St.prp. nr. 65 (2003-2004)

Om reindriftsavtalen 2004/2005, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2004 m.m.

Til innholdsfortegnelse

8 Endringer i statsbudsjettet for 2004

I samsvar med St prp nr 1 (2003-2004) har Stortinget vedtatt bevilgninger over kapittel 1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalenmed i alt 95 mill kroner. Den nye avtalen har en tilsvarende ramme. Foruten forslag om en disposisjonsbevilgning på 4,5 mill kroner til dekning av tiltak mot radioaktivitet, vil alle budsjettmessige endringer og omdisponeringer som følge av ny avtale først gis virkning fra kommende budsjettår, dvs 2005 for dette oppgjøret. Endringer og omdisponeringer innenfor gjeldende budsjett kan likevel gjennomføres for budsjettåret 2004. Dette er blant annet nødvendig for å få en bedre tilpassing av bevilgningene til det faktiske behov på de enkelte poster. Avtalen innebærer at for 2004 omdisponeres 5 mill kroner av avsettingen til innløsning av driftsenheter over Reindriftens utviklingsfond for å bedre muligheten for tidligslakting i Vest-Finnmark og Karasjok høsten 2004. Det endelige forslaget til budsjett for 2005 med fordelingen av reindriftsavtalens ramme på de ulike postene legges fram for Stortinget i forbindelse med ordinær budsjettbehandling gjennom St prp nr 1.

Til dokumentets forside