St.prp. nr. 79 (2001-2002)

Om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Miljøverndepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden