St.prp. nr. 65 (2003-2004)

Om reindriftsavtalen 2004/2005, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2004 m.m.

Til innholdsfortegnelse

2 Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2004

Fra Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har følgende deltatt:

Forhandlingsutvalg Aslak J. Eira (leder)
Inger Anita Smuk
Per Ole Oskal
Sakkyndig/rådgiver Elle Merete Omma
Per Mathis Oskal
Gaute Helland
Erik Reinert
Arild Pettersen
John Mathis Utsi
Anne Cathrine Rørholt
Inger Marie Gaup Eira
Sekretærer Per M. Sara
Ellen Margrethe Eira

Fra Staten har følgende deltatt:

Forhandlingsutvalg Almar Sagelvmo (leder)
Ellen Inga O. Hætta
Marit Myklevold
Sakkyndig/rådgiver Solveig Nowacki (Landbruksdepartementet)
Johan Ingvald Hætta (Reindriftsforvaltningen)
Stig-Gøran Hagen (Reindriftsforvaltningen)
Harald Sletten (Reindriftsforvaltningen)
Máret Guhttor (Kommunal- og regionaldepartmentet)
Jan Abrahamsen (Miljøverndepartementet.)
Observatør Brita Oskal Eira (Sametinget)
Jon Aarseth Meløy (Sametinget)
Tolk Inger-marie Oskal
Sekretær Morten Floor

Forhandlingsutvalgene er enige om en reindriftsavtale for 2004/2005, gjeldende fra 1. juli 2004 til 30. juni 2005. Avtaletekstene er gjennomgått og undertegnet. Det er inngått følgende protokoller:

1 Dekning av kostnader ved tiltak som følger av radioaktiv forurensning

  1. Partene er enige om at det avsettes en disposisjonsbevilgning på 4,5 mill kroner til finansiering av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt i slaktesesongen 2004/2005. Disposisjonsbevilgningen utløses først når partene er enige om bestemmelser m.v. for tiltakene.

  2. Bestemmelser om tiltak for slaktesesongen 2004/2005 fastsettes i god tid før slaktesesongen skal planlegges og iverksettes.

  3. Konklusjonene fra arbeidsgruppene som ble nedsatt i forbindelse med reindriftsavtalene for 1992 og 2002/2003 legges til grunn ved utformingen av bestemmelsene.

  4. Endelig sluttfinansiering av tiltakene for slaktesesongen 2004/2005 tas opp i forbindelse med forhandlingene om ny reindriftsavtale for 2005/2006.

2 Gjennomgang av distriktstilskuddet

  1. Partene er enige om å foreta en gjennomgang av dagens distriktstilskudd og samtlige av dets delordninger. Gjennomgangen skal ta sikte på å få klarlagt om disse ordningene har fungert ut i fra sin hensikt, og evt komme med forslag til endringer som bedre sikrer reinbeitedistriktene og tamreinlagenes medansvar for utvikling av reindriften i en bærekraftig retning.

  2. Arbeidet skal skje i et partsammensatt utvalg med Reindriftsforvaltningen som sekretariat.

  3. Rapporten forutsettes lagt fram i forkant av avtaleforhandlingene for Reindriftsavtalen 2005/2006.

  4. Når det gjelder finansiering av gjennomgangen forutsettes det at avtalepartene dekker utgiftene til egne representanter. Eventuell ekstern bistand finansieres over RUF.

3 Omdisponering fra avsetningen til innløsning av driftsenheter til økt slaktekapasitet i Finnmark høsten 2004

Avtalepartene er enige om en engangsomdisponering på 5 mill kroner fra avsetningen til innløsning av driftsenheter i 2004 for å bedre muligheten for tidligslakting i Vest-Finnmark høsten 2004, herunder innkjøp og drift av inntil 2 mobile slakteanlegg.

Oslo, 17. februar 2004

Aslak J. Eira Almar Sagelvmo
Til dokumentets forside