St.prp. nr. 65 (2003-2004)

Om reindriftsavtalen 2004/2005, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2004 m.m.

Til innholdsfortegnelse

3 Fordeling av avtalens ramme (mill. kroner)

Tabell 3.1 Fordeling av avtalens ramme på de ulike postene (mill kroner).

Post Benevnelse Avtalen 2003/2004 Forslag til avtalen for 2004/2005 Differanse 2003/2004 og 2004/2005
51 Reindriftens Utviklingsfond 36,5 33,5 - 3,0
72 Organisasjonstilskudd 5,6 5,8 0,2
75 Direkte tilskudd 51,1 53,9 2,8
79 Velferdsordninger 1,8 1,8 -
Sum 95,0 95,0 -

Tabell 3.2 Spesifikasjon av post 75: Kostnadssenkende og direkte tilskudd (mill kroner)

Avtalen 2003/2004 Avtalen 2004/2005
Produksjonspremie 17,0 18,4
Kalveslaktetilskudd 5,0 5,0
Tidligslaktetilskudd 4,9 5,0
Driftstilskudd1 7,2 9,0
Distriktstilskudd 12,0 10,0
Ektefelletilskudd 3,0 4,0
Frakttilskudd 2,0 1,0
Slaktetilskudd til feltslakterier og mobile slakteanlegg - 1,5
SUM 51,1 53,9

1 Driftstilskuddet er differensiert med en sats på 10 000 kroner per driftsenhet i Rággonjárga reinbeitedistrikt, Varanger reinsogn og i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområder. 25 000 kroner for driftsenheter i Čorgaš reinbeitedistrikt, Karasjok reinsogn og i Vest-Finnmark, Troms og Nordland

Til dokumentets forside