St.prp. nr. 81 (2002-2003)

Statsdeltakelse i pre-interessentskapsfasen knyttet til anlegg av nytt gasstransportsystem til Storbritannia

Til innholdsfortegnelse

3 SDØE-deltakelse i pre-interessentskap for det nye gasstransportsystemet

Olje- og energidepartementet legger til grunn at staten v/SDØE, som største deltaker i Ormen Langefeltet og med betydelige gassressurser på norsk kontinentalsokkel også vil delta i bygging av det nye gasstransportsystemet til Storbritannia. For øvrig er staten allerede en stor infrastruktureier i gasstransportsystemet på norsk kontinentalsokkel.

Det følger av petroleumsloven § 11-2 at Petoro AS (Petoro) er rettighetshaver for SDØE-andelene, som eies av staten. Petoro forvalter således SDØE-andelene på vegne av staten.

Slik petroleumsloven kapittel 11 om Petoro/SDØE er utformet, forutsettes den direkte statlige deltakelse i virksomheten i utgangspunktet å skulle foregå innenfor et etablert interessentskap (enten i tilknytning til en utvinningstillatelse eller basert på en tillatelse til anlegg og drift av rørledninger). Dette følger av lovens § 11-1 første ledd, som lyder:

«Staten deltar i petroleumsvirksomhet etter denne lov ved at staten forbeholder seg en fastsatt andel i tillatelse gitt i medhold av denne lov og i det interessentskap som opprettes ved samarbeidsavtale i henhold til tillatelsen.»

Som beskrevet ovenfor, er det likevel i den foreliggende «pre-interessentskapsfasen» ønskelig at Petoro - på vegne av SDØE - også skal kunne delta i avtaleforhold som vil innebære forpliktelse av midler for SDØE for anlegg av det nye gasstransportsystemet.

Slik petroleumsloven er utformet, synes det klart at Petoro ikke vil påta seg forpliktelser som nevnt uten at deltakelsen er formelt forankret. Olje- og energidepartementet vil således be om Stortingets tilslutning til at staten skal delta i anlegg av det nye gasstransportsystemet til Storbritannia, og til at Petoro skal kunne delta i nødvendige avtaleforhold i den forbindelse også i perioden før tillatelse til anlegg og drift gis.

Spørsmålet om en formell forankring for SDØE-deltakelse i investeringer før et formelt interessentskap er etablert, er også forelagt Stortinget i tidligere sammenhenger - bl.a. i tilknytning til bygging av Europipe I og II.

For at Petoro skal kunne belaste de kostnader som evt. påløper for SDØE før tillatelse til anlegg og drift av det nye transportsystemet til Storbritannia gis, må det legges til grunn en indikativ SDØE-andel i det aktuelle prosjektet allerede på det nåværende stadium i prosessen. For det tilfelle at andelen skulle bli endret/justert når tillatelse til anlegg og drift gis, vil Petoro i forhold til de øvrige investorer forbeholde seg at det skal foretas et etteroppgjør i tråd med dette.

Eventuelle kostnader for SDØE som måtte påløpe før tillatelse til anlegg og drift av det nye gasstransportsystemet gis (SDØEs andel av inntil 1,5 mrd. kr.), vil bli foreslått dekket i nysalderingsproposisjonen høsten 2003 eller i statsbudsjettet for 2004, avhengig av om de påløper i inneværende år eller primo 2004.

Olje- og energidepartementet foreslår at Stortinget gir sin tilslutning til at Petoro AS i perioden frem til anlegg og drift gis, kan inngå forpliktelser på vegne av SDØE for inntil 40 % av de samlede prosjektinvesteringene. Fastsettelse av SDØE-andelen vil skje i forbindelse med Stortingets godkjennelse av plan for anlegg og drift av det nye gasstransportsystemet.

Inntil Stortingets behandling av denne proposisjonen, vil Petoro AS delta i de transaksjoner som er beskrevet på vegne av SDØE, med forbehold om Stortingets tilslutning til at staten deltar i anlegg av det nye transportsystemet til Storbritannia i perioden frem til tillatelse til anlegg og drift gis. Det vil videre bli tatt forbehold om at staten forbeholder seg en andel i interessentskap som blir etablert når tillatelse til anlegg og drift av det nye transportsystemet til Storbritannia gis.