St.prp. nr. 65 (2000-2001)

Om endringer i statsbudsjettet for 2001 som følge av fastlegereformen

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2001 som følge av fastlegereformen

I

I statsbudsjettet for 2001 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.PostFormålKroner
2711Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten m.v.:
70Refusjon spesialisthjelp forhøyes med23 000 000
fra kr 932 000 000 til kr 955 000 000
2755Helsetjeneste i kommunene:
61Tilskudd til fastlønnsordning allmennleger, kan nyttes under post 70,nedsettes med13 000 000
fra kr 186 000 000 til kr 173 000 000
70Refusjon allmennlegehjelp, kan nyttes under post 61, forhøyes med270 000 000
fra kr 1 774 000 000 til kr 2 044 000 000

II

Fra 1. juli 2001 innføres en tilskuddsordning for kommuner som tar imot turnusleger. Turnustilskuddet fastsettes til kr 100 000 per turnuslege per halvår og utbetales etterskuddsvis over kap. 705 post 61 Utdanningstiltak, turnustjenste m.v.