St.prp. nr. 81 (2002-2003)

Statsdeltakelse i pre-interessentskapsfasen knyttet til anlegg av nytt gasstransportsystem til Storbritannia

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Olje- og energidepartementet vil med dette be om Stortingets tilslutning til at staten ved statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) kan påta seg forpliktelser (fremforhandling av avtaler og kontrakter og evt. inngåelse av slike) knyttet til anlegg av nytt gasstransportsystem til Storbritannia, i perioden frem til det formelt etableres interessentskap for anlegg av slike rørledninger.

Gasstransportsystemet planlegges utbygget av en investorgruppe bestående av rettighetshaverselskaper på norsk sokkel i forbindelse med utbyggingen av Ormen Langefeltet, som etter planen skal settes i drift i 2007. Av hensyn til en forsvarlig fremdrift av prosjektet vil det være nødvendig for de aktuelle selskaper å pådra forpliktelser før Stortinget kan gi sin formelle tilslutning til at Olje- og energidepartementet gir tillatelse til anlegg og drift av det nye gasstransportsystemet.

Selskapene tar sikte på å fremlegge en plan for anlegg og drift fjerde kvartal 2003. Forutsetningen for en slik fremleggelse vil bl.a. være at britiske og norske myndigheter i god tid forut for dette har etablert prinsipper for myndighetsbehandling av bl.a. rørledningsprosjektet. Basert på dette vil Olje- og energidepartementet legge frem saken for Stortinget i løpet av første kvartal 2004.