St.prp. nr. 65 (2000-2001)

Om endringer i statsbudsjettet for 2001 som følge av fastlegereformen

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Sosial- og helsedepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i statsbudsjettet for 2001 som følge av fastlegereformen.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2001 som følge av fastlegereformen i samsvar med et vedlagt forslag.