St.prp. nr. 65 (2000-2001)

Om endringer i statsbudsjettet for 2001 som følge av fastlegereformen

Til innholdsfortegnelse

4 Forslag til endringer i statsbudsjettet for 2001

4.1 Fastlegereformen

Den nye finansieringsordningen for allmennlegetjenesten vil gjennomføres fra 1. juni 2001 og får altså virkning i 7 måneder i 2001. De kommunale utgiftene kommer til utbetaling i 7 måneder i 2001. Kommunenes merutgifter i 2001 vil bli behandlet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Folketrygdens refusjonsutgifter utbetales med en måneds etterslep. Merutgiftene til refusjoner i forbindelse med reformen får derfor 6 måneders virkning i 2001. Kap. 2755 post 70 Refusjon allmennlegehjelp må økes med 6/12 av merutgiftene på årsbasis, det vil si 210 mill. kroner.

Fastlønnstilskuddet utbetales etterskuddsvis per halvår. Det innebærer at det i 2001 vil bli utbetalt tilskudd for andre halvår 2000 og de fem første månedene av 2001. Det regnes følgelig med en innsparing tilsvarende en måneds tilskudd i 2001. Kap. 2755 post 61 Tilskudd til fastlønnsordning allmennleger kan settes ned med 17 mill. kroner.

Turnustilskuddet utbetales per turnuslege på etterskudd. Det blir derfor ikke nødvendig å bevilge midler til tilskuddet i 2001. Den foreslåtte rammereduksjonen for kommunene i denne forbindelse blir heller ikke aktuell før i 2002. Tilskuddet til de tidligere forsøkskommunene, som opphører 1. juni 2001, utbetales etterskuddsvis per halvår. Det blir derfor ingen innsparing i 2001

Samlet blir merutgiftene i 2001 som følge av fastlegereformen dermed 193 mill. kroner.

4.2 Takstoppgjøret per 1. juni 2001

I tilknytning til forhandlingene om økonomiske vilkår i fastlegeordningen mellom staten/Kommunenes Sentralforbund og Den norske lægeforening, ble det, som nevnt under pkt. 3.7, også forhandlet om basistilskudd, driftstilskudd og takster for avtaleperioden 1. juni 2001 - 30. juni 2002. I forhandlingsmøte 25. september 2000 ble partene enige om et anbefalt forslag til avtale om basistilskudd, driftstilskudd og takster for leger med avtale om drift av privat praksis. Det anbefalte forslaget innebærer at basistilskuddet for innbyggere på fastleges liste fastsettes til 278 kroner per år fra 1. juni 2001, og at gjeldende driftstilskudd for legespesialister samt honorartakstene økes med 3,5 pst. fra samme tidspunkt. Partene er kommet sammen for å foreta den endelige fordelingen av den avtalte rammen på ulike takster. Disse forhandlingene er ikke sluttført per 30. mars 2001.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2001 vedtok Stortinget en økning i egenandelene for legehjelp med i alt 4,5 pst. fra 1. juli 2001. Av praktiske grunner foreslås egenandelsøkningen gjennomført fra samme tidspunkt som økningen i honorartakstene, altså fra 1. juni 2001. Det er tatt hensyn til egenandelsøkningen i vedtatt budsjett for 2001. Økningen i takstene som følge av oppgjøret kommer derfor i sin helhet på refusjonstakstene.

Merutgiftene for folketrygden til refusjoner og fondsavsetninger for leger i 2001 anslås til 85 mill. kroner, fordelt med 23 mill. kroner på kap. 2711 post 70 Refusjon spesialisthjelp, 60 mill. kroner på kap. 2755 post 70 Refusjon allmennlegehjelp og 4 mill. kroner på kap. 2755 post 61 Tilskudd til fastlønnsordning allmennleger. Ordningen med fastlønnstilskudd opphører fra 1. juni 2001. For perioden 1. januar - 31. mai 2001 forutsettes tilskuddet justert med 4,5 pst.i forhold til 2000-nivået.

Det er satt av reserver til dekning av merutgiftene ved oppgjøret under kap. 2309 Tilfeldige utgifter (Ymse-posten). Denne bevilgningen vil seinere bli foreslått nedsatt.