St.prp. nr. 65 (2003-2004)

Om reindriftsavtalen 2004/2005, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2004 m.m.

Til innholdsfortegnelse

5 Nærmere om reindriftsavtalen

5.1 Avtaleperiode

Den reindriftsavtalen som nå er fremforhandlet vil tre i kraft 1. juli 2004 og gjelde fram til 30. juni 2005. Foruten forslag om en disposisjonsbevilgning til dekning av tiltak mot radioaktivitet er partene enige om at avtalebestemmelsene som gjelder bevilgninger over statsbudsjettet fra og med Reindriftsavtalen 2004/2005 skal følge kalenderåret. Dette innebærer at inneværende avtale for bevilgningene, som formelt løper til 30. juni 2004, forlenges ut 2004. De budsjettmessige endringene gis dermed først virkning fra kommende budsjettår, dvs 2005. Endringer og omdisponeringer innenfor gjeldende budsjett kan likevel gjennomføres for budsjettåret 2004. Dette er blant annet nødvendig for å få en bedre tilpassing av bevilgningene til det fakstiske behov på de enkelte poster.

Det er videre enighet om at forhandlingstidspunktet ikke endres, samt at Stortingsproposisjonen om reindriftsavtalen fremmes som tidligere for behandling i vårsesjonen.

5.2 Priser

Det tollbaserte importvernet skal, innenfor de rammer som Norges forpliktelser i henhold til WTO-avtalen setter, praktiseres på en måte som sikrer reindriftsnæringen et rimelig vern mot konkurrerende import. Etter samråd med Reindriftens importutvalg, kan Landbruksdepartementet ved Statens landbruksforvaltning fastsette kvoter for reinkjøtt og/eller levende rein for slakting som kan importeres med redusert toll.

Under forhandlingene for Reindriftsavtalen 2002/2003 ble avtalepartene enige om at målprisen for reinkjøtt skulle oppheves. Dette innebar fri prisdannelse for reinkjøtt innenfor den beskyttelse importvernet gir. Ved fastsettelse av importbestemmelsene for reinkjøtt har Landbruksdepartementet lagt til grunn at tollsatsene innenfor importkvotene i perioden 01.07.03 - 30.06.04 skal fastsettes slik at importprisen inkl. toll utgjør minimum 60 kroner per kg for helt slakt. Til sammenligning var målpris for avtaleåret 2001/2002 fastsatt til 58 kroner per kg. Denne ordningen vil bli videreført for avtaleåret 2004/2005.

Formålet med den omleggingen av pris- og importbestemmelsene som har funnet sted, er å legge til rette for å utvikle høykvalitets- og høyprisprodukter av reinkjøtt uten begrensninger i administrativt fastsatte priser. På denne måten vil man stimulere til en størst mulig verdiskaping i næringen.

Lagersituasjonen og markedssituasjonen for reinkjøtt driftsåret 2003/2004 tilsa at det ikke var behov for å supplere norsk produksjon med import av reinkjøtt inneværende sesong. På bakgrunn av dette, besluttet Statens landbruksforvaltning i samråd med Reindriftens importutvalg, å ikke legge ut noen importkvote for reinkjøtt og levende rein til slakting, verken ved auksjonen høsten 2003 eller våren 2004.

Imidlertid er det importert om lag 16 tonn reinkjøtt fra Sverige og Finland uten reduksjon i tollsatsen. Årsaken til dette er bl.a. at produsentprisen for reinkjøtt i disse landene er på et rekordlavt nivå.

5.3 Utviklings- og investeringstiltak

Det ble for avtaleperioden 2003/2004 gitt en ordinær bevilgning til Reindriftens utviklingsfond (RUF) på 36,5 mill kroner. For avtaleperioden 2004/2005 foreslås en bevilgning på 33,5 mill kroner.

Partene er enige om å avsette 4,5 mill kroner til forskning og veiledning i 2004. Dette er tilsvarende bevilgning som i Reindriftsavtalen 2003/2004. Fram til nå har det vært styret for RUF som har hatt ansvaret for fordelingen av midler til forskning og forskningsformidling. Fra og med denne avtalen vil fordelingen utøves av et styre på fire personer som avgjør søknader etter nærmere retningslinjer fastsatt av avtalepartene. Staten ved Landbruksdepartementet og NRL oppnevner hver to medlemmer, og NRL skal inneha ledervervet i styret. Reindriftens strategiske plan for forskning og formidling i reindriften for perioden 2002-2005 skal fortsatt danne grunnlag for styrets prioriteringer, men i tillegg kan også styret utlyse forskningsoppdrag etter behov. I forkant av styrets behandling, skal søknadene som før, kvalitetsvurderes av Norges forskningsråd.

Det har de senere år vært bevilget midler fra RUF til Samisk utviklingsfond (SUF) for å støtte opp under kombinasjonsnæringer hvor reindrift inngår. Formålet med overføringen fra RUF til SUF er å øke den reelle verdiskapingen i tilknytning til reindriftsnæringen. Midlene skal brukes til å støtte kombinasjonsnæringer der reindrift inngår. Midlene skal primært brukes til støtte, og utvikling av, binæringer i reindriften. Overføringen er som tidligere år 2,0 mill kroner.

Avsetningen til konfliktforebyggende tiltak er lagt inn med 1,0 mill kroner for 2004. Dette er tilsvarende bevilgning som i Reindriftsavtalen 2003/2004. I Forskrift om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og jordbruk, er administrasjonen og avgjørelsesmyndigheten lagt til Innovasjon Norge, avdeling Troms, og med Landbruksdepartementet som klageinstans.

Partene ble enige om å sette av 7,7 mill kroner over RUF til verdiskapingsprogrammet for reindriften. Bevilgningen dekker også kostnader til administrasjon av ordningen i Inovasjon Norge og innebærer et uendret aktivitetsnivå. Med bakgrunn i reindriftens vanskelige markedssituasjon, skal VSP-rein prioritere søknader om markedsføring av merkevarer.

Partene er videre enige om å sette av inntil 10,0 mill kroner over RUF til innløsning av driftsenheter og andre strukturtiltak i distrikter med behov for tiltak for tilpasning av antall driftsenheter og reintall. Dette er tilsvarende bevilgning som for inneværende avtale.

Avsettingen over reindriftsavtalen til kvinnerettede tiltak er et sentralt bidrag i arbeidet med å synliggjøre kvinners rolle og betydning i reindriften, samt i reindriftshusholdet. Målsettinger med satsingen er å sikre og øke kvinners deltagelse i reindriften og reindriftsrelaterte aktiviteter, sikre yrkesmessig likeverd mellom menn og kvinner i reindriftsnæringen, sikre at kvinner bidrar til å styrke og videreutvikle det samiske kulturinnholdet i næringen, samt bidra til å synliggjøre kvinners verdiskaping i reindriftsnæringen. En stor del av kvinnerettede midler har gått til tradisjonell opplæring. Gjennom kvinnerettede tiltak i reindriften får den yngre generasjon utvidet sin kompetanse når det gjelder den tradisjonelle viten. Det er igangsatt et arbeid med å gjennomgå kvinnenes stilling i reindriften, herunder en vurdering av virkemidlene. Avsetningen til kvinnerettede tiltak er videreført med 1,0 mill kroner.

Partene er enige om en videreføring av fagbrevordningen med en bevilgning på 2,0 mill kroner. Dette et en økning på 0,5 millioner i forhold til Reindriftsavtalen 2003/2004. Reindriftsforvaltningen utbetaler bevilgningen på grunnlag av oversendt årsrapport, og revisorgodkjent regnskap for siste driftsår, samt budsjett og planer for 2004/2005. Kontigentinntekter og eventuelle tilskudd/refusjoner/inntekter fra andre institusjoner/departement skal spesifiseres både i regnskap og budsjett.

Partene er enige om å avsette 3,0 mill kroner til økt markedsføring, herunder økt generisk markedsføring. Når det gjelder valg av aktør for den generiske markedsføringen, skal det legges avgjørende vekt på muligheten for å få et helhetlig opplegg. Dette innebærer et opplegg som koordinerer markedsføringen med innsatsen i alle ledd i verdikjeden, dvs fra reineier/slakteri til detaljist/forbrukere. Uten en slik koordinering vil en generisk markedsføring bli lite effektiv.

For øvrig kan fondets midler nyttes til:

 • kjøp av livdyr,

 • gjeterhytter og øvrige reindriftsanlegg, herunder gjerder og slakteanlegg,

 • støtte ved omfattende tap av rein i ulykker,

 • utdanningsstipend,

 • ekstra driftskostnader til reindriftstilbud i barnehager,

 • tidligpensjon,

 • avløserordning ved svangerskap,

 • markedsfremmende tiltak,

 • sikring av reindriftens beiterett,

 • andre praktiske tiltak innenfor reindriften, herunder transport av rein,

 • andre faglige tiltak til fremme for reindriften, herunder veileding, kursvirksomhet, beitegranskning, planlegging og avlstiltak,

 • utvikling av binæringer og til formål av generell kulturell betydning for reindriftssamene,

 • refusjon av dokumenterte utgifter, til deltagelse på kurs/etterutdanning og lignende for reindriftsutøvere,

 • konfliktforebyggende tiltak, by-rein,

 • gjennomgang av slakteristrukturen,

 • gjennomgang av distriktstilskuddet,

 • 1-2 dagers kompetansegivende kurs/etterutdanning.

5.4 Organisasjonstilskudd

De store utfordringene reindriftsnæringen står overfor fordrer en aktiv deltagelse fra næringen selv. Organisasjonstilskuddet til NRL foreslås økt med 200 000 kroner fra 5,6 mill kroner til 5,8 mill kroner. Økningen er øremerket til NRLs organisering og drift av helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS arbeid) i reindriften.

Tilskudd utbetales kvartalsbasis på grunnlag av oversendt årsrapport og revisorgodkjent regnskap for siste driftsår, samt budsjett og planer for 2005. Kontingentinntekter og eventuelle tilskudd/refusjoner/inntekter fra andre institusjoner/departementer skal spesifiseres både i regnskap og budsjett.

5.5 Velferdsordninger

Bevilgningen til folketrygdordningen opprettholdes med 1,2 mill kroner for kommende avtaleperiode. Ordningen innebærer at den enkelte reineier skal betale en avgift til Folketrygden som tilsvarer avgiften for lønnsmottakere (7,8%). Differansen mellom denne avgiften og avgiften for private næringsdrivende (10,7%) blir da finansiert over reindriftsavtalen. Bevilgningen beregnes ut fra pensjonsgivende inntekt i næringen, og midlene overføres sentralt til Folketrygden.

Bevilgningen til sykepengeordningen videreføres uendret med 0,6 mill kroner i avtaleperioden 2003/2004. Den kollektive innbetalingen over reindriftsavtalen til sykepengeordningen dekker tilleggspremien for økte sykepenger - fra 65% til 100% av inntektsgrunnlaget for sykdom utover 16 dager. Også fødselspenger dekkes med 100% av inntektsgrunnlaget. Bevilgningen beregnes ut fra samlet næringsinntekt for de reineiere som inngår i ordningen. Midlene overføres sentralt til Folketrygden.

Ordningen med tidligpensjon videreføres, men med den endring at satsen for annen inntekt som tidligere innehaver av driftsenhet og eventuelt ektefelle kan ha, justeres fra 100 000 kroner til 130 000 kroner. Ordningen finansieres over Reindriftens utviklingsfond, jfr pkt 5.3.

Det innføres et særskilt tilskudd for leid hjelp ved svangerskap. For å styrke stillingen til reindriftskvinnene knyttes dette tilskuddet til kvinner i reindriften. Samtidig avvikles avløserordningen over distriktstilskuddet. Tilskudd for leid hjelp ved svangerskap forvaltes av Reindriftsforvaltningen og finansieres over RUF.

Over organisasjonstilskuddet er det øremerket 200 000 kroner til organisering og drift av HMS tiltak for reindriftsnæringen, jfr pkt 5.4. Tildelingen forutsetter en egenandel på 10 % fra brukerne av tjenesten. NRL skal årlig rapportere i forhold til bruken av midlene.

5.6 Kostnadssenkende og direkte tilskudd

Det ble for avtaleåret 2003/2004 bevilget 51,1 mill kroner etter vedtatt budsjett til ulike kostnadssenkende tilskudd, kapittel 1151 post 75. For avtaleperioden 2004/2005 foreslås bevilgningen til kostnadssenkende og direkte tilskudd økt med 2,8 mill kroner til 53,9 mill kroner.

Bevilgningen er beregnet å dekke kostnadene ved ordningene som gjelder slaktesesongen 2004/2005. Nedenfor følger en omtale av fordelingen på underpostene for kommende avtaleperiode, samt en omtale av endringer i ordningene.

For at tilskudd til driftsenheter og tamreinlag skal kunne innvilges må følgende vilkår være oppfylt:

 • Driftsenheten må i utgangspunktet ha under 600 rein. Imidlertid kan driftsenheter med mer enn 600 rein motta tilskudd dersom følgende krav er oppfylt:

  1. Driftsenheten må ha under fastsatt høyeste reintall, per 31. mars inneværende driftsår. Avgang av rein som overstiger disse grensene ved siste pålagte telling i driftsåret må dokumenteres og godkjennes av reindriftsagronomen.

  2. Det er fastsatt et øvre reintall per distrikt og distriktet samlet holder seg innenfor dette reintallet.

  3. Det er inngått en bindende avtale mellom reindriftsforvaltningen og samtlige driftsenhetsinnehavere i distriktet om en reduksjonsplan for en tilpassing av reintallet innen fastsatt frist. En slik avtale skal utarbeides i henhold til Reindriftssjefens retningslinjer.

 • Driftsenhetsinnehaveren må ikke motta alderspensjon etter folketrygdslovens regler per 31.mars inneværende driftsår. For felles driftsenhet og/eller driftsenhet som er berettiget til ektefelletillegg, gjelder dette yngste ektefelle.

 • Driftsenheten/tamreinlaget må utøve en reindrift som er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for næringen, herunder pålagte tellinger og bestemmelser knyttet til oppfølging av lovlig fattede vedtak om høyeste reintall.

 • Driftsenhetsinnehaveren/driftsenhetsinnehaverne må vise til en salgsinntekt ekskl. merverdiavgift fra salg av reinkjøtt på minimum 30 000 kroner.

Det gjøres følgende avsetninger til tilskudd til distrikter, driftsenheter og tamreinlag:

Det avsettes 10 mill kroner til ordningen med distriktstilbud, som er en reduksjon på 2 mill kroner i forhold til Reindriftsavtalen 2003/2004. Hovedårsaken til reduksjonen, er at tilskudd som grunnlag for avløserordning ved sykdom og svangerskap ut over folketrygdens generelle ordninger, avvikles som ordning sortert under distriktstilskuddet. Imidlertid opprettes en ny tilskuddsordning som grunnlag for avløserordning ved svangerskap. Den nye ordningen finansieres over RUF, jfr. pkt. 5.3.

Det avsettes 18,4 mill kroner til ordningen med produksjonspremie. Det er kun næringsoppgaven med tilleggskjema for reindrift som danner grunnlag for beregning av produksjonspremie. Ut fra tilleggesskjemaet beregnes en produksjonspremie på 25 % fra avgiftspliktig salg av kjøtt og biprodukter fra rein. Videre utbetales det produksjonspremie for andre avgiftspliktige inntekter fra videreforedlede produkter fra rein, samt bearbeidede produkter fra rein, herunder husflidvarer. Ved salg av livdyr beregnes det produksjonspremie bare i de tilfeller hvor kjøperen er innvilget livdyrlån etter Forskrift om Reindriftens Utviklingsfond.

Det utbetales ikke produksjonspremie for avgiftspliktig inntekt som overstiger 400 000 kroner per driftsenhet og 1 000 000 kroner per tamreinlag.

Produksjonspremien utbetales til driftsenhetsinnehaveren. Driftsenhetsinnehaveren har ansvaret for å oversende næringsoppgavene fra reineierne som er registrert under driftsenheten innen fastsatt frist.

For tamreinlagene vil årsregnskapene danne grunnlaget for beregningen av produksjonspremien.

Det avsettes 5,0 mill kroner til ordningen med kalveslaktetilskudd. Satsen for tilskuddet videreføres med 150 kroner per kalv.

Det avsettes 5,0 mill kroner til ordningen med tidligslaktetilskudd for rein i Vest-Finnmark, Øst-Finnmark og Troms reinbeiteområder. Satsene fra driftsåret 2003/2004 opprettholdes.

Det avsettes 9,0 mill kroner til ordningen med driftstilskudd. Driftstilskuddet utbetales til driftsenheter i Rággonjárga reinbeitedistrikt, Varanger reinsogn og i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområder med en sats på 10 000 kroner per driftsenhet. For Čorgaš reinbeitedistrikt, Karasjok reinsogn og i Vest-Finnmark, Troms og Nordland reinbeiteområder utbetales tilskuddet med en sats på 25 000 kroner per driftsenhet.

Ordningen med tilskudd ved overdragelse av driftsenhet til ungdom under 30 år videreføres, men tilskuddssatsen økes med 5 000 kroner til 30 000 kroner. Tilskuddet gis de tre første årene etter overdragelsen. Etablerte driftsenheter med vilkår om tidsbegrensning - begrunnet i generasjonsovergang, omfattes ikke av ordningen.

Det avsettes 4,0 mill kroner til ordningen med ektefelletillegg. Som et ledd i en kvinne- og familiepolitikk utbetales det et ekstra driftstilskudd med en sats på 25 000 kroner til driftsenheter hvor begge ektefellene utøver aktiv reindrift. Et slikt tilskudd faller bort dersom en av ektefellene ved siste ligningsoppgjør har mer enn 150 000 kroner i brutto inntekt utenom reindriften.

Det avsettes 1,0 mill kroner til tilskudd for frakt av slakteskrotter fra feltslakteanlegg til fryseanlegg. Tilskudd til frakt av levende dyr og tilskudd ved slakting når transport av levende rein unngås, avvikles.

Det avsettes 1,5 mill kroner til slaktetilskudd til feltslakterier, herunder sesongslakteriene og mobile slakteanlegg. Formålet med tilskuddet er å styrke stillingen til disse slakteriene ved å kompensere for en del av de merkostnader disse slakteriene har i forhold til de stasjonære slakteriene med nåværende tilskuddsordninger. Satsen for tilskuddet er 3 kroner per kg rapportert slakt.

Til dokumentets forside