St.prp. nr. 81 (2002-2003)

Statsdeltakelse i pre-interessentskapsfasen knyttet til anlegg av nytt gasstransportsystem til Storbritannia

Til innholdsfortegnelse

2 Forpliktelser i pre-interessentskapsfasen

Forpliktende avtaler i perioden frem til interessentskap for anlegg og drift av transportsystemet formelt etableres, herunder innkjøp av stål til produksjon av rørledningene og utgifter i forbindelse med etablering av en terminal i Storbritannia, vil sannsynligvis medføre pådratte forpliktelser og delbetalinger før tillatelse til anlegg og drift av rørledningene gis. Slike forpliktelser kan anslagsvis dreie seg om NOK 1,5 mrd. totalt sett innen juni 2004. Uansett må det antas at inngåelse av kontrakter for kjøp av stål vil medføre at investorselskapene må påta seg kanselleringsansvar.

Formelt vil interessentskap for det nye gasstransportsystemet bli endelig etablert på det tidspunkt departementet gir tillatelse til anlegg og drift. På dette tidspunkt vil det normalt også bli besluttet om staten skal delta i interessentskapet via statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), jfr. petroleumsloven (lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet) §§ 3-6 og 11-1 første ledd. Inntil tillatelse til anlegg og drift gis (etter planen våren 2004), vil nødvendige avtaler mv bli fremforhandlet og undertegnet mellom de aktuelle selskaper i gjensidig forståelse om at interessentskap vil bli formelt etablert på det tidspunkt tillatelsen gis. Dette er den normale fremgangsmåte ved planlegging/bygging av nye eksportrørledninger.