St.prp. nr. 65 (2003-2004)

Om reindriftsavtalen 2004/2005, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2004 m.m.

Til innholdsfortegnelse

6 Sluttprotokoll fra reindriftsforhandlingene

Punkt 1 omhandler kostnader ved tiltak mot radioaktiv forurensning som en følge av Tsjernobylulykken, og er bygd opp etter samme modell som tidligere år. Dette innebærer at det avsettes en disposisjonsbevilgning på 4,5 mill kroner til finansiering av kostnader vedrørende radioaktivitet som finansieres ved en engangsbevilgning på 4,5 mill kroner. Disposisjonsbevilgningen utløses først når partene er enige om bestemmelser m.v. for tiltakene. Bestemmelser om tiltak for slaktesesongen 2004/2005 fastsettes i god tid før slaktesesongen skal planlegges og iverksettes, og konklusjonene fra arbeidsgruppen som ble nedsatt i forbindelse med reindriftsavtalen for 1992 legges til grunn ved utformingen av bestemmelsene.

Punkt 2 omhandler en gjennomgang av distriktstilskuddet og samtlige av dets delordninger. Gjennomgangen skal ta sikte på å få klarlagt om disse ordningene har fungert ut i fra sin hensikt, og evt komme med forslag til endringer som bedre sikrer reinbeitedistriktene og tamreinlagenes medansvar for utvikling av reindriften i en bærekraftig retning. Gjennomgangen skal skje i et partsammensatt utvalg med Reindriftsforvaltningen som sekretariat. Rapporten forutsettes lagt fram i forkant av avtaleforhandlingene for reindriftsavtalen 2005/2006.

Punkt 3omhandler omdisponering fra avsetningen til innløsning av driftsenheter til økt slaktekapasitet i Finnmark høsten 2004. Med bakgrunn i erfaringene fra slaktesesongen 2003/2004, er partene enige om å få etablert flere muligheter for slakting av rein. Spesielt er det behov for å bedre muligheten for tidligslakting i Vest-Finnmark og Karasjok. Partene er enige i at det gjennomføres en engangsomdisponering på 5 mill kroner i 2004 fra avsetningen til innløsning av driftsenheter til å bedre slaktekapasiteten, herunder til innkjøp og drift av inntil 2 slaktebusser. Det forutsettes at søknad om støtte til kjøp av slaktebusser følger de etablerte søknadsrutiner og krav. Imidlertid settes det som vilkår at slaktebussene skal ha sitt hovedvirkeområde i Finnmark og sikre og bedre muligheten for tidligslakting i Vest-Finnmark og Karasjok før reinen kommer inn på vinterbeitene. Videre forutsettes det at søker i sin søknad gir en beskrivelse av hvordan man skal sikre omsetningen og eventuell viderefordeling av den reinen som slaktes på bussen. For å øke slaktekapasiteten ytterligere i Finnmark, er partene enige om å oppfordre til at det inngås avtaler mellom reineierne og de eksisterende slaktebussene.

Til dokumentets forside