supplemented to meet actual and expected requests for financing that reflect the existence of an exceptional situation associated with balance of payments problems of members of a character or aggregate size that could threaten the stability of the international monetary system. In making proposals for calls pursuant to paragraph 6B. the Managing Director shall pay due regard to potential calls pursuant to paragraph 6A.

Paragraph 7. Proposals and Calls

A. Proposals

 1. A)

  The Managing Director shall make a proposal for calls under this decision only after consultation with Executive Directors and participants.

 2. B)

  In making a proposal for resources to be lent to the Fund. the Managing Director shall identify the prospective drawer. the amount. and the period during which the resources requested in the proposal may be called.

 3. C)

  If a participant determines that it will not be able to meet calls under a proposal because of its present and prospective balance of payments and reserve position. which would normally be reflected in the member's exclusion from the list of countries that are included in the Fund's quarterly operational budget for transfers of their currencies. it shall so notify the Fund and the other participants. If the participant is an institution of a nonmember. the participant shall consult with the Fund on that nonmember's balance of payments and reserve position before making a determination under this provision. A participant shall exercise restraint and shall take into account the views of the Fund and other participants in making such a determination.

 4. D)

  Unless otherwise specified under paragraph 7A(e). a proposal shall be for calls proportional to the amount of each participant's credit arrangement.

 5. E)

  The Managing Director may make a proposal for calls that are not proportional to the amount of each participant's credit arrangement under the following circumstances:

 1. (I)

  If proportional calls sufficient to provide the total amount sought from participants to finance the proposed exchange transactions cannot be made because at least one participant's available commitment is insufficient to meet such a proportional call. the Managing Director may ask every participant whose available commitment would have been sufficient to meet fully such a proportional call to provide the amount under such a proportional call; provided that. if the Managing Director asks every such participant to provide such amount. the Managing Director shall also ask every participant whose available commitment would have been insufficient to meet such a proportional call to provide an amount to the extent of its available commitment. If necessary. the Managing Director may also ask for an amount in addition to that provided under the prior sentence from a participant whose available commitment exceeds the amount it would provide under such a proportional call.

 2. (II)

  If proportional calls sufficient to provide the total amount sought from participants to finance the proposed exchange transactions cannot be made because at least one participant lacks sufficient amounts of the type of currency or currencies needed for the proposed exchange transactions. the Managing Director may ask every participant that is in a position to provide the currency or currencies needed to provide the amount under such a proportional call. up to the amount of its available commitment or the amount that it is in a position to provide. whichever is less. If necessary. the Managing Director may also ask a participant whose available commitment exceeds the resources it would provide under such a proportional call and that remains in a position to provide the type of currency or currencies needed to provide an amount of the currency or currencies needed in addition to that provided under the prior sentence.

 1. F)

  The concurrence of every participant that would undertake to provide proportionately more resources than at least one other participant shall be required before the proposal can be accepted under Paragraph 7A(g).

 2. G)

  If there is not unanimity among the participants. the question whether the participants are prepared to facilitate. by making loans to the Fund. the exchange transactions or stand-by or extended arrangement specified in the proposal will be decided by a poll of the participants. A favorable decision shall require an 80 percent majority of total credit arrangements of participants eligible to vote. The decision shall be notified to the Fund.

 3. H)

  Neither the prospective drawer nor its participating institution nor participants that have notified that they will not meet calls under a proposal shall be eligible to vote on the proposal.

 4. I)

  A proposal shall become effective only if it is accepted by participants pursuant to paragraph 7A(g) and is then approved by the Executive Board.

 5. J)

  After a proposal has been accepted. commitments and drawings shall not be affected by a subsequent change in the amounts of the credit arrangements.

B. Calls

 1. A)

  Unless otherwise provided in a proposal for future calls approved under paragraph 7A. each call shall be made in proportion to the amounts in the proposal.

 2. B)

  Except with the participant's consent. calls may not be made on a participant. on which calls could otherwise be made pursuant to this paragraph. when. based on its present and prospective balance of payments and reserve position. the member is not included and is not being proposed by the Managing Director to be included in the list of countries in the quarterly operational budget for transfers of its currency. If the participant is an institution of a nonmember. its ability to meet calls under this decision shall be determined by the Fund. after consultation with the participant. on the basis of that nonmember's present and prospective balance of payments and reserve position. In the event that a call is not made on a participant. the Managing Director may propose to the other participants that substitute amounts be made available under their credit arrangements. and this proposal shall be subject to the procedure of paragraph 7A.

 3. C)

  When the Fund makes a call pursuant to this paragraph. the participant shall promptly make the transfer in accordance with the call.

Paragraph 8. Evidence of Indebtedness

 1. A)

  The Fund shall issue to a participant. on its request. nonnegotiable instruments evidencing the Fund's indebtedness to the participant. The form of the instruments shall be agreed between the Fund and the participant.

 2. B)

  Upon repayment of the amount of any instrument issued under paragraph 8(a) and all accrued interest. the instrument shall be returned to the Fund for cancellation. If less than the amount of any such instrument is repaid. the instrument shall be returned to the Fund and a new instrument for the remainder of the amount shall be substituted with the same maturity date as in the old instrument.

Paragraph 9. Interest

 1. A)

  The Fund shall pay interest on its indebtedness under this decision at a rate equal to the combined market interest rate computed by the Fund from time to time for the purpose of determining the rate at which it pays interest on holdings of special drawing rights or any such higher rate as may be agreed between the Fund and participants representing 80 percent of the total credit arrangements.

 2. B)

  A change in the method of calculating the combined market interest rate shall apply to the Fund's indebtedness under this decision only if the Fund and participants representing 80 percent of the total credit arrangements so agree; provided that. if a participant so requests at the time this agreement is reached. the change shall not apply to the Fund's indebtedness to that participant outstanding at the date the change becomes effective.

 3. C)

  Interest shall accrue daily and shall be paid as soon as possible after each July 31. October 31. January 31. and April 30.

 4. D)

  Interest due to a participant shall be paid. as determined by the Fund in consultation with the participant. in special drawing rights. in the participant's currency. in the currency borrowed. or in other currencies that are actually convertible.

Paragraph 10. Use of Borrowed Currency

The Fund's policies and practices under Article V. Sections 3 and 7 on the use of its general resources and stand//by and extended arrangements. including those relating to the period of use. shall apply to purchases of currency borrowed by the Fund. Nothing in this decision shall affect the authority of the Fund with respect to requests for the use of its resources by individual members. and access to these resources by members shall be determined by the Fund's policies and practices. and shall not depend on whether the Fund can borrow under this decision.

Paragraph 11. Repayment by the Fund

 1. A)

  Subject to the other provisions of this paragraph 11. the Fund. five years after a transfer by a participant. shall repay the participant an amount equivalent to the transfer calculated in accordance with paragraph 12. If the drawer for whose purchase participants make transfers is committed to repurchase at a fixed date earlier than five years after its purchase. the Fund shall repay the participants at that date. Repayment under this paragraph 11(a) or under paragraph 11(c) shall be. as determined by the Fund. in the currency borrowed whenever feasible. in the currency of the participant. in special drawing rights in an amount that does not increase the participant's holdings of special drawing rights above the limit under Article XIX. Section 4. of the Articles of Agreement unless the participant agrees to accept special drawing rights above that limit in such repayment. or. after consultation with the participant. in other currencies that are actually convertible. Repayments to a participant under paragraph 11(b) and 11(e) shall be credited against transfers by the participant for a drawer's purchases in the order in which repayment must be made under this paragraph 11(a).

 2. B)

  Before the date prescribed in paragraph 11(a). the Fund. after consultation with the participants. may make repayment in part or in full to one or several participants. The Fund shall have the option to make repayment under this paragraph 11(b) in the participant's currency. in the currency borrowed. in special drawing rights in an amount that does not increase the participant's holdings of special drawing rights above the limit under Article XIX. Section 4. of the Articles of Agreement unless the participant agrees to accept special drawing rights above that limit in such repayment. or. with the agreement of the participant. in other currencies that are actually convertible.

 3. C)

  Whenever a reduction in the Fund's holdings of a drawer's currency is attributed to a purchase of currency borrowed under this decision. the Fund shall promptly repay an equivalent amount. If the Fund is indebted to a participant as a result of transfers to finance a reserve tranche purchase by a drawer and the Fund's holdings of the drawer's currency that are not subject to repurchase are reduced as a result of net sales of that currency during a quarterly period covered by an operational budget. the Fund shall repay at the beginning of the next quarterly period an amount equivalent to that reduction. up to the amount of the indebtedness to the participant.

 4. D)

  Repayment under paragraph 11(c) shall be made in proportion to the Fund's indebtedness to the participants that made transfers in respect of which repayment is being made.

 5. E)

  Before the date prescribed in paragraph 11(a). a participant may give notice representing that there is a balance of payments need for repayment of part or all of the Fund's indebtedness and requesting such repayment. If a reversal of its loan may lead to further loans to the Fund by other participants. the participant seeking such reversal shall consult with the Managing Director and with the other participants before giving notice. The Fund shall give the overwhelming benefit of any doubt to the participant's representation. Repayment shall be made after consultation with the participant in the currencies of other members that are actually convertible. or in special drawing rights. as determined by the Fund. If the Fund's holdings of currencies in which repayment should be made are not wholly adequate. individual participants may be requested to provide the necessary balance under their credit arrangements subject to the limit of their available commitments. For all of the purposes of this paragraph 11. transfers under this paragraph 11(e) shall be deemed to have been made at the same time and for the same purchases as the transfers by the participant obtaining repayment under this paragraph 11(e).

 6. F)

  When a repayment is made to a participant. the amount that can be called for under its credit arrangement in accordance with this decision shall be restored pro tanto.

 7. G)

  The Fund shall be deemed to have discharged its obligations to a participating institution to make repayment in accordance with the provisions of this paragraph or to pay interest in accordance with the provisions of paragraph 9 if the Fund transfers an equivalent amount in special drawing rights to the member in which the institutionis established.

Paragraph 12. Rates of Exchange

 1. A)

  The value of any transfer shall be calculated as of the date of the dispatch of the instructions for the transfer. The calculation shall be made in terms of the special drawing right in accordance with Article XIX. Section 7(a) of the Articles. and the Fund shall be obliged to repay an equivalent value.

 2. B)

  For all of the purposes of this decision. the value of a currency in terms of the special drawing right shall be calculated by the Fund in accordance with Rule 0-2 of the Fund's Rules and Regulations.

Paragraph 13. Transferability

A participant may not transfer all or part of its claim to repayment under a credit arrangement except with the prior consent of the Fund and on such terms and conditions as the Fund may approve.

Paragraph 14. Notices

Notice to or by a participating member under this decision shall be in writing or by rapid means of communication and shall be given to or by the fiscal agency of the participating member designated in accordance with Article V. Section 1 of the Articles and Rule G-1 of the Rules and Regulations of the Fund. Notice to or by a participating institution shall be in writing or by rapid means of communication and shall be given to or by the participating institution.

Paragraph 15. Amendment

 1. A)

  Except as provided in paragraphs 5(b). 15(b) and 16. this decision may be amended during the period prescribed in paragraph 19(a) and any subsequent renewal periods that may be decided pursuant to paragraph 19(b) only by a decision of the Fund and with the concurrence of participants representing 85 percent of total credit arrangements. Such concurrence shall not be necessary for the modification of the decision on its renewal pursuant to paragraph 19(b).

 2. B)

  If in its view an amendment materially affects the interest of a participant that voted against the amendment. the participant shall have the right to withdraw its adherence to this decision by giving notice to the Fund and the other participants within 90 days from the date the amendment was adopted. This provision may be amended only with the consent of all participants.

Paragraph 16. Withdrawal of Adherence

Without prejudice to paragraph 15(b). a participant may withdraw its adherence to this decision in accordance with paragraph 19(b) but may not withdraw within the period prescribed in paragraph 19(a) except with the agreement of the Fund and all participants. This provision may be amended only with the consent of all participants.

Paragraph 17. Withdrawal from Membership

If a participating member or a member whose institution is a participant withdraws from membership in the Fund. the participant's credit arrangement shall cease at the same time as the withdrawal takes effect. The Fund's indebtedness under the credit arrangement shall be treated as an amount due from the Fund for the purpose of Article XXVI. Section 3. and Schedule J of the Articles.

Paragraph 18. Suspension of Exchange Transactions and Liquidation

 1. A)

  The right of the Fund to make calls under paragraph 7 and the obligation to make repayments under paragraph 11 shall be suspended during any suspension of exchange transactions under Article XXVII of the Articles.

 2. B)

  In the event of liquidation of the Fund. credit arrangements shall cease and the Fund's indebtedness shall constitute liabilities under Schedule K of the Articles. For the purpose of paragraph 1(a) of Schedule K. the currency in which the liability of the Fund shall be payable shall be first the currency borrowed. then the participant's currency and finally the currency of the drawer for whose purchases transfers were made by the participants.

Paragraph 19. Period and Renewal

 1. A)

  This decision shall continue in existence for five years from its effective date. When considering a renewal of this decision for the period following the five-year period referred to in this paragraph 19(a). the Fund and the participants shall review the functioning of this decision and shall consult on any possible modifications.

 2. B)

  This decision may be renewed for such period or periods and with such modifications. subject to paragraphs 5(b). 15(b) and 16. as the Fund may decide. The Fund shall adopt a decision on renewal and modification. if any. not later than twelve months before the end of the period prescribed in paragraph 19(a). Any participant may advise the Fund not less than six months before the end of the period prescribed in paragraph 19(a) that it will withdraw its adherence to the decision as renewed. In the absence of such notice. a participant shall be deemed to continue to adhere to the decision as renewed. Withdrawal of adherence in accordance with this paragraph 19(b) by a participant. whether or not included in the Annex. shall not preclude its subsequent adherence in accordance with paragraph 3(b).

 3. C)

  If this decision is terminated or not renewed. paragraphs 8 through 14. 17 and 18(b) shall nevertheless continue to apply in connection with any indebtedness of the Fund under credit arrangements in existence at the date of the termination or expiration of the decision until repayment is completed. If a participant withdraws its adherence to this decision in accordance with paragraph 15(b). paragraph 16. or paragraph 19(b). it shall cease to be a participant under the decision. but paragraphs 8 through 14. 17 and 18(b) of the decision as of the date of the withdrawal shall nevertheless continue to apply to any indebtedness of the Fund under the former credit arrangement until repayment has been completed.

Paragraph 20. Interpretation

Any question of interpretation raised in connection with this decision which does not fall within the purview of Article XXIX of the Articles shall be settled to the mutual satisfaction of the Fund. the participant raising the question. and all other participants. For the purpose of this paragraph 20 participants shall be deemed to include those former participants to which paragraphs 8 through 14. 17 and 18(b) continue to apply pursuant to paragraph 19(c) to the extent that any such former participant is affected by a question of interpretation that is raised.

Paragraph 21. Relationship with the General Arrangements to Borrow and Associated Borrowing Arrangements

 1. A)

  When considering whether to activate the New Arrangements to Borrow or the General Arrangements to Borrow. the Fund shall be guided by the following principles: The New Arrangements to Borrow shall be the facility of first and principal recourse except that:

 1. (I)

  in the event of a request for a drawing on the Fund by a participating member. or a member whose institution is a participant. in both the General Arrangements to Borrow and the New Arrangements to Borrow. a proposal for calls may be made under either of the arrangements; and

 2. (II)

  (ii)in the event that a proposal for calls under the New Arrangements to Borrow is not accepted under paragraph 7A. a proposal for calls may be made under the General Arrangements to Borrow.

 1. B)

  Outstanding drawings and commitments under the New Arrangements to Borrow and the General Arrangements to Borrow shall not exceed SDR 34 billion. or such other amount of total credit arrangements as may be in effect in accordance with this decision. The available commitment of a participant under the New Arrangements to Borrow shall be reduced pro tanto by any outstanding drawings on. and commitments of. the participant under the General Arrangements to Borrow. The available commitment of a participant under the General Arrangements to Borrow shall be reduced pro tanto by the extent to which its credit arrangement under the General Arrangements to Borrow exceeds its available commitment under the New Arrangements to Borrow.

 2. C)

  References to drawings and commitments under the General Arrangements to Borrow shall include drawings and commitments under the Associated Borrowing Arrangements referred to in paragraph 23 of the General Arrangements to Borrow.

Paragraph 22. Other Borrowing Arrangements

Nothing in this decision shall preclude the Fund from entering into any other types of borrowing arrangements.

Decision No. 11428-(97/6). adobted January 27. 1997

ANNEX

Participants and Amount of Credit Arrangements

The size of each participant's credit arrangement listed below has initially been based in principle on its relative economic strength as reflected in its quota in the Fund. Credit arrangements are subject to a minimum of SDR 340 million. Amounts have been adjusted between some participants subject to the condition that the total for the participants involved in an adjustment does not change and the minimum is observed. The amounts. in terms of SDRs of the individual credit arrangements and their total will remain in effect unless and until changed in accordance with this decision.

The size of the Hong Kong Monetary Authority's (HKMA) credit arrangement has not been calculated on the basis of the quota of the member whose territories include Hong Kong. The same principle explains the special provision on activation of the NAB to meet requests from such member.

Amount in
Millions
of Special
Participant RightsDrawing
Australia810
Austria412
Belgium967
Canada1 396
Denmark371
Deutsche Bundesbank3 557
Finland340
France2 577
Hong Kong Monetary Authority340
Italy1772
Japan3 557
Korea340
Kuwait345
Luxembourg340
Malaysia340
Netherlands1 316
Norway383
Saudi Arabia1 780
Singapore340
Spain672
Sveriges Riksbank859
Swiss National Bank1 557
Thailand340
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland2 577
United States of America6 712

B. New Arrangements to Borrow: Transferability of Claim

Pursuant to paragraph 13 of the New Arrangements to Borrow (NAB), the Fund consents in advance to the transfer of outstanding claims to repayments under the NAB on the terms and conditions set out below:

1. All or part of any claim under the NAB may be transferred at any time to a participant in the NAB.

2. As from the value date of the transfer, the transferred claim shall be held by the transferee on the same terms and conditions as claims originating under its credit arrangement, except that the transferee shall acquire the right to request early repayment of the transferred claim on balance of payments grounds pursuant to paragraph 11(e) Of the NAB only if, at the time of the transfer, (i) the transferee is a member, or the institution of a member, whose balance of payment and reserve position is considered sufficiently strong for its currency to be usable in net transfers in the Fund's operational budget; or (ii) the transferee is the institution of a nonmember, and the balance of payments and reserve position of the nonmember is, in the opinion of the Fund, sufficiently strong to justify such acquisition.

3. The price for the claim transferred shall be as agreed between the transferee and the transferor.

4. The transferor of a claim shall inform the Fund promptly of the claim that is being transferred, the name of the transferee, the amount of the claim that is being transferred, the agreed price for transfer of the claim, and the value date of the transfer.

5. The transfer shall be registered by the Fund if it is in accordance with the terms and conditions of this decision. The transfer shall be effective as of the value date agreed between the transferee and the transferor.

6. If all or part of a claim is transferred during a quarterly period as described in paragraph 9(c) of the NAB, the Fund shall pay interest to the transferee on the amount of the claim transferred for the whole of that period.

7. If requested, the Fund shall assist in seeking to arrange transfers.

8. This decision shall become effective on the date of effectiveness of the NAB.

Decision No. 11429-(97/6), adobted January 27, 1997

NAB Meetings

In the course of establishing the New Arrangements to Borrow (NAB), understandings were reached on procedures and administrative arrangements for meetings of participants. These understandings are intended to complement, but do not supersede or modify, the provisions related to the activation of the new arrangements to borrow, as specified in the Fund decision.

Frequency, timing, subject matter and level of representation

Participants agreed that, in addition to any meetings needed for activation, renewal, or amendment of the NAB, it would be appropriate for participants to meet once a year at the time of the annual Fund/Bank meetings to discuss matters pertaining to the NAB. The objective of these meetings would be to review and discuss macroeconomic and financial markets developments, especially those that could have an impact on the stability of the financial system and lead to a possible need for the Fund to seek supplementary resources for the purposes set out in the preamble of the NAB. Participants would be represented by a minister or central bank governor or both. The principal representative could appoint deputies to meet in their stead. The level of the meeting (Ministerial or Deputy) would be determined each year in light of the issues at hand.

Chairmanship

The Chairmanship of the NAB grouping would rotate annually in the English alphabetical order of the participants, as listed in the Annex to the decision, beginning with the first name on that list. 2 The Chair would, in consultation with participants, be responsible for determining the agenda of the meeting, which will be devoted to the matters set out above. These consultations would also serve to determine the level of representation (Ministerial or Deputy) that would be most appropriate for the meeting in question.

Support

IMF headquarters staff would, under the direction of the Chair, provide secretariat support of the group. This would entail providing logistic support and maintaining an archive of documents concerning the deliberations and decisions taken under the NAB.

Fotnoter

1.

Dersom formannskapen ikkje kan utføre sine oppgåver. vert han erstatta av deltakaren som kjem før han på lista over deltakarar i vedlegget. eller. dersom denne ikkje er tilgjengeleg. av deltakaren som kjem etter han på lista.

2.

In the event that the Chair was unable to perform its functions, a substitute would be provided by the participant immediately above the Chair on the list of participants in the Annex, or, if that substitute were not available, by the participant immediately below the Chair in that list.